Mod Nye Mål

2. juli 2017

Vision:
Jammerbugt Kommune skal altid være en kommune i sikker drift
med blik for fremtiden.
Fremtiden kommer af sig selv. Det gør fremskridtet ikke. Fremskridtet kræver en indsats, og den er Venstre klar til fortsat at stå i spidsen for.

Værdier:
Politik handler om gensidig tillid - Venstre har høj grad af tillid til
borgere, brugere og ansatte. Borgere, brugere og ansatte kan også
have tillid til Venstre, fordi: ”Det, vi siger før valgene, gælder også efter valgene”!

Venstres politik er i høj grad formuleret som en række meget konkrete og dermed målbare udsagn om den udvikling, vi vil sikre for Jammerbugt Kommune.

For Venstre er den anerkendende dialog mellem borgere, brugere,
ansatte og politikere udgangspunktet for en fortsat dynamisk
udvikling af Jammerbugt Kommune. Fremsyn og udsyn – det at se
muligheder frem for begrænsninger og være parate til at drive udvikling – skal altid være udgangspunktet for de politiske beslutninger i Jammerbugt Kommune.

Venstre vil motivere og sikre en forvaltningsforståelse, hvor helhedsorientering og samtænkning - koordinering på tværs af forvaltningsområder – anvendes som den helt naturlige arbejdsmetode og anerkendes som afgørende for at udnytte Jammerbugt Kommunes samlede ressourcer på den bedst mulige måde.

Venstre vil være garant for, at Jammerbugt Kommune kan fungere
så decentralt som muligt på alle niveauer, med respekt for
fagligheden.

For Venstre er det en grundlæggende opfattelse, at mennesker er
forskellige og derfor også har forskellige behov. Derfor går vi ind for valgmuligheder frem for standardløsninger – også når det gælder offentlig service. De kommunale servicetilbud skal baseres på en høj grad af faglighed og så frie valg som muligt for at kunne matche borgernes behov – uanset alder.

For Venstre er overskud på driften en naturlig nødvendighed for
overhovedet at kunne opstille politiske visioner og troværdige
målsætninger. Overskud på driften er forudsætningen for al fremtidig udvikling, fremtidige investeringer og dermed den politiske handlefrihed.

Kommunalvalget er også et borgmestervalg, og med Mogens Gade
som borgmester er dette ensbetydende med stabilitet og positiv
udvikling. Der er meget på spil og ikke tid til eksperimenter.

Et naturligt led i at sikre handlefriheden er bl.a. løbende evaluering af Jammerbugt Kommunes servicestrukturer. Dette skal ikke kun sikre optimeret økonomi, men også størst mulig faglighed i den service, som ydes. Venstre mener, at effektivitet skal være en helt naturlig del af den daglige drift.

Dialogen mellem borgere, ansatte og politikere er forudsætningen
for en dynamisk, positiv udvikling. Politisk stabilitet er nødvendig
for økonomisk stabilitet og til gavn og glæde for såvel borgere som ansatte i Jammerbugt Kommune. Dette er centralt for Venstre – vi ønsker, at den fortsatte positive udvikling af Jammerbugt Kommune sker gennem dialog, med fokus på at værdsætte og bevare politisk og økonomisk stabilitet. Fra denne platform kan og vil Jammerbugt Kommune udvikle sig positivt.

Jammerbugt Kommune skal fortsat være en dynamisk organisation
og en god, tryg arbejdsplads. Der skal være vide rammer for
udfoldelse og initiativ i relation til de overordnede mål. Kort sagt
en arbejdsplads, hvor anerkendende ledelsesprincipper danner
grundlag for samarbejdet, så medarbejderne dermed får lov og lyst til at bruge alle deres kompetencer og mødes med tillid overalt i organisationen. Kun via dedikerede, anerkendte medarbejdere vil Jammerbugt Kommune kunne udfolde sine stærke sider – den fælles styrke – mest optimalt og opnå en positiv udvikling.

• Venstre har i et godt samarbejde med den øvrige kommunalbestyrelse skabt en økonomisk platform som udgangspunkt for det videre arbejde.

• Venstre er garant for en sund økonomi, hvor der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

• Venstre vil sikre årlige driftsoverskud, således at der er midler til investeringer i fremtiden.

• Venstre er garant for, at der hvert år er et anlægsbudget på
minimum 70 millioner kroner.

• Venstre vil sikre lavest mulig grundskyldspromille og skatteprocent.

Der skal fortsat være fokus på borgernes valgmuligheder, og de skal opnås gennem nytænkning og fleksibilitet. Venstre vil arbejde for, at der findes så mange valgmuligheder som muligt, fordi vi anerkender, at menneskers behov er forskellige. Venstre vil sikre, at den nuværende gode udvikling på ældreområdet fortsættes og udbygges – bl.a. via projekter som ”Vi bevæger ældre”.

Venstre ønsker at fremme en forvaltningspraksis, som gennem helhedsorientering og samtænkning anvender Jammerbugt Kommunes samlede ressourcer bedst muligt. Derfor er det også helt afgørende for Venstre, at der altid fokuseres på et trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne vises tillid og gives anerkendelse.

Venstre vil støtte folkeskolen ved at sikre fokus på høj faglighed og kvalitet i undervisningen og på den måde medvirke til en skole, der via mulighed for faglig udvikling er attraktiv for dygtige lærere. For at nå dette mål vil Venstre være garant for, at vores skolevæsen videreudvikler det nuværende høje niveau. Jammerbugt Kommunes skolevæsen placeres i den seneste CEPOS undersøgelse som tredje bedst, når der måles på effekt af undervisningen. Venstre vil sikre yderligere kvalitetsløft, som skal defineres i samarbejde med de enkelte skolebestyrelser og planlægges indenfor de mulige økonomiske rammer.

Venstre vil sikre, at også dygtige elever i folkeskolen stimuleres og udfolder deres potentiale optimalt. Dette skal ske gennem målrettet undervisning, som tager udgangspunkt i elevernes individuelle niveau. Det faglige niveau på folkeskolerne skal understøtte en ambition om, at elevernes resultater ligger over landsgennemsnittet.
Skolerne skal måle og dermed kende effekten af denne indsats, med henblik på at nå de ønskede faglige resultater.
Venstre vil arbejde for at klæde de unge bedst muligt på til tiden
efter folkeskolen, bl.a. via fokus på skolernes vejledning samt
mulighederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

• Venstre vil være garant for, at der fortsat kan læses vejledende
timetal i folkeskolen.

• Venstre vil sikre frit skolevalg.

• Venstre vil sikre en så decentral skolestruktur som muligt ud fra
en fagligt forsvarlig vinkel – det sociale og faglige niveau
skal være til stede.

• Venstre vil sikre, at der bliver mulighed for at arbejde videre
med den pædagogiske udvikling af folkeskolen.

• Venstre vil fortsat sætte fælles skoleledelse på dagsordnen.

• Venstre vil understøtte og prioritere skolebestyrelsernes
muligheder og rolle med maksimal kompetence.

• Venstre vil sikre de nødvendige midler på anlægssiden for
at gennemføre renovering og udviklingsplanen.

• Venstre vil sikre så decentrale løsninger som muligt og med
maksimal kompetence til brugerråd m.v.

• Venstre vil sikre et målrettet samarbejde med de frivilliges
organisationer.

• Venstre vil sikre en fastholdelse af pasningsgarantien.

• Venstre vil være garant for, at der lokalt – i den enkelte
institution – er mulighed for fleksible åbningstider.

• Venstre vil sikre pasning via fleksible rammer og være garant
for, at vi fastholder den brede vifte af tilbud som
f.eks.privat pasning, puljeordninger, vuggestuer, tilskud
til pasning af eget barn, privat dagpleje, kommunal
dagpleje og pasning udenfor kommunegrænsen.

• Venstre vil sikre, at der arbejdes målrettet med børnehaver
med profil – evt. som dele af eksisterende. Eksempler
kunne være profiler som naturbørnehave, idrætsbørnehave,
virksomhedsbørnehave og skovbørnehave.

• Venstre vil sikre en levendegørelse af sundhedspolitikken
– via et bredt samarbejde mellem Jammerbugt Kommune,
Sundhedshuset, foreningslivet og den enkelte
borger.

• Venstre vil sikre, at borgernes fritvalgstid på 15 minutter
indenfor hjemmehjælpsområdet bibeholdes.

• Venstre vil aktivt arbejde for en dynamisk udvikling og
profilering af Sundhedshuset, bl.a. ved at tiltrække
endnu flere speciallægefunktioner.

• Venstre vil sikre, at handicappede og pårørende får et værdigt
liv.

• Venstre vil sikre, at der arbejdes målrettet med at fastholde
specialinstitutioner i nærmiljøet – såfremt fagligheden
som minimum kan opretholdes på det nuværende
niveau.

• Venstre vil med baggrund i nærhedstanken søge etableret
aktiviteter, så der bliver mulighed for fritidsaktiviteter,
bomuligheder og arbejdsmuligheder i lokalområdet.

• Venstre vil sikre, at der er fokus på udvikling af tilgængelighed,
handicapvenlige boliger, bofællesskaber, væresteder,
støtte- og kontaktpersoner, undervisning/uddannelse og
skånejob.

Det er vigtigt, at der i Jammerbugt Kommune findes et varieret
studiemiljø, med høj faglighed og med uddannelsestilbud, der er
så varierede som muligt – tilbud, der favner uddannelsessøgende
på alle niveauer og i alle aldersgrupper. Venstre vil være garant
for opbakning til lokale uddannelsesinstitutioner som Fjerritslev
Gymnasium, VUC og AMU samt medvirke til samarbejdet i uddannelsesnetværket.

Det er vigtigt, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der er fokus på frafaldsproblematikken. Der skal derfor være fokus på hjælpen til svage elever, og vi skal være åbne for nye veje mod dette mål. Skift af skole eller uddannelse skal ses som en attraktiv mulighed for nye udfordringer, hvor elevernes kompetencer afklares, og de får en positiv oplevelse af egne evner.

Derfor er det helt afgørende for Venstre, at uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning samarbejder bedst muligt for at kunne yde individuel støtte og rådgivning af elever på uddannelsesinstitutionerne i Jammerbugt Kommune.
Uddannelsestilbuddene i Jammerbugt Kommune skal hele tiden
tilpasses og udvikles i forhold til arbejdsmarkedets behov og vilkår.
Konkret vil Venstre arbejde for, at der bliver etableret nye uddannelsestilbud ved vores uddannelsesinstitutioner - f.eks. med grundforløb til erhvervsuddannelser og SOSU uddannelser.

• Venstre vil sikre, at skolerne kan anvendes til andet og mere end skolegang – skolerne som de lokale kulturcentre.

• Venstre vil sikre, at der bliver igangsat et uddannelsescenter i
Aabybro.

• Venstre vil videreudvikle den handlingsorienterede ungdomspolitik via fortsat inddragelse af de unge i demokratiprocessen, bl.a. ved at unge får mulighed for at være
”politiker for en dag”.

• Venstre vil sikre en ungdomsskole, som supplerer folkeskolens
tilbud.

• Venstre vil sikre flere aktiviteter for unge mellem 18 og 25
år – også for dem, som ikke bruger ungdomsklubberne.

• Venstre vil sætte fokus på mulighederne for etablering af
klubtilbud i lokalområderne – f.eks. i samarbejde med
de lokale fritidstilbud.

Øget bosætning er afgørende for Jammerbugt Kommunes fremtid – derfor er målet i sagens natur, at vi bliver flere indbyggere. Der er mange muligheder for at påvirke denne udvikling i positiv retning.
Venstre ønsker bl.a. at markedsføre Jammerbugt Kommune bedre, end det sker i dag. Jammerbugt Kommune tilbyder meget attraktive og differentierede muligheder for bosætning, f.eks. tæt ved skov og strand eller motorvej. Det skal vi være langt bedre til at fortælle og markedsføre. Derfor mener vi, at fokus på øget bosætning skal være et emne, som aktivt og kontinuerligt er centrum for Jammerbugt Kommunes markedsføring.

Der er mange faktorer, som kan være med til at tiltrække nye
borgere. Nogle af de vigtigste argumenter, for at nye borgere ønsker at bosætte sig hos os, er vores markante og positive erhvervsudvikling:
Vores fortsatte udvikling af hoved- og centerbyer, vores
landdistriktspolitik, vores udvikling af god infrastruktur, vores gode daginstitutioner, skoler, plejecentre m.m., vores rammer, som støtter op omkring et rigt udbud af fritids- og kulturtilbud, vores mulighed for fleksibilitet i den service, som tilbydes borgerne, herunder fleksible åbningstider i institutioner samt vores udbud af attraktive byggegrunde.

Målrettede markedsførings- og annoncekampagner skal være med til at synliggøre disse og mange flere af Jammerbugt Kommunes væsentlige fortrin og igangværende indsatsområder. Interesserede skal nemt kunne få adgang til yderligere oplysning og rådgivning om de tilbud, der findes rundt om i Jammerbugt Kommune, og endelig skal der etableres en frivillig kommunal velkomstkomité, som kontakter nye borgere i Jammerbugt Kommune og byder dem velkomne.

Nedenfor har vi beskrevet en række af Venstres indsatsområder, som alle vil være med til at gøre Jammerbugt Kommune så attraktiv, at nuværende borgere fortsat ønsker bopæl i kommunen, og bosætning hos os virker tiltrækkende på den størst mulige gruppe af nye borgere.

Bosætning:

• Venstre vil sikre, at der er byggegrunde i alle lokalsamfund
– hvor der er dokumenteret efterspørgsel.

• Venstre vil sikre rum til forskellige boligtyper – der skal være
åbenhed overfor alle boligtyper.

• Venstre vil arbejde for, at udgifter til boligopvarmning bliver så
lave som muligt.

Infrastruktur:

• Venstre vil være garant for, at der arbejdes frem mod en optimal infrastruktur.

• Venstre vil bakke op om en Vestlig Limfjordsforbindelse – og
arbejde aktivt herfor.

• Venstre vil fortsætte arbejdet for en omfartsvej ved en omlægning af rute 11 – primært skal VVM-arbejdet igangsættes.

• Venstre vil arbejde for en bedre byinfrastruktur via kontinuerlig
opfølgning på de vedtagne masterplaner for de fire hovedbyer.

• Venstre vil igangsætte arbejdet med at sikre ordentlige parkeringsforhold til lastbiler.

• Venstre vil stadig være garant for, at cykelstier prioriteres,
planlægges og gennemføres.

• Venstre vil sikre den mest optimale kollektive trafik ved bl.a.
omlægninger af busruter i samarbejde med NT.

• Venstre vil være garant for tilbuddet Flextur som et fair tilbud,
der sikrer borgerne i de mindre lokalsamfund transportmulighed.

• Venstre vil arbejde for en god elektronisk infrastruktur med
særlig fokus på IT- og mobiltelefondækning i hele Jammerbugt
Kommune.

Fritidslivet:

• Venstre vil være garant for fortsat god opbakning til det frivillige og ulønnede fritidsliv.

• Venstre vil sikre fortsat økonomi og opbakning til oplysningsforbundene.

• Venstre vil sikre handling på Jammerbugt Kommunes kulturog
fritidspolitik.

• Venstre vil sikre midler til en velfungerende og mangfoldig
kulturskole.

Det frivillige sociale arbejde:

• Venstre vil sikre Frivillighusets fremtid.

• Venstre vil være garant for en fortsat opprioritering og påskønnelse af det frivillige sociale arbejde og ser det som
et naturligt supplement til de kommunale servicetilbud.

• Venstre vil sikre fokusering i tildeling af midlerne på området til
f.eks. besøgsvennetjenesten, vennekredsene på plejehjemmene,
ældreklubber, selvhjælpsgrupper og aktiviteter
omkring børn og unge.

Miljø – grøn kommune:

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsætter som
Klimakommune af gavn – ikke blot af navn.

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat skal være en
grøn kommune.

• Venstre vil sikre, at der fortsat arbejdes aktivt og målrettet
med bæredygtig udvikling i bred forstand.

• Venstre vil arbejde for at slå Jammerbugt Kommune op som en
Naturkommune, der aktivt bruger dette som tiltrækning
for bosætning.

• Venstre vil sikre bynær natur f.eks. via grønne kiler og bynær
skov i de større byer.

• Venstre vil arbejde for, at Nationalpark Thy forlænges ind i
Han Herred.

• Venstre vil fremme tilgængeligheden i naturen, men samtidig
fremme ansvarlig omgang med naturen, hvor vi både
benytter og beskytter naturen.

• Venstre vil målrettet arbejde for, at affaldssortering optimeres.

• Venstre vil være åben for nye tiltag, der kan finde sted i naturen, som f.eks. grønne fitnessrum.

• Venstre vil markedsføre energirenovering – i forhold til
husejere, håndværkere og turister.

• Venstre vil sikre fokus på sammenhængende, overordnet
energipolitik.

• Venstre vil sikre, at der arbejdes med profilering af bæredygtig
turisme, bl.a. via “grønne” sommerhuse.

Integration:

• Venstre vil arbejde for, at de nuværende erfaringer på Asylcentret bruges i forbindelse med integrationsarbejdet.

• Venstre vil støtte integration via frivillige, via foreningslivet og
via arbejdsmarkedet.

Kunst og Kultur:

• Venstre vil være garant for, at kunst og kultur får en mere
fremtrædende rolle som en af de hjørnesten, der understøtter
Jammerbugt Kommunes nye og fælles identitet.

• Venstre vil sikre mere profilering af kulturen.

• Venstre vil sikre støtte til f.eks. Mediecentret, Musikcompagniet
og kinoer.

• Venstre vil sikre, at der skabes yderligere fokus på ”events”,
f.eks. sandskulpturer, ”flydende” ambassade i København
(fiskekutter), uldfestival og kartoffelfestival.

• Venstre vil støtte op omkring private og organisationers
kulturtilbud.

Fremskridtet forudsætter fortsat øget turisme.

Jammerbugt Kommune skal fastholde sin position som Nordjyllands største og Danmarks 3. største turistdestination, målt på antallet af overnatninger. Der skal fortsat fokuseres på overnatningsdimensionen, hvormed følger en stærk økonomi for både turist- og følgeerhverv. Dette skal ske bl.a. ved tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, for at sektoren kan udvikles.
Jammerbugt Kommune skal anvende en differentieret turistmarkedsføring, så vi bedre kan udnytte eksisterende potentialer.
Det handler bl.a. om, at vi skal være mere opmærksomme på
Jammerbugtens kystområder, herunder også Limfjorden. Det er
vigtigt at fastholde det nuværende samarbejde omkring Svinkløv/
Slettestrand – Blokhus/Hune/Saltum og yderligere udvikling af et
område målrettet Limfjordsturisme.

Jammerbugt Kommunes turistområder skal brandes internationalt,
og tilstrækkelige rammebetingelser skal være til stede for at sikre
fortsat udvikling af turismen.

• Venstre vil sikre, at de grundlæggende rammer er på plads,
så lokale tiltag kan understøttes.

• Venstre vil arbejde for, at der etableres faste standpladser
for autocampere, f.eks. på Jammerbugt Kommunes
havne.

• Venstre vil skabe mulighed for, at der arbejdes målrettet med
sæsonudvidelse, bl.a. via kursusaktiviteter, sportsturisme
m.v.

• Venstre vil indtænke mulighederne for, via aktivering af
jobsøgende, at løse opgaver med renholdelse af kommunale
områder, strande m.v.

• Venstre vil gøre en ekstra indsats for at få turisterne til at
bo i Jammerbugten – det skal ske gennem fokus på alle
aldersgrupper.

• Venstre vil understøtte den nuværende turistudvikling med
respekt for, at vi både skal beskytte og benytte naturen.

• Venstre vil understøtte en samlet nordjysk turisme i regi af
Visit Nordjylland.

• Venstre vil via et medlemskab af Aalborg samarbejdet sikre,
at Jammerbugt Kommune får et tæt samarbejde med
regionens lokomotiv – Aalborg – bl.a. på områder som erhvervsudvikling, kultur, turisme og events.

• Venstre vil være garant for en fortsat synlig indsats i det nordjyske samarbejde – også i Aalborg samarbejdet.

• Venstre vil for at opnå de optimale rammer fortsat arbejde
for en samling af Nordjysk Turisme.

Fremskridtet forudsætter involvering og forsat liv i lokalsamfundene.

Jammerbugt Kommune er en landdistriktskommune. Venstre vil øge fokus på bedst mulige levevilkår i lokalsamfundene. Venstre ønsker fortsat fokus på en landdistriktspolitik og vil i højere grad prioritere det lokale engagement. Dette kan ske via støtte til lokale ildsjæle og de initiativer, som giver attraktive levevilkår i lokalsamfundene.
Det er derfor vigtigt at prioritere økonomiske rammer, som kan opmuntre og understøtte lokale initiativer og udvikling.

En vigtig forudsætning, som skaber resultater, er det fælles træk
på samme hammel, hvor borgere, ildsjæle, foreninger, erhvervsliv
og Jammerbugt Kommune i fællesskab sætter dagsorden og på den måde trækker i samme retning.
Jammerbugt Kommune skal fortsat investere med udgangspunkt i en handlingsorienteret landdistriktspolitik.

Lokalsamfundene:

• Venstre mener, at fortsat liv i landdistrikterne er af afgørende
betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid. Derfor skal vi udvikle landdistriktspolitikken – bl.a. med netværk – hvor samarbejdet afprøves imellem de enkelte
lokalsamfund.

• Venstre vil sikre, at der afsættes midler i de kommende årsbudgetter til projektet, der handler om oprydning og
forsømte ejendomme, så vi også på dette punkt er en attraktiv
bosætningskommune.

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune aktivt bidrager til
udviklingen af de enkelte samfund.

• Venstre vil sikre, at alle lokalsamfund hvert år får midler til
understøttelse af fortsat udvikling.

Borger- og brugerinvolvering:

• Venstre vil sikre, at der sker en udvikling af borger- og brugerinddragelsen – f.eks. via tiltag som brug af internettet,
borgerpanel og ungdomshøringer – således at flest mulige
borgere, uanset alder og bopæl, har mulighed for at
komme til orde og give deres mening til kende.

• Venstre vil fastholde borgerinddragelsen bl.a. ved at støtte
de råd og nævn, som er nedsat af Jammerbugt Kommune.

• Venstre vil bakke op om de frivillige foreninger og grupper,
som ønsker at blive hørt i Jammerbugt Kommune.

• Venstre vil sikre størst mulig kompetence til brugerbestyrelserne, så de i samarbejde med ledelse og medarbejdere kan sætte kursen.

• Venstre vil være garant for, at dialogen med borgere og brugere
tages alvorligt.