Borgmesterens nytårsbetragtninger 2019/2020

2. januar 2020

Endnu et årsskifte nærmer sig – og traditionen tro er det anledning til at stoppe op og gøre status over året, der er gået - og til gøre sig tanker om året, der kommer. 

Et år på godt og ondt

Og lad det være sagt med det samme: Ikke alle begivenheder i 2019 har været lige fornøjelige. Her tænker jeg specifikt på den budgetopfølgning, som fire måneder inde i året viste, at kommunen var udfordret i forhold til at holde sig inden for det økonomiske loft, som kommunerne og regeringen har aftalt for årets budget: Den såkaldte serviceramme. 

En overskridelse af serviceramme vil kunne koste kommunen op imod 20 millioner kr. i ”dummebøde” – dvs. penge, som vi absolut intet får for. Derfor var det nødvendigt for os at trække i den økonomiske nødbremse - og det var rettidigt omhu, at vi gjorde det allerede inden sommerferien, for her ved årets udgang, hvor det ville have været overordentligt svært at nå at rette op på økonomien, kan vi heldigvis konstatere, at vi i Jammerbugt Kommune er tilbage på sporet. 

Men 2019 har også været et år med glædelige og perspektivrige begivenheder, som lover godt for fremtiden: 

For eksempel havde jeg i maj den store fornøjelse at deltage i åbningen af det genopførte Svinkløv Badehotel. Det ikoniske hotel – som må være et af Danmarks smukkeste - er jo et fyrtårn for turismen i vores område – og et fyrtårn for kystturismen i hele Danmark, så det var en meget glædelig dag. 

For turisme ER vigtigt for Jammerbugt Kommune. Vi er Nordjyllands største turistkommune målt på antal overnatninger - et tal, der ovenikøbet år efter år er i fremgang. Det er flot at se, at den positive udvikling fortsætter, og det skyldes ikke mindst et konstruktivt og målrettet samarbejde mellem private og offentlige aktører. 

Nyt samarbejde: Destination NordVestkysten

Vores satsning på turisme understreges af, at vi i år har indgået et nyt samarbejde med fire andre vestkystkommuner under overskriften Destination NordVestkysten. Det drejer sig om Holstebro, Lemvig, Thisted og Hjørring. Bag initiativet ligger ’Ny lov om erhvervsfremme fra december 2018’, hvor turismeindsatsen fremover skal samles i 15-25 destinationsselskaber på landsplan mod cirka 80 selskaber i dag. 

Men der er også andre fordele ved at samle indsatsen i Destination NordVestkysten: 

Vores områder har – på tværs af kommunegrænser - flere fælles træk i forhold til udviklingsmuligheder, stedbundne kvaliteter og markeds- og målgrupper. Derfor står vi stærkere, når vi går sammen om at være en stærk vestkystdestination. 

Destination NordVestkysten starter som Danmarks tredje største målt på overnatning og turismeomsætning. Tilsammen har vores fem kommuner 5,5 millioner årlige overnatninger og en turismeomsætning på hele 8,2 milliarder kroner!  

Den nye destination får sit hovedsæde i Jammerbugten – nærmere bestemt på Skeelslund i Aabybro, som i forvejen huser den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Udviklingsplaner for ferielandet

Derudover har vi sammen med Hjørring Kommune skabt en fælles udviklingsplan for Blokhus/Løkken – endnu en gang i erkendelse af, at turister ikke tænker i kommunegrænser. Planen skal sætte en fælles retning og prioritere indsatser og konkrete projekter og dermed danne grundlag for at tiltrække private investeringer i området. 

Og så er vi på vej med en udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand. Begge områder har allerede godt fat i turisterne, men har potentiale til noget mere - i kraft af de levende kystmiljøer, den stærke lokale identitet, naturen og udbuddet af aktive outdooroplevelser. Og begge områder har allerede en stærk organisering og tradition for samarbejde mellem ildsjæle, foreninger og offentlige institutioner og myndigheder. Arbejdet med udviklingsplanen skal naturligvis tage udgangspunkt i de strategier og planer, som allerede er udarbejdet med stor involvering af disse parter. 

Budget 2020 afspejler vilje til at prioritere de borgernære områder

Jo – der er gang i hjulene. Det afspejler sig også i budget 2020, som igen i år blev vedtaget af et bredt flertal af Kommunalbestyrelsen, som dermed fortsat viser vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. 

Undervejs i budgetprocessen har vi i år oplevet ekstra interesse og bekymring fra borgerne. Det har jeg stor respekt og forståelse for. Vi har blandt andet været udfordret af et større pasningsbehov på børneområdet – der har simpelt hen været en stor vækst i antallet af børn, og det skal vi naturligvis glæde os over, selvom det også er forbundet med større udgifter. Og så er antallet af ældre borgere med særlige behov steget.  

Jeg er glad for, at det på trods af disse forhold langt hen ad vejen er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de borgernære områder. Og takket været et økonomisk særtilskud på 28 mio. kr. til Jammerbugt Kommune er klippekortet til ældre stort set intakt, og skolerne er langt mindre ramt, end vi først forventede. 

Helt overordnet indebærer budgetaftalen for 2020, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 80 mio. kr., anlægsinvesteringer på 83 mio. kr., og samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på ca. 34 mio. kr., mens der afdrages ca. 33 mio. kr. på gælden. 

Og som nævnt er Kommunalbestyrelsen lykkedes med at prioritere de borgernære områder. Det kommer også til udtryk i anlægsbudgettet, hvor der blandt andet er afsat midler til Jetsmark Idrætscenter og Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev – og ikke mindst til den nye skole i Jetsmark, som efter planen vil stå klar til brug fra 1. august 2023.  

Budgetaftalen er et generelt udtryk for, at kommunalbestyrelse ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig for både borgere og virksomheder. Derfor afsætter vi blandt andet også midler til at udvide Regnbuen i Nørhalne – en by, som oplever stor interesse fra tilflyttere og vækst i antallet af borgere. 

Dertil kommer andre projekter, for eksempel tilpasning af infrastrukturen i Aabybro, masterplaner i hhv. Brovst og Fjerritslev og hele tre nye store kommunale cykelstiprojekter – nemlig langs Kollerup Strandvej og på strækningerne mellem Brovst og Tranum og mellem Tranum og vestkystsporet. 

Ny strategi: Sammen mod 2030

2019 blev også året, hvor vi i Kommunalbestyrelsen vedtog to nye vigtige strategier for vores kommune. 

Den ene er en helt ny bosætningsstrategi – den første af slagsen i Jammerbugt Kommune – som fastsætter retningen for vores arbejde med at tiltrække flere borgere til kommunen og beholde dem, som allerede bor her.  

Den anden strategi er vores nye Planstrategi’19 med titlen: ”Sammen mod 2030”. Sådan en planstrategi er noget af det vigtigste, en kommunalbestyrelse kommer til at træffe beslutning om. I planstrategien sætter Kommunalbestyrelsen nemlig de overordnede rammer for udviklingen i Jammerbugt Kommune de kommende år. 

Jeg glæder mig til at udfolde og virkeliggøre strategien i et mangfoldigt samarbejde med alle, der plejer at spille med: Ildsjæle, lokalsamfund, foreningsliv, erhvervsliv m.fl.  

Netop fordi vi ved, at sammen løfter vi højere end hver for sig – og ambitionerne på vegne af vores kommune er som sagt store. For vi ved jo, at for at ramme højt skal vi sigte højt, så Jammerbugt Kommune også i morgen er et godt sted at bo – et godt sted at leve – et godt sted at virke – og et godt sted at besøge. 

Et fornuftigt udgangspunkt for den fremtidige kurs

Der er meget, der går godt i Jammerbugt Kommune: 

·         Vi har en historisk lav ledighed for forsikrede ledige – langt under regionsgennemsnittet og langt under landsgennemsnittet.

·         Vi har i år oplevet en historisk stigning i antallet af turistovernatninger på omkring 100.000

·         Vi oplever større tilflytning end fraflytning og en rimelig stabil befolkningsudvikling

·         Vi har skabt en stabil økonomi i Jammerbugt Kommune med fine overskud på driften – der anvendes til investeringer i bygninger og vedligehold af veje mm. Samtidig har vi en fornuftig kassebeholdning – altså har Jammerbugt Kommune en stabil økonomi.

·         I forbindelse med en svær budgetøvelse for 2020 er det langt hen ad vejen lykkedes at forsvare serviceniveauet på de borgernære områder.

Når det er sagt, så er der selvfølgelig også en række områder, hvor vi kan gøre det bedre – og det er jo bl.a. også det, planstrategien sætter fokus på med sine fem indsatsområder: 

1.    Dit gode liv

2.    Mere i gang – flere i gang

3.    Bæredygtighed

4.    Uddannelse for alle

5.    Oplevelser på Jammerbugtsk 

De fem temaer vil vi prioritere særligt højt de kommende år. 

Og temaerne er jo ikke plukket ud at det blå – nej, de er nøje formuleret på baggrund af analyser og vurderinger af udviklingen her i Jammerbugt Kommune og samfundet som helhed. 

De angiver en retning for, hvordan vi kan imødegå nogle af de udfordringer, vi på nogle områder står over for. Og de angiver en retning for, hvordan vi på andre områder kan bringe os endnu mere på forkant. 

Fra harmonisering til mangfoldighed

På det overordnede plan har Jammerbugt Kommune bevæget sig fra en harmoniseringsstrategi til en mangfoldighedsstrategi siden 2015, hvor vi vedtog en ny vision: Vi går efter forskellen. 

Denne vision er fastholdt som den overordnede ledesnor i den nye planstrategi.  

Vi går efter mangfoldigheden i Jammerbugt Kommune og ser den som en styrke. Vi går efter profilering – efter at være anderledes; børnehaver med dyr, skoler med eliteidræt eller… noget helt tredje og fjerde. 

Jeg har tillid til, at vi vil forskellen og virker for forskellen, netop fordi det er her, vi flytter noget. 

Med den nye planstrategi cementerer vi en retning, som understøtter kommunens decentrale struktur. Vi cementerer en retning, som anerkender, at kommunens borgere, virksomheder og mange lokalsamfund har forskellige styrker og muligheder – og at det netop er den mangfoldighed, som gør Jammerbugt til noget særligt.  

Vi anerkender, at ’one size’ og standardløsninger ikke passer alle: Hvad der virker i èn by, virker ikke nødvendigvis i nabobyen. Hvad der er løsningen for én borger, er ikke nødvendigvis løsningen for alle borgere. Netop fordi mennesker er forskellige og derfor ikke kan betjenes med standardløsninger. 

Blik for ressourcer fremfor mangler

Sammen skal vi tage udgangspunkt i den enkelte borgers – det enkelte lokalsamfunds - eller den enkelte virksomheds potentialer, så alle vores borgere, alle vores samfund og alle vores virksomheder få en reel mulighed for at udvikle sig. Til gavn og glæde for helheden og fællesskabet. 

Det handler om at tage udgangspunkt i en ressourcemodel fremfor en mangelmodel. En ressourcemodel, hvor vi ikke fokuserer på hullerne i osten – men fokuserer på osten. Fordi det er osten, vi skal leve af. Det gælder både mennesker, lokalsamfund og virksomheder. 

Som eksempler kan jeg nævne socialøkonomi, Liv i by og skole, den nye landdistriktsindsats og opgradering af indsatsen overfor iværksættere og iværksætteri og erhvervet generelt med Én indgang. 

Nu kan det måske lyde som om, vi skal lave alting om, men sådan er det jo slet ikke. Vi gør jo allerede i dag en hel masse på jammerbugtsk! 

Jeg tænker om den kommende udvikling, at vi skal blive endnu bedre til at gøre endnu mere at det, vi allerede gør godt i dag. 

Sagt med andre ord: De ting, vi gør godt: Ja, dem skal vi gøre mere af. Vi skal jo have en vision om at gøre det, vi gør godt i dag, endnu bedre i morgen. 

I forhold til den nye planstrategi er vores første opgave at sørge for, at den er kendt – af vores ledere og medarbejdere og af vores omverden. Det er ikke bare vigtigt – det er afgørende for, at vores nye planstrategi får luft under vingerne. 

Lord Baden Powell, spejderbevægelsens stifter, havde et motto – nemlig: Prøv at overlade verden lidt bedre til dine efterkommere, end du selv modtog den. Det handler kort og godt om at gøre en forskel. Vi kan alle gøre en forskel, uanset om vi er leder, medarbejder, kollega, ven, søster, bror, mor, far, datter eller søn. 

Det hele starter hos os selv og så hos holdet – det fælles træk på den samme hammel.  

En solid og stabil fælles platform

Jammerbugt Kommune står på en solid platform – som i den grad har bund og baggrund i den politiske stabilitet, der præger vores kommune, hvor alle grupperinger i Kommunalbestyrelsen ønsker at bidrage til den positive udvikling og dermed løfte i flok. Denne politiske stabilitet bringer i øvrigt også økonomisk stabilitet.  

Jeg er stolt af at stå i spidsen for vores kommune. Og mange, der ser på os udefra synes, vi klarer os godt. Selvfølgelig kunne vi godt ønske os flere pædagoger i børnehaverne og flere lærere i folkeskolen og flere hjemmehjælpere og mere administrativt personale.  

Jeg kender ingen politikere, der ikke ønsker at honorere de ønsker. Men vi har nogle økonomiske grundvilkår at arbejde under. Dem forsøger vi at forbedre bl.a. via indspil til en mere rimelig udligningsordning de danske kommuner i mellem. En sag, jeg har brugt meget energi på – og som jeg fortsat kommer til at prioritere i troen på en ny udligningsreform med virkning fra 2021. Men indtil da er virkeligheden den, vi kender. 

Jeg plejer jo at sige, af fremtiden kommer af sig selv – men det gør fremskridtet ikke. 

Fremskridtet kræver, at nogen gør noget! Og de ’nogen’, der skal gøre noget – ja det er os i den kommunale organisation, både politisk og administrativt – og vi skal gøre det sammen med eksisterende og kommende samarbejdspartnere i samfundet omkring os. 

Sammen skal vi virke positivt og flittigt – netop fordi handling slår alt! 

Der er nok at tage fat på – vi har meget, vi skal nå. Også i det lys glæder jeg mig til et nyt år i Jammerbugten – sammen med jer. 

Godt nytår til Alle !