Nyt fra kommunalbestyrelsen april 2022

29. april 2022

Haller i Jammerbugt Kommune renoveres for 2 mio. kr.

Jammerbugt Kommune imødekommer tre ansøgninger til anlægsrammen for haller. Dermed får Thorup-Klim Hallen, DGI-Huset i Aabybro og Idrætsforeningen Fremad Nørhalne støtte til kommende projekter, der skal renovere og sikre deres nuværende faciliteter.  

Et nyt tag, udskiftning af klinker, renovering af omklædningsrum og et nyt gulv.

Det er projekterne, som kommunen hjælper med at realisere i de tre haller, som har fået del af anlægsrammen for haller i 2022.

Hallen i Thorup-Klim er kommet en tiltrængt udskiftning af taget nærmere efter hallen har fået bevilliget et tilskud på 800.000 kr. hertil. Ud over, at taget skal sikre en tæt hal, betyder udskiftningen også en energibesparelse, da der i forbindelse med udskiftningen af taget bliver isoleret efter nutidens krav om energioptimering.

DGI-Huset i Aabybro har fået bevilliget 600.000 kr. i alt.

Halvdelen af beløbet er et tilskud til udskiftning af klinkerne i varmtvandsbassinet, da nogle klinker under vandoverfladen falder af. Det skaber problemer for brugerne af bassinet, og det er dyrt at få klinkerne sat på igen, da det kun kan ske ved hjælp af dykkere, når der er vand i bassinet.

De resterende 300.000 kr. af bevillingen er til renoveringen af omklædningsrummene i DGI-Huset. Kommunen har tidligere bevilliget penge til dette projekt, men på grund af stigende priser på byggematerialer er renoveringen blevet dyrere.

Den sidste bevilling går til Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne. De får 600.000 kr. i tilskud til udskiftning af gulvet i hallen, da det nuværende gulv er slidt med revner, trykmærker og skader i overfladen og forringet stødabsorbering.

”Vi har et aktivt foreningsliv i kommunen, som har stor betydning for livskvaliteten hos mange borgere. Derfor har vi stor interesse i at sikre, at der er de rette faciliteter, at de vedligeholdes og lever op til den standard, man må forvente. Det bidrager halpuljen til. Bevillingerne i år er givet til projekter, der betyder energibesparelser og til projekter, hvor slitage betyder en mærkbar forringelse af faciliteterne”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.

 

Sømærke

Kommunalbestyrelsen giver tilskud til at flytte sømærket i Blokhus. Samtidig etableres en Boardwalk fra stranden til sømærket, hvorfra der er en fantastisk udsigt over stranden, havet og horisonten.

Kraftige storme fra vest har ædt sig ind på klitterne i Blokhus, og derfor er sømærket ved stranden i risiko for at styrte ned, når flere storme viser tænder. Derfor skal sømærket flyttes længere ind på klitten, hvor det står i dag, så kendemærket er sikret i fremtiden.

I forbindelse med flytningen ønsker Blokhus Fonden at etablere en Boardwalk i træ, der starter ved stranden og går op til sømærket. Ud over at fungere som en gangbro op i klitterne, vil Boardwalken beskytte klitterne, da færre vil gå i selve klitten, end tilfældet er i dag. Med Boardwalken får gangbesværede også adgang til klitten.

”Blokhus er en af kommunens vigtige kystdestinationer for fastboende og turister. Projektet her er vigtigt i forhold til både at bevare sømærket og udvikle området. Med en Boardwalk får Blokhus en ny spændende attraktion, som kan glæde mange”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunalbestyrelsen støtter projektet med 25% af de samlede anlægsudgifter, dog maksimalt 800.000 kr.

Der er en positiv tilkendegivelse fra Kystdirektoratet overfor en dispensation til den nye placering af sømærket og til at anlægge en Boardwalk.

 

Disponering af anlægspulje under Teknik- og Miljøudvalget er godkendt

Forslaget til disponering af anlægspuljen på 6 mio.kr. fra 2022-2025 til Teknik- og Miljøudvalget er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

I år og de næstkommende tre år frem til og med 2025 fordeles hvert år 6 mio.kr. til fortove, havne, broer og bygværker, trafiksikkerhed og mindre projekter.

Hen over de fire år bliver der afsat 1,5 mio. kr. årligt til etablering af mindre fortovsstrækninger, og til at ordne fortov i forbindelse med kloakering og gravearbejde.

Der er afsat 800.000 kr. årligt i år og frem til og med 2025 til trafiksikkerhed – i henhold til kommunens Trafiksikkerhedsplan, hvor beløbene fordeles på de fem fokusområder.

Fokusområderne er:

-       For høj hastighed

-       Krydsninger

-       Eneulykker i åbent land

-       Unge mandlige trafikanter mellem 15 og 24 år

-       Tryghed for bløde trafikanter.

I år disponeres 1,2 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker, mens der fra 2023-2025 er afsat 1,5 mio. kr. årligt til samme område.

Til renovering af havne, oprensning af sand mv. er der afsat 1,2 mio. kr. af anlægspuljen årligt i perioden, mens der er afsat 1 mio. kr. til mindre projekter hvert år de kommende fire år. Projekterne prioriteres løbende af Teknik- og Miljøudvalget. Projekterne kan være byforskønnelse og turismeprojekter.

Endelig er der alene i 2022 afsat 300.000 kr. som restfinansiering af buslommer i Hune, dette sker også indenfor indeværende budgetaftale.