Nyt fra kommunalbestyrelsen december 2022

17. december 2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt årets tredje budgetopfølgning

Den tredje budgetopfølgning for 2022 i Jammerbugt Kommune viser, at der har været uforudsete udgifter. Fra 2023 foretages der budgettjek.

Jammerbugt Kommune har med den tredje budgetopfølgning for 2022 gennemgået budgettet baseret på erfaringerne fra de første 10 måneder af året. Budgetopfølgningen viser et større forbrug end det, der oprindeligt blev budgetteret med.

”Budgetforudsætningerne for 2022 har ikke holdt stik pga. bl.a. lovgivning fra Folketinget og rekrutteringsudfordringer på ældreområdet. For at sikre bedre budgetforudsætninger for 2023, og dermed at budgettet i højere grad kan overholdes, indfører vi budgettjek allerede fra januar”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Udover udfordringen med at rekruttere personale på ældreområdet har der bl.a. været uforudsete merudgifter til ukrainske borgere og til sygedagpenge, fordi arbejdsgiverne har fået mulighed for at modtage sygedagpenge fra første Corona-sygedag.

Jammerbugt Kommune har for budget 2023 større fokus på budgetoverholdelse. Der vil derfor være løbende budgettjek, som de politiske udvalg skal forholde sig til, og administrationen skal komme med forslag til besparelser, hvis der viser sig et merforbrug.

Nu er lokalplanen for nye sommerhuse i Rødhus vedtaget

En lokalplan for et sommerhusområde i Rødhus er nu vedtaget. Planen har været i offentlige høringer, og lokalplanen er på den baggrund blevet rettet til.

Jammerbugt Kommune kom i februar 2021 med et lokalplansforslag og en miljørapport for et sommerhusområde i Rødhus. Forslaget og miljørapporten blev udarbejdet som følge af en ansøgning om opførelse af nye sommerhuse ved det tidligere Rødhus Klit Feriecenter.

Siden har miljørapporten og lokalplansforslaget været i offentlig høring, der er blevet lavet en feltundersøgelse for at vurdere påvirkningen af naturen i området, og det er blevet fastslået via ekstern advokat, at området er gyldigt som sommerhusområde. Nu er den endelige lokalplan for de nye sommerhuse blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af høringssvar er det bl.a. besluttet, at der må være én bygning pr. grund – i samme niveau og på maks. 150 m2. Der er også i lokalplanen taget højde for at sikre et ensartet udtryk for sommerhusene ved bl.a. at stille krav til farvevalg.

Det er desuden, for at skabe bedre leve- og ynglesteder for bl.a. mark-firben, besluttet, at der ikke må asfalteres ved stamveje og overkørsler til veje, og at der ved hvert sommerhus max må være 40 m2 ikke-overdækket terrasse.

Lokalplan for vindmøller ved Thorup-Sletten sendes i offentlig høring

En konsekvensvurdering er klar for området ved Thorup-Sletten, hvor der er 18 vindmøller i drift. Ni af møllerne står i Jammerbugt Kommune.

Der er nu blevet lavet en konsekvensvurdering af vindmøllerne ved Thorup-Sletten som følge af, at lokalplanen og den tilhørende miljørapport for området blev ophævet af Planklagenævnet, og tilladelsen blev ophævet, da det blev vurderet, at der ikke var foretaget tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til fuglearter.

Konsekvensvurderingen viser, at vindmøllerne ikke medfører skade på arter og naturtyper. Derudover giver vurderingen anbefaling om, at der er driftsstop på nogle af møllerne i døgnets mørke timer i perioden 15. juli-15. oktober for at beskytte flagermus. Miljøvurderingen af området konstaterer desuden ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Lokalplanen er nu opdateret med den nyeste viden, ligesom der har været foretaget visuelle sammenligninger fra før møllernes realisering til nu. Også vilkår om bl.a. flagermusstop og støjmåling, hvis der er klager over støj, er blevet tilføjet.

Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanen, som nu kommer i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i foråret 2023.

Klimatilpasningsplan skal sikre fokus på klimafarer

I Jammerbugt Kommunes klimatilpasningsplan er der fokus på at undgå oversvømmelser og på at tænke klimatilpasning ind i byudvikling.

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, hvor det bl.a. fremgår, at klimatilpasning skal tænkes ind i planlægning og byudvikling, så der bliver taget højde for klimafarer. Planlægningen af klimatilpasning skal ske i tæt samarbejde med f.eks. borgere, virksomheder, fagpersoner m.fl., så der sikres brede perspektiver på løsningerne.

I klimatilpasningsplanen er det også beskrevet, at der skal oprettes en tværfaglig klimagruppe i kommunen og udarbejdes procedurer for at sikre, at klimatilpasning indtænkes.

”I klimatilpasningsplanen har vi bl.a. fokus på at tilpasse os oversvømmelser som følge af stigende nedbør. Meget af kommunens areal er lav havbundsjord, og derfor er vi udsat i forhold til netop oversvømmelser. Derfor skal vi tænke i løsninger både i forhold til dette og i forhold til klimaudfordringer i øvrigt”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune er en af de 20 kommuner, der er med i DK2020-pilotprojektet, som indebærer, at kommunerne arbejder med reduktion af klimagas-udledning og tilpasning i forhold til klimaforandringer. Klimatilpasningsplanen vil blive revideret i 2027.

Et værdigt liv for de ældre i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt en værdighedspolitik, som bl.a. har fokus på medbestemmelse, en værdig død, ensomhed og pårørende.

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en opdateret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken er nu blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Værdighedspolitikken beskriver, hvordan ældreplejen skal understøtte livskvalitet, selvbestemmelse, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, pårørende og ensomhed i forhold til den ældre.

”Med værdighedspolitikken sætter vi fokus på at sikre kommunens ældre borgere værdighed. Det gælder både i dagligdagen med f.eks. aktiviteter, håndtering af sygdomme osv., men også når man er i den sidste tid af livet, hvor det bl.a. er vigtigt, at den enkeltes og de pårørendes ønsker bliver hørt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

I den vedtagne værdighedspolitik i Jammerbugt Kommune er det bl.a. centralt, at dét der skal sikre den enkeltes værdighed, formuleres i hverdagen i samspil med den ældre. Der skal desuden skabes tryghed og medbestemmelse for den enkelte, samvær med andre, deltagelse i aktiviteter og vedligeholdelse og styrkelse af fysiske og psykiske færdigheder.

Politikken sætter i høj grad også fokus på de pårørende, som bl.a. skal inddrages, støttes, vejledes og tilbydes aflastning, hvis de er pårørende til demensramte og kronisk syge.

I politikken fremgår det også, at den sidste tid for den ældre skal tage udgangspunkt i borgernes og de pårørendes ønsker, der skal tages hånd om de efterladte, og ingen skal – mod deres ønske – dø alene.

Beskæftigelsesplan 2023 for Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune er klar med en plan for beskæftigelsen i 2023. Planen handler særligt om de unge, samarbejde med virksomheder og opkvalificering.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt Beskæftigelsesplan 2023 for kommunen efter, at planen har været i høring. Dermed er der sat ord på rettesnoren for, hvordan der skal arbejdes med beskæftigelse i Jammerbugt Kommune i 2023.

Planen har to hovedfokusområder: 1) Ungeindsatsen og 2) Samarbejde med virksomheder. Det betyder, at unge, der har ressourcer til det, skal holdes i kontinuerlig aktiv indsats baseret på den enkelte, og at det gode og tætte samarbejde med de lokale virksomheder skal bevares og udbygges i 2023.

Selvom der er to hovedområder, skal der også arbejdes med en række andre områder. F.eks. er der i beskæftigelsesplanen fokus på en ekstraordinær indsats på sygedagpengeområdet, så antallet af sager og sagsbehandlingstiden nedbringes. Tallet er nemlig steget under COVID-19-perioden, og dén kurve skal nu vendes.

Desuden er det i planen beskrevet, at opkvalificering fortsat er yderst relevant i forhold til at imødekomme efterspørgsel på arbejdskraft. 

For yderligere:

Borgmester Mogens Christen Gade, tlf. 4191 2001.