Nyt fra kommunalbestyrelsen juni 2024

23. juni 2024


Tilfredsstillende resultat og god kvalitet i regnskabet for 2023


En ekstern revisor har gennemgået og godkendt Jammerbugt Kommunes regnskab for 2023. Et regnskab med driftsoverskud, stigende likviditet og god kvalitet. 

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2024 at sende Årsregnskab 2023 for Jammerbugt Kommune til revision. Revisionsgennemgangen er nu afsluttet af BDO, som har godkendt regnskabet uden forbehold eller bemærkninger.

Driftsoverskud

Generelt viser regnskabet et overskud på den ordinære drift på ca. 71 mio. kr. 

”Vi står med et tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2023, og nu er regnskabet også godkendt af den eksterne revision. Her har vi endnu en gang fået en fin revisionsberetning retur uden bemærkninger”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

Nettoanlægsudgifterne i regnskabet for 2023 er på ca. 50 mio. kr., som er 7,5 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Der er derudover et nettoafdrag på ca. 48 mio. kr., som er med til at nedbringe den langfristede gæld.

Stigende likviditet

I regnskabet for 2023 er der et træk på likviditeten på 13 mio. kr. Dét er ca. 76 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Derfor har Jammerbugt Kommune i 1. kvartal 2024 en stigende likviditet.

Revisionens konklusion

BDO konkluderer bl.a., at årsregnskabet er udarbejdet efter gældende krav og bekendtgørelser. Derudover lyder det: "Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne."

Erhvervs- og boligareal i Fjerritslev

Der er interesse i at udvikle Fjerritslev. Jammerbugt Kommune har modtaget et konkret projektforslag med et nyt erhvervs- og boligareal, og Kommunalbestyrelsen har nu godkendt nogle principper for udviklingen.

Jammerbugt Kommune har modtaget et projektforslag fra Granly Tømrer- og Snedkerforretning A/S og Fjerritslev Boligforening, der omfatter erhvervs- og boligareal på grunden, hvor Fjerritslev Kro er placeret i dag. Dét har givet anledning til en politisk godkendelse af nogle principper vedr. udviklingen.

Visionen for Fjerritslev midtby

I ’Midtbyplan Fjerritslev’ lyder det, at visionen er, at Fjerritslev fortsat skal være en stærk handelsby med en oplevelsesrig bymidte. F.eks. er det visionen for området ved Droobs Plads og Søgade, at området skal være gaderum/byrum med parkeringspladser i gårdene, dagligvarebutikker skal placeres centralt i midtbyen, den grønne forbindelse til Anlæg/parken skal forbedres, og der skal sikres gode fodgænger- og parkeringsforhold. Midtbyplanen er udarbejdet af politikere, administrativt personale, Fjerritslev Borgerforening og Fjerritslev Handelsstandsforening.

Det konkrete indkomne projekt

Det indkomne projektforslag indebærer etagebyggeri med butiks- og servicefunktioner i stueetage med mulighed for udeservering samt almene og private boliger.

Det indkomne projektforslag stemmer i nogle henseender godt overens med visionerne i Midtbyplanen, og Kommunalbestyrelsen har besluttet at godkende, at der kan etableres et erhvervs- og boligprojekt der, hvor Fjerritslev Kro ligger i dag med udgangspunkt i de vedtagne principper i Midtbyplan Fjerritslev. I den forbindelse er det besluttet, at en række punkter skal være en del af den videre drøftelse forud for den kommende planlægning. Det drejer sig bl.a. om højde på byggeriet, antal etager, materialevalg og parkeringspladser.

Syv indsatsområder på erhvervsområdet i 2024-2027

Jammerbugt Kommune har revideret kommunens Erhvervs- og Vækststrategi og desuden udarbejdet et nyt, årligt handlingskatalog, der hører til strategien.

En ny Erhvervs- og Vækststrategi i Jammerbugt Kommune sætter retningen for, hvordan kommunen i årene 2024-2027 vil sikre de bedste vilkår for virksomheder i kommunen. Et dertilhørende Handlingskatalog, som gælder for 2024-2025, viser, hvordan strategien skal gøres til virkelighed. Der vil blive udarbejdet et nyt handlingskatalog hvert år med udgangspunkt i strategien, indtil der igen skal laves en ny strategi efter 2027.

”Erhvervs- og Vækststrategien indeholder syv indsatsområder. Dertil er der lavet et handlingskatalog, som er det første af i alt fire i forhold til den her strategi. I Jammerbugt Kommune glæder vi os til at fortsætte det ambitiøse og målrettede samarbejde med erhvervs- og turismebranchen”, lyder det fra Borgmester Mogens Christen Gade.

Erhvervslivet har haft mulighed for at komme med input til materialet, og disse input har været med til at definere indsatsområderne. Derudover er Jammerbugt Kommunes strategiske samarbejdspartnere tænkt ind, ligesom Erhvervs- og turistrådet i Jammerbugt Kommune har været en del af processen og udarbejdelsen og bakker op om materialet.

Erhvervs- og Vækststrategien syv indsatser:

1.    Understøtte erhvervslivets potentialer – bl.a. tilbyde smidig kommunal service, dialog og netværk

2.    Grøn omstilling og bæredygtighed – bl.a. tydeliggøre de muligheder, kommunen og de strategiske samarbejdspartnere kan tilbyde

3.    Data og digitalisering – bl.a. fokus på styrket digitalisering, data og AI (kunstig intelligens)

4.    Iværksætteri – bl.a. skabe gode vilkår for bæredygtige virksomheder

5.    Turisme og centerbyer – bl.a. arbejde for at være Nordjyllands største turismekommune og styrke centerbyernes fysiske udvikling og forudsætninger for virksomheder

6.    Kvalificeret arbejdskraft – fortsat sikre erhvervslivet kvalificeret arbejdskraft

7.    CO2Vision i Jammerbugt – erhvervet i Jammerbugt Kommune skal have styrket kendskab til potentialerne og mulighederne i erhvervsfyrtårnet ’CO2Vision’

Grøn energi til Jammerbugt Kommune

Der er gang i den grønne omstilling i Jammerbugt Kommune, hvor Kommunalbestyrelsen netop har vedtaget en lokalplan for et solcelleanlæg og godkendt et forslag til en lokalplan for et biogasanlæg.

Jammerbugt Kommune arbejder målrettet med den grønne omstilling. Bl.a. har der netop været afholdt borgermøde om solcellepark og biogasanlæg ved Rendbæk Øst/Toftegaardsvej. Derudover har Kommunalbestyrelsen nu vedtaget en lokalplan – som netop har været i høring – for et solcelleanlæg ved Kaasholm, ligesom Kommunalbestyrelsen netop har godkendt et lokalplansforslag for et biogasanlæg syd for Øslev, som nu sendes i høring.

Solcelleanlæg ved Kaasholm

European Energy ønsker at opstille et solcelleanlæg til strømproduktion ved Kaasholm vest for Pandrup. Derfor er der vedtaget en ny lokalplan for området. Solcelleanlægget vil kunne producere energi til 50.000-71.000 husstande.

Den netop vedtagne lokalplan for området sikrer, at lokalplanområdet udnyttes bedst muligt, og at solcelleanlægget indpasses i landskabet og er til mindst mulig gene for naboer i forhold til refleksioner og visuel påvirkning. Ligeledes fastlægger lokalplanen placering, udformning, fremtræden, vejadgang, bebyggelse og beplantning.

Lokalplanen har også til formål at sikre respektafstand til eksisterende fredskov, så skovbrynets funktion som levested for dyr sikres. Omlægningen fra traditionel landbrugsdrift – med etårige afgrøder – til vedvarende græs forbedrer desuden området som levested for dyr.

Høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger, og der har været afholdt et borgermøde i marts 2024. På baggrund af høringssvar er lokalplanen blevet justeret inden den endelige vedtagelse. Der har bl.a. været bekymring for indbliksgener fra naboejendom, og derfor er det blevet tilføjet i lokalplanen, at der skal være 15 meters beplantningsbælte for at modvirke indblik. Derudover er der også fastsat en afstand på 10 meter til beskyttede vandløb og krav om anvendelse af støvbindende middel eller vand i anlægsfasen.

Biogasanlæg syd for Øslev

Grønt Han Herred A/S ønsker at etablere et biogasanlæg syd for Øslev. En række landmænd går sammen om opførelsen af anlægget, som skal behandle biomasse i form af husdyrgødning, landbrugsafgrøder og industrielle restprodukter.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 15 ha og er beliggende 1 km syd for landsbyen Øslev. Området ligger i landzone og anvendes på nuværende tidspunkt til landbrug. Nærmeste beboelsesejendom ligger godt 200 meter nord for lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer, at biogasanlægget udformes med hensyn til omgivelserne. Bl.a. skal der etableres afskærmende beplantning for at sløre biogasanlægget og tilhørende bygninger mest muligt i landskabet. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter og gerne med bær- og nøddebærende træer og buske til gavn for dyrelivet.

Der er gode vejforhold omkring området, og der er generelt gode afstande til Natura 2000-områder og ingen beskyttede naturområder inden for projektområdet. Der er mulighed for symbiose med Fjerritslev Fjernvarme ifm. overskudsvarme. 

Forslaget til lokalplanen sendes nu i offentlig høring i otte uger og forventes endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2024. Der vil blive afholdt et borgermøde ultimo august 2024 sammen med initiativgruppen bag Grønt Han Herred.

Der kan afgives høringssvar via jammerbugt.dk

 

 

For yderligere, kontakt Borgmester Mogens Christen Gade, telefon: 72 57 70 01