Nyt fra kommunalbestyrelsen maj 2021

29. maj 2021

Natur på tværs af Nordjylland 

Jammerbugt Kommune er partner i projektet Natur på tværs af Nordjylland. Det er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Business Region North (BRN). Sammen vil de fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland.

 

I Nordjylland er der allerede en fantastisk natur og enestående landskaber. I de senere år har de nordjyske kommuner samarbejdet om at præsentere den nordjyske natur på Naturmødet i Hirtshals, og på tværs af kommunerne udarbejdet Grønt Danmarkskort. Der er derfor allerede et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk for at udvide samarbejdet, så det også omfatter Natur på tværs af Nordjylland. 

Formålet med samarbejdet er at bidrage til at bremse tabet i biodiversitet, og samtidig udnytte synergier ift klima, bosætning, turisme, sundhed mm. 

”I denne måned har de nordjyske kommuner behandlet den fælles nordjyske klimastrategi, og projektet Natur på tværs af Nordjylland er en konkret handling i forlængelse af denne strategi. Med samarbejdet står det klart, at kommunerne i fællesskab med BRN vil dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs af vores naturrige kommuner. En vigtig fælles politisk retning for Nordjylland”, forklarer borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Projektet forventes af starte op 1. januar 2022. 

Renovering af børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev 

Børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev skal renoveres og opgaven kommer nu i udbud som omvendt licitation. Ved omvendt licitation er anlægsprisen fastsat på forhånd, og entreprenøren byder ind med, hvordan de vil løse opgaven.

Det betyder, at projektet udbydes til totalentreprenør, som står for projektering og opførelse med tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Her indgår både den tilbudte pris og kvaliteten som parametre ved tildelingen af opgaven.

Grøftekanten er en integreret institution for børn mellem 0-6 år, og den er i dag normeret til 45 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.  

Det bliver børnehavens eksisterende faciliteter, der renoveres, og under renoveringen vil der være særligt fokus på en bedre indretning og en udvidelse af børnenes garderobeområde. Toiletfaciliteterne bliver renoveret, og ventilationsanlægget udskiftes. Lydforholdene bliver også forbedret, særligt i grupperummet. Sammen med brugerne af børnehaven skal kommunen finde ud af de mere konkrete ønsker og behov, der er til renoveringen.

Der er desuden ønske om at lave et samlet personaleområde for vuggestue og børnehave, at etablere et åbent køkken i børnehaven, så børnene kan inddrages i madlavningen, og et ønske om at sammenbygge de to nuværende bygninger, institutionen består af.

·         Jammerbugt Kommune forventer, at renoveringsperioden kommer til at ligge i 2022.

·         Det samlede areal, der skal renoveres, er på 541 m2

·         Renoveringen er vurderet til at koste 4.5 mio. kr. – inklusive genhusning i renoveringsperioden

 

Forslag til lokalplaner for sommerhusområder i Saltum

Forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg for to nye sommerhusområder ved Bondagervej og Saltum Strandvej i Saltum bliver nu sendt i offentlig høring i otte uger.

Der er tale om 29 nye grunde ved Bondagervej, som varierer i størrelse fra 1600-2800 m2. De nye sommerhusgrunde kommer til at ligge attraktivt på en sydvendt skråning tæt på Lille Norge-fredningen og med direkte adgang til sti 100.

Grundene ved Saltum Strandvej ligger ca. 1,75 km fra stranden og ca. 2,7 km vest for Saltum by. Grundarealet for disse grunde bliver mindst 1200 m2, hvilket efter planen vil give mulighed for 44 nye sommerhusgrunde.

Indholdet i lokalplanerne
Med lokalplanerne sikres en sammenhæng og harmoni i bebyggelsen. Lokalplanerne fastsætter fælles retningslinjer vedr. udformning, farver, materialer mv.

Lokalplanerne fastsætter bl.a.:

·         Bebyggelsesprocent på 15

·         Der må opføres ét sommerhus pr. grund

·         Boligarealet må maksimalt være 180 m2

·         Ud over selve sommerhuset må der opføres garage, carport, udhus, overdækket areal o.l. på maksimalt i alt 50 m2

·         Der må bygges et anneks på maksimalt 50 m2, og anneksarealet indgår i beregningen af det samlede areal for sommerhuset

·         Bebyggelse må højest opføres i én etage med en maksimal højde på fem meter

·         Bebyggelse skal fremstå i træ, ligesom der er retningslinjer for, hvordan taget skal belægges

For grundene ved Bondagervej gælder desuden, at beplantningsbæltet mod Bondagervej videreføres. Der er i den forbindelse krav om lav beplantning af hensyn til udsyn fra grundene. Derfor skal beplantningen bestå af en blanding af egnskarakteristiske træer og buske, som maksimalt bliver to meter høje, og som opretholder en afskærmende funktion året rundt.

For grundene ved Saltum Strandvej er der desuden lagt op til, at der kan etableres et fælles friareal med fx stier, leg- og boldspilsfaciliteter.

De to lokalplaner samt kommuneplantillæg bliver endeligt vedtaget i slutningen af august og offentliggøres umiddelbart herefter.

 

DK2020 Klimahandlingsplan

Kommunalbestyrelsen har vedtaget DK2020-klimaplan for indsatsen på området. DK2020 understøtter implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark.

Jammerbugt Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan indeholder en beskrivelse af:

o   Hvordan kommunen kan opnå CO2-neutralitet i 2050 og delmål for 2030 på områderne: energi, transport, landbrug og affald

o   Hvordan kommunen kan tilpasse sig de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt med f.eks. øgede nedbørsmængder og stigende vandstande

Klimaplanen omfatter udledninger af klimagasser i Jammerbugt Kommune. Kommunen er "Danmarks spisekammer" med produktion af store mængder af fødevarer og andre produkter, som borgere uden for Jammerbugt Kommune også bruger. Derfor har Jammerbugt Kommune en udfordring, når det kommer til reduktionen af klimagas-udledningen.

”En klimaplan er kompleks og kræver et stærkt samarbejde internt og eksternt for at implementere målsætningerne. I Jammerbugt Kommune skal vi sikre, at de investeringer, vi iværksætter i dette regi, er de rigtige. Vi skal løse de klimarelaterede udfordringer, og vi kan ikke gøre det alene. Med DK2020 får vi bl.a. hjælp til rådgivning til at udvikle en ambitiøs klimahandlingsplan frem mod 2050”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.

For at bidrage til reduktionen af klimagasudledninger sætter Jammerbugt Kommune en række handlinger i gang frem mod henholdsvis 2030 og 2050. Klimahandlingsplanen har en målsætning om klimaneutralitet i 2050, og et delmål om 70% reduktion i 2030 - målt i forhold til 1990.

Indsatsen i Jammerbugt Kommune har fire fokusområder. De er:

Energi; klimaneutralitet i 2030
Jammerbugt Kommune har en høj samlet CO2-udledning, mens udledningen inden for el og varme er meget lav - faktisk negativ. Det er fordi, kommunen eksporterer mere grøn strøm, end den forbruger. Fremover arbejder kommunen med alternative varmekilder - både i den individuelle og i den kollektive varmeforsyning og med energibesparelser og mere vedvarende energi - mest i form af sol.

Transport; 30% i 2030 og klimaneutralitet i 2050
På transportområdet er løsningen elektrificering evt. kombineret med brændsler fremstillet af vedvarende energikilder - særligt vedvarende el. Der er en udfordring i at få flere ladestandere i en tyndere befolket kommune som Jammerbugt, da kommunen ikke må sætte offentlige ladestandere op. Her har kommunen en vigtig rolle som ambassadør.

Landbrug; 30% i 2030 og 50% i 2050
Landbrugets klimagasudledninger stammer primært fra metan og lattergas. Reduktionen af klimagasser fra landbruget bliver vanskelig, fordi de nødvendige teknologier endnu ikke er til stede. Der skal arbejdes med udtagning af lavbundsjord, skovrejsning, nye staldteknologier, biogas, ændring af fodring af dyr og ændringer i planteavl. Samarbejdet med landbruget er vigtigt, da det er her, mange af de konkrete handlinger på landbrugsområdet skal aftales.

Affaldsdeponi og Spildevand; 70% i 2030 og klimaneutralitet i 2050
Området fylder ikke meget i klimaregnskabet. Målet skal nås med den nye klimaaftale, her fylder genbrug og cirkulær økonomi mere, og her kommer til at ske sortering i flere fraktioner ved husstandene. Målet skal også nås gennem lovgivning om lattergasudledningen fra spildevandsanlæg.

Mål og handlinger – klimatilpasning
I Jammerbugt Kommunes DK2020-klimahandlingsplan indgår der tilpasningstiltag til de forventede klimaforandringer på kort og langt sigt. Det er i forhold til øgede nedbørsmængder og stigende vandstande. Den fremtidige indsats for klimatilpasning i Jammerbugt Kommune inddeles i tre grupper:

o   Handleplan for klimatilpasning

o   Udpegning af arealer i fare for oversvømmelse og erosion i Kommuneplan21

o   Administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægning

Klimahandlingsplanen er lavet i samarbejde med flere parter, og et varigt samarbejde er startet op med landbruget. Der indgås en lokal klimapartnerskabsaftale, som opridser emnerne, der arbejdes for. Samtidig laves en partnererklæring med Jammerbugt Forsyning A/S, som støtter op om målsætningerne og klimaplanen.

Bag DK2020 står Realdania, det internationale by-netværk C40 og den grønne tænketank CONCITO. 46 nye kommuner startede DK2020 projekter op i slutningen af 2020. 

For kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade – tlf.: 41912001.