Nyt fra kommunalbestyrelsen marts 2022

25. april 2022

Tre padelbaner på vej i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen støtter tre kommende padelbaner i kommunen. De kommer til at ligge i Ingstrup, Tranum og Vester Hjermitslev. Støtten kommer fra Landdistriktspuljen.

Padel vinder frem overalt i Danmark. Også sportsforeninger i Jammerbugt Kommune ønsker at tilbyde muligheden for at spille padel, og det skal komme både borgere, sommerhusejere og turister til gode.

Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at støtte de tre foreninger med i alt 407.000 kr., hvilket svarer til 25% af de samlede projektudgifter på hver af ansøgningerne.

Ingstrup Sportsforening ønsker at etablere en padelbane mellem deres eksisterende beachvolleybane og petanqueanlægget på Ingstrup Stadion.

Vester Hjermitslev Boldklub ønsker at etablere deres padelbane i forlængelse af Forenings- og Kulturhuset Lunden mod nord. Dermed kommer den til at ligge på borgerforeningens matrikel, hvor også Vester Hjermitslev Boldklubs boldbaner ligger. Ud over boldklubben er Forenings- og Kulturhuset og borgerforeningen samarbejdspartnere i projektet i Vester Hjermitslev.

Tranum Gymnastikforening ønsker at etablere en padelbane nær klubhuset, så det bliver en del af hele sportsanlægget.

For alle tre klubber er projekterne tænkt ind i de allerede eksisterende faciliteter, og bliver dermed en naturlig del af de eksisterende sportsanlæg.

Banerne kommer til at være åbne for medlemmer, turister, sommerhusejere, skoler og andre, der ønsker at booke banerne.

”Gennem Landdistriktspuljen støtter vi udviklingen i vores lokalområder. Derfor er det også naturligt for os at yde tilskud til etableringen af padelbaner, da de netop kan være med til at udvikle lokalområderne for borgerne, men i høj grad også tiltrække turister til de tre områder”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Hvad er padel?
Padel er en helårssport, som kan spilles inde og ude. Det er en blanding af andre bat- og ketchersportsgrene. Sportsgrenen er forholdsvis let at komme i gang med, og stort set alle kan spille padel. (Kilde: Dansk Padel Forbund).

 

Fire nordjyske kommuner samarbejder om borgerrådgivere

Vesthimmerland, Brønderslev, Thisted og Jammerbugt Kommuner er gået sammen om at etablere en rådgiverfunktion.

De fire kommuner ansætter sammen to borgerrådgivere til at dække kommunerne.

Én borgerrådgiver kommer primært til at dække Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, mens den anden primært vil dække Vesthimmerlands og Thisted Kommuner. Som udgangspunkt vil borgerrådgiveren være til stede i Jammerbugt Kommune to gange om ugen.

”Med borgerrådgiveren håber vi, at borgerne – ikke mindst i komplicerede sager – kan få endnu bedre hjælp til at finde vej i den kommunale organisation. Det kan også være i forhold til at forstå et brev i en afgørelse fra kommunen. I sidste ende ønsker vi en konstruktiv dialog med borgerne, og med etableringen af en borgerrådgiverfunktion, er det vores ønske, at dialogen bliver styrket yderligere”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Generelt arbejder Jammerbugt Kommune med at gøre det lettere for borgerne at navigere i kommunens forvaltninger og afdelinger. Det sker med tiltaget ”én indgang for borgerne”, der skal begrænse antallet af samarbejdsflader, som borgeren har med kommunen. Derved skal det blive lettere for borgeren at navigere i det kommunale samarbejde.

Når Borgerrådgiverfunktionen er på plads, kommer den til at fremgå på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Her vil være kontaktoplysninger til borgerrådgiveren, træffetider, og hvilke emner og forhold borgerrådgiveren kan bistå borgerne med. Ifølge lovgivningen kan en borgerrådgiver kun varetage opgaver vedrørende vejledning og rådgivning af borgere og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Borgerrådgiverens vedtægt vil også blive tilgængelig på kommunens hjemmeside.

 

El-ladestandere i Jammerbugt Kommune

I dag har Jammerbugt Kommune kun haft begrænset mulighed for at bidrage til udrulningen af en offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. Dette kan dog ændre sig 1. april 2022, hvor en ny lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-lov) forventes at træde i kraft.

Inden 1. januar 2025 skal Jammerbugt Kommune sætte 38 normal-ladestandere op i kommunen for at overholde ladestanderbekendtgørelsen. Udgiften hertil forventes at være på 2,85 mio. kr. Til at medfinansiere ladestandere, der placeres på offentligt tilgængelige arealer, planlægger Jammerbugt Kommune at søge midler i en statslig pulje på 150 mio. kr. to formålet.

”Der er et stigende behov for ladestandere i vores kommune. Både borgere og ikke mindst turister i sommermånederne skaber et stort sæsonbetonet behov for ladestandere. Og med en hastig udvikling i behovet for ladestandere, arbejder kommunen på en strategi for, hvordan infrastrukturen for ladestandere skal se ud”, forklarer Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.

Ladestanderne skal placeres så flest får dækket deres behov, og så enkelte ladestandere udnyttes bedst muligt på de kommunale parkeringsarealer, som kommunen har mulighed for at udbyde.

Overvejelser i forhold til placering og antal
For at undgå, at mange feriehusejere opsætter egne ladestandere og dermed undgå at belaste elnettet i sommerhusområderne yderligere, arbejder kommunen på at kunne opstille et antal lynladere i kombination med andre elladetyper. Et passende miks af ladestandere i sommerhusområderne er beregnet til at være: 20 normalladere (22 kW), seks hurtigladere (50 kW) og 11 lynladere (150 kW)

Ud over sommerhusområderne, medtager strategien også behovet for at understøtte ladestandere hos de fastboende borgere i kommunen. Strategien tager udgangspunkt i, at borgere med parkering på egen grund, selv lader deres elbil. Den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur skal derfor som udgangspunkt kun understøtte behovet hos borgere, der ikke har mulighed for parkering på egen grund.

I Jammerbugt Kommune har ca. 9 ud af 10 borgere mulighed for selv at lade på egen grund. Forventningen er, at der i 2030 er ca. 300 elbiler uden mulighed for parkering på egen grund. En offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur med flg. antal ladestandere bør derfor kunne dække behovet:

-       19 normalladere (22 kW)

-       En hurtiglader (50 kW)

-       En lynlader (150 kW)

I dag er der 17 normalladere offentlig tilgængelige i Jammerbugt Kommune. Derudover antages det, at boligorganisationer vil bidrage med fire normalladere inden 2030, og at virksomheder vil bidrage med opsætning af 24 ladestandere inden 2030.

Hvis disse ladestandere alle gøres offentligt tilgængelige, vil behovet for ladestandere hos kommunens borgere i 2030 i meget høj grad blive opfyldt af eksisterende, forventet og planlagt ladeinfrastruktur jf. ladestanderbekendtgørelsen.

Det minimale behov for hurtig- og lynladere (to i alt) forventes opfyldt af detailhandlen og tankstationerne.

 

Salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsgrunde 2022

Priserne for boligparceller og erhvervsarealer i Jammerbugt Kommune fortsætter uændret i 2022.

I vejledning om offentligt udbud ved salg boligparceller og erhvervsarealer skal kommunen som udgangspunkt sælge til højst mulige pris og som minimum til markedsprisen.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune én gang årligt tager stilling til minimumspriser på salg af kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål, og denne praksis fortsætter i 2022.

I alt er der pt. 108 boligparceller til salg i kommune, hvoraf flere er reserveret. Priserne varierer afhængig af placering og i forhold til, om de er inklusive tilslutning eller ej. Oveni kommer 24 grunde, som kommunen sælger direkte afledt af kondemneringsprojekt Desuden er der en ny udstykning på vej i Ingstrup.

På kommunens hjemmeside kan alle grunde, der er til salg, ses: https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/borger/bolig-og-byggeri/grunde-til-salg/.

Erhvervsgrunde
Jammerbugt Kommune har flere erhvervsgrunde til salg, de ligger i de fire hovedbyer: Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro.

I 2007 besluttede kommunalbestyrelsen en harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Prisen har været uændret gennem alle årene.

Dog er arealer i Teknologiparken i Aabybro blevet udbudt til 200 kr./m² og 250 m² ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Mens arealerne på Høgårdsvej i Aabrybro udbudt til 320 kr./m² ekskl. moms for grundene mod Aalborgvej, og 220 kr./m² ekskl. moms for de øvrige grunde i udstykningen. Priserne er inkl. kloaktilslutningsbidrag.