Nyt fra kommunalbestyrelsen september 2017

23. september 2017

Byggemodning i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro 

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget byggemodning af mere end 50 parcelhusgrunde i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Lokalplaner for to byer mere i kommunen er på vej – nemlig Biersted og Saltum.

I Fjerritslev bliver ti grunde på Rugmarken byggemodnet, 22 grunde bliver byggemodnet på Klosterlunden i Pandrup, mens 2. etape af Horsbækken i Aabybro bliver byggemodnet dvs. 20 ekstra grunde.

Fjerritslev
Jammerbugt Kommune ejer et areal på ca. 6 ha. i Fjerritslev, der er beliggende i den østlig forlængelse af den sidste udstykning på Rugmarken. Området har store niveauforskel, hvor den nordlige del er beliggende ca. 12 m højere end den sydlige del.

For at imødekomme behovet for nye og mere attraktive parcelhusgrunde i Fjerritslev, finder Jammerbugt Kommune det hensigtsmæssigt at lave en byggemodningen for området i et antal etaper. I første omgang betyder det, at der vil ske en byggemodning af 10 parcelhusgrunde i den første etape af udvidelsen af Rugmarken. På sigt vil der kunne blive byggemodnet ca. 30 parcelhusgrunde på hele arealet.

De 10 parcelhusgrunde er beliggende i den nordlige del af arealet, som må betragtes som den mest attraktive.

På det areal er der foretaget arkæologiske forundersøgelser, og arealet er frigivet af Nordjyllands Historiske Museum. I det allernordligste hjørne er der dog en gravhøj, som der skal tages højde for i forbindelse med en byggemodning af arealet.

”Vi er efter dialog med borgerne blevet opmærksomme på, at flere og flere ønsker lidt større grunde. Derfor vil de ti nye grunde blive i størrelser mellem 1.000 m2 til 1.205 m2”, fortæller borgmester Mogens Gade.  

Budgettet for byggemodningen af de ti grunde forventes at koste 3.050.000 kr. I overslaget er der medtaget tilslutningsbidrag til kloak og el, byggemodningsbidrag til vand og fjernvarme, fortov og gadelys i den ene side af vejen. Endvidere er indregnet etablering af sti fra de 10 parcelhusgrunde mod syd, således grundene får stiforbindelse med den sidste udstykning. Endvidere vil stien være en del til forbedring af stistrukturen i Fjerritslev, hvor der generelt er ønsker om yderligere stier, blandt til Fjerritslev gymnasium. Stien er placeret, hvor en evt. kommende vej etableres, for en eventuel fremtidig yderligere byggemodningen mod syd.

Byggemodningsomkostningerne udgør ca. 280 kr./m2 ekskl. moms.

Prisen for de ti grunde er planlagt til at ske via udbud. Der vil formentlig blive fastsat en mindstepris ved udbuddet. 

Det forventes at byggemodningen kan sættes i gang først i 2018. Parcelhusgrundene forventes at være klar til overtagelse omkring 1. maj 2018.

Pandrup
I Pandrup er det i boligområde ved Klosterlunden vedtaget at byggemodne 22 parcelhusgrunde på det 3,4 ha areal, som Jammerbugt Kommune arealet har overtaget 1. september 2017, efter kommunen købte det i sommer.

Det kommunale byggemodningsprojekt sker i forlængelse af den private udstykning. Grundstørrelserne bliver mellem 947 m2 og 1.368 m2.

Efter aftale med den tidligere ejer har der inden overtagelsen af arealet været igangsat arkæologiske forundersøgelsen af Nordjyllands Historiske Museum. Forundersøgelsen viser at der er to områder, hvor der skal ske udgravning af fortidsfund, inden der kan foretages byggemodning. Det ene areal er beliggende i den vestlige del af arealet, og det andet areal er større og placeret meget centralt i arealet.

Der har været kontakt til Nordjylland Historiske Museum vedr. omfanget af en udgravning, en mulig tidsplan og de økonomiske aspekter af en evt. udgravning. Museet har endnu ikke detailanalyseret fundene i forundersøgelsen, da de pt. arbejder på en del udgravninger. Afhængig af vejrforholdene forventes det dog at udgravningsarbejdet kan påbegyndes først i 2018. De forventede udgifter for udgravningen er mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Jammerbugt Kommune arbejder med flere mulige etaper i byggemodningen af Klosterlunden. Inden administrationen modtog resultatet af forundersøgelsen fra Nordjyllands Historiske Museum arbejdede man med en byggemodning af ni grunde, som første etape af den fulde byggemodning af de 22 grunde. Der er derfor lavet beregninger på byggemodningsomkostninger for både ni grunde og alle 22 grunde.

Opgjort pr. grund og pr. m2 vil det være mest rentabelt at byggemodne samtlige 22 grunde på en gang. Det er dog endnu uklart, hvilke udgifter og hvilken tidsplan, som en udgravning af fundene vil betyde. I "best case" vil museet kunne have foretaget deres udgravning af begge områder, og indenfor en rimelig økonomisk ramme inden Jammerbugt Kommune skal igangsætte byggemodningen. I "worst case" kan det blive for dyrt at foretage udgravningen i begge områder og det kan blive nødvendigt at udarbejde en revideret udstykningsplan for arealet.

I lokalplanen er det fastsat, at der skal etableres fortov på den ene side af vejen og at der skal etableres p-arealer på den anden side af vejen. 

Byggemodningsomkostningerne (ekskl. grundkøb, som der tidligere er taget stilling til) til samtlige 22 parcelhusgrunde forventes at være 6.370.000 kr. ekskl. moms. Det svarer til ca. 267 kr./m2 ekskl. moms. Byggemodningsomkostningerne til ni parcelhusgrunde forventes at være 3.270.000 kr. ekskl. moms. Det svarer til ca. 350 kr./m2 ekskl. moms.

Indeholdt i disse beløb er byggemodningsbidrag til vand og fjernvarme, tilslutningsbidrag til spildevand og el. Der er indregnet udgifter til fortov, parkeringsbelægning og gadelys. Endvidere er der indregnet stiarealer med lys i den nordlige del af området og ved en byggemodning af alle 22 grunde en sti ud til Skolevej. 

Med hensyn til salgspriserne skal grundene ifølge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen. Som indikation på markedsprisen kigger kommunen på den private udstykning i den sydlige del af Klosterlunden, hvor grundene er solgt til mellem 365kr./m2 og 565 kr./m2. 

Inden udbuddet forventes det, at der fastsættes en mindstepris. 

Det forventes at grundene kan være klar til overtagelse sidst på foråret 2018. Grundene kan udbydes til salg inden de er færdiggjorte, som det har været tilfældet med de flere andre byggemodningsprojekter i kommunen.

Aabybro
Efter Kommunalbestyrelsen i april 2017besluttede at købe et privatejet areal på 2 ha. ved Horsbækken, er det nu muligt at byggemodne yderligere 20 parcelhusgrunde i området.

Byggemodningsomkostningerne er kalkuleret til 12.200.000 kr. ekskl. moms. I beløbet er medregnet udgifter til en jordlægning af det nuværende luftbårne højspændingskabel i den nordlige del af udstykningsområdet. Kablet vil blive gravet i jorden på den østlige side af Knøsgårdsvej. Der er endvidere indregnet tilslutningsbidrag til kloak og el og byggemodningsbidrag til vand og el. Der er tillige medtaget udgifter til etablering af vejforbindelse i den nordlige del af byggemodningsområdet samt fortov og gadelys.

Byggemodningsomkostninger er opgjort til ca. 560 kr./m2 ekskl. moms. Beløbet skal ses i sammenhæng med jordbundsforholdene i område, og at en højspændingsledning skal jordlægges.

Salgspriserne af grundene skal ifølge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen. Grundene i etape 1 blev udbudt til en minimumspris på 550 kr./m2 inkl. moms. Enkelte grunde blev dog solgt til ca. 625 kr. og 675 kr./m2 inkl. moms, og den sidste halvdel blev solgt til mindsteprisen på 550 kr./m2 inkl. moms. Mens de sidste tre grunde på Skovparken er udbudt til 575 kr. /m2 inkl. moms.

Af hensyn til udbuddet forventes det, at der fastsættes en mindstepris på grundene. Ud over grundprisen vil en køber skulle betale tilslutningsbidrag til vand og fjernvarme på ca. 20.000-25.000 kr.

Med baggrund i erfaringerne fra 1. etape af Horsbækken igangsættes byggemodningsprojektet 1. marts 2018. Grundene forventes at være færdige til overtagelse ca. 1. juli 2018. Som det har været gjort før, er der dog intet til hindre for at grundene udbydes før de er klar til overtagelse. Det kan evt. være i april/maj 2018, hvor byggemodningsarbejdet er startet op.

Biersted og Saltum
Kommunens strategi om at udvikle hele kommunen betyder, at der er er ved at blive lavet lokalplaner for yderligere to områder, nemlig Biersted og Saltum.

”I begge områder arbejdet vi med at færdiggøre lokalplanerne, så vi kan lave flere udstykninger. Det er vigtigt, at vi som kommune har alsidige tilbud, når det kommer til boligformer. Derfor arbejder vi målrettet på, at både Saltum og Biersted får byggegrunde, der kan udvikle byerne”, siger Mogens Gade.   

Renoveringsprojekt i Fjerritslev  

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2017 en helhedsplan, der omfattede renovering af almene boliger i Fjerritslev.  

En antal lejeboliger i Fjerritslev står over for en renovering med opstart i 2018 og frem til sommeren 2019. Ejeren er Fjerritslev Boligforening, som også varetager renoveringen.  

”Vi har i længere tid oplevet stor efterspørgsel på lejeboliger i Jammerbugt Kommune. Derfor ser vi frem til, at renoveringen af boligerne i Fjerritslev går i gang. Renoveringen betyder, at der vil komme 43 topmoderne udlejningsboliger i kommunen. Dermed kan vi imødekomme de borgere, som ønsker en lejebolig i kommunen”, udtaler borgmester Mogens Gade. 

Renoveringen omfatter bl.a. nye køkkener, nye installationer, øget tilgængelighed og miljøforbedringer.

Ændring af facaderne
Oprindeligt var planen, at facaderne skulle pudses efter, at efterisoleringen er sket. Det har imidlertid vist sig i andre renoveringsprojekter, som Landsbyggefonden har været involveret i, at løsningen med pudsning har en kort levetid i forhold til en skalmuring. Derfor er det nu blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen, at der i projektet sker en skalmuring som ydervæg efter at der er foretaget efterisolering.

Merudgifterne til arbejdet kommer til at udgøre 1.030.000 kr. Dertil kommer udgifter til byggeplads på 293.000 kr. Herefter er de samlede udgifter til den ustøttede del øget med 1.323.000 kr., hvorfor den ustøttede del herefter udgør 21.378.171 kr..

Den støttede del til projektet er uændret 19.994.713 kr. Den kommunale medfinansiering på 200.000 kr. ændres heller ikke.

En godkendelse af ændringen betyder at forhåndstilkendegivelsen på kommunal garantistillelse ændres til beregnet 32.533.172 kr. (brutto) og 22.535.672 kr. (netto) 

Budget 2018 er i hus  

En samlet Kommunalbestyrelsen vedtog tidligere på måneden en fælles aftale om budgettet for 2018. Bag budgetaftalen står derfor samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Alternativet. 

Dermed fortsætter Kommunalbestyrelsen traditionen for et bredt budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene i Jammerbugt Kommune.  

”Det er udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling, og det lover godt for fremtiden”, siger borgmester Mogens Gade. 

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 har været forholdsvis positivt som følge af en gunstig økonomisk udvikling og økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2018. Der er gang i en positiv udvikling i Jammerbugt Kommune. Det kommer til udtryk i: 

En meget lav ledighed

En høj erhvervsfrekvens

Vækst i antal arbejdspladser

Vækst i turisterhvervet og flere overnatninger

En positiv udvikling i fødselstallet

Positiv udvikling i befolkningstallet 

Fokus på velfærd

Driftsbudgettet er generelt udtryk for, at Kommunalbestyrelsen prioriterer de basale velfærdsområder højt. I budgettet 2018 afsættes der midler til at dække de ekstra udgifter på dagtilbudsområdet, som er en følge at det stigende børnetal.  

I forlængelse af de allerede gennemførte tiltag for at styrke 0-6 års området - herunder at sikre decentrale pasningstilbud i lokalområderne -  sætter Jammerbugt Kommune yderligere initiativer i gang. Bl.a. ved næste år at etablere vuggestuepladser i Pandrup og i Skovsgaard. Ydermere undersøger kommunen mulighederne for at etablere vuggestue i Biersted.  

I den anden ende af aldersskalaen er der afsat ekstra midler til øgede udgifter på ældreområdet – både som følge af, at vi bliver flere ældre, men også fordi sundhedsopgaverne efterhånden er blevet så komplekse, at de kræver yderligere kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet. Som en del af budgetaftale 2017 blev der tilført 4 mio. kr. til plejecenterområdet, og denne tilførsel stiger i Budget 2018 til 7 mio. kr. Derudover er der tilført 3 mio. kr. fra værdighedspuljen. Budgettet anvendes til opnormering af plejepersonalet på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. 

Andre fokusområder i Budget 2018 er:

Styrkelse af uddannelsesområdet via udpegning af en uddannelseskoordinator

Flere aktiviteter på Folkeoplysningsområdets område

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen og rehabiliteringsindsatsen i Jammerbugt Kommune med en pulje på 3 mio. kr.

Flere ressourcer til behandling af byggeansøgninger og arbejdet med lokalplaner

Flere midler til Handicaprådet

Renovering af Saltum Skole

Renovering og /eller nybygning af Jetsmark Skolecenter

Implementering af Masterplan Brovst

Renovering og forbedring af haller, herunder Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev. Desuden er der afsat et beløb til Brovst Speedwaycenter og lysanlæg på Jetsmark Stadion.

En pulje afsat til at fremme bedre mobildækning og udbredelse af bredbånd

Fortsat udstykning og byggemodning af byggegrunde i Jammerbugt Kommune

Styrkelse af trafiksikkerheden i Aabybro - herunder sikre skoleveje og bedre sikring af bløde trafikanter

Skovrejsning – til gavn og glæde for både grundvand og borgere 

”Budget 2018 er udtryk for, at det ikke går så ringe endda. Men vi ser ingen grund til at hvile på laurbærrene. I Kommunalbestyrelsen er vi enige om, at en større andel af anlægsbudgetterne fremover skal finansieres via tilstrækkeligt driftsoverskud fremfor øget gældsætning. Det betyder, at vi fortsat har behov for at optimere driften. Samtidig har vi positive forventninger til en reel udligningsreform, der kan styrke og sikre et langsigtet indtægtsgrundlag”, udtaler Mogens Gade.