Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt april 2019

16. april 2019

Løfterigt forår i fuld vigør

Foråret har for alvor meldt sin ankomst – ikke kun i kalenderen, men også i naturen. Blomster og buske springer ud, og havefolket er i gang. Vi har skiftet til sommertid og stillet både ure og havemøbler frem. Foråret er en dejlig tid, skøn i sig selv og fuld af løfter om den sommer, der kommer. 

Sådan er det i grunden også med mange af de processer, vi lige nu arbejder med i Jammerbugt Kommune. De involverer mange parter og er alene af den grund spændende og lærerige at deltage i - og samtidig skaber de fundamentet for gode og perspektivrige resultater. 

Et løft til Brovst

Vi tager fx fat på at realisere den masterplan for Brovst, som blev vedtaget i 2017. Det sker gennem en buket af projekter, som over de næste 2-3 år skal være med til at løfte Brovst.  

De forbedringer, som byen dermed får, går fint i spænd med de projekter, som er i gang i dag (fx plantningen af bynær skov), og de vil give byen et løft, som gavner både handelsliv og borgere og tilgodeser det rekreative behov, der er i byen. Samtidig styrker projekterne byen i forhold til bosætning. 

Konkret omfatter projekterne:

·         ”Byværksted” i Brovst bymidte, hvor interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder om udviklingen af byen

·         Kantstensparkering i Jernbanegade - for at skabe flere p-pladser i handelsgaden

·         Afgrænsning af torv i Jernbanegade med hegn mod øst - for at øge kvaliteten i bymidten

·         Forskønne og synliggøre smøgen mellem Jernbanegade og Smedevej - for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen

·         Handicapvenlig sti til fra Rotfeldkvarteret til ny skov - for at give bedre adgang til skoven som rekreativt område

·         Udtynding i træer sydøst for Bratskov - for at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden 

Sideløbende vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i projektet - også i forhold til at komme med flere projektforslag til at udvikle Brovst. 

I alt har Kommunalbestyrelsen afsat 5 mio. kr. i 2019 og 2020 til realisering af Masterplan Brovst. 

Renovering af Saltum Skole

På Saltum Skole kan lærere og elever også glæde sig til en større renovering og ombygning af skolebygningen, som dermed får et tiltrængt kvalitetsløft. Skolens brugere har været med til at prioritere ønskerne til renoveringer, og de områder af skolen, der er medtaget i projektet, er udpeget i løbende dialog med skolebestyrelsen på skolen. Det drejer sig blandt andet om følgende områder:

·         Faglokaler til bl.a. madkundskab samt Håndværk og design

·         Store hjerte (fællesareal i udskolingen) og Lille hjerte (fællesareal i indskolingen)

·         Nyt vindfang og garderobe i indskolingen

·         Toiletter ved aula og i nordfløj samt handicaptoilet

·         Ventilation, nye lofter og belysning i udskolingen 

Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. til renoveringen af Saltum Skole. 

Renovering af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

I Fjerritslev skal børnehaverne Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev renoveres og eventuelt have udvidet deres kapacitet. Det er endnu ikke klarlagt i hvilket omfang bygningerne skal renoveres, men helt centralt er det, at renoveringen medvirker til at skabe harmoni mellem det pædagogiske arbejde og de fysiske rammer. Vi ønsker netop at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, og derfor er det naturligt, at de fysiske rammer tænkes ind, så de er optimale for børnenes trivsel, helbred og læring. 

For at få flest mulige forslag til, hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske arkitektoniske, pædagogiske og læringsmæssige forhold. 

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til projektet.