Valgprogram 2021

17. august 2021

VISION:

Jammerbugt Kommune skal altid være en kommune i sikker drift med blik for fremtiden:

- En kommune, hvor den borgernære velfærd er i centrum!

- En kommune, hvor borgerne, ildsjælene, erhvervslivet og det involverende samarbejde er udgangspunktet!

- En kommune, hvor vi er tættere på!

- En kommune, med styr på økonomien!

- En kommune, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv!

- En kommune, der fokuserer på muligheder frem for begrænsninger!

- En kommune med central ledelse og decentrale løsninger!

- En kommune, hvor vi sætter mennesket før systemet!

MOTTO:

- Handling Slår Alt!

VÆRDIER:

TILLID OG TRYGHED 

Politik handler om gensidig tillid – og dermed tryghed. Venstre Jammerbugt haren høj grad af tillid til borgere, brugere og ansatte. Borgere, brugere og ansatte

kan også have tillid til Venstre Jammerbugt og dermed opleve tryghed i hverdagen, fordi: ”Det, vi siger før valgene, også gælder efter valgene”!

Også ved dette kommunalvalg stiller venstre med et kandidathold, der både kan og vil være garant for gensidig tillid og tryghed:

• Et mangfoldigt, stærkt og bredt kandidathold i forhold til; alder, køn, baggrund og lokal forankring.

• Et kandidathold med både erfaring og nytænkning, der kan udmønte Venstre Jammerbugts politiske vision i praksis.

• Stort set alle lokalområder og nærmest hver en by i Jammerbugt Kommune er repræsenteret på holdet – vi er ”tættere på”.

MÅLBAR POLITIK

Venstre Jammerbugt har altid lagt vægt på, at vores politik er formuleret som en række meget konkrete, og dermed målbare, udsagn om den udvikling, vi vil sikrefor Jammerbugt Kommune. Det er også tilfældet med dette valgprogram for perioden 2022 – 2026. På den måde kan borgerne altid holde Venstre Jammerbugt op på, at: Det, vi siger før valgene, også gælder efter valgene!

SAMARBEJDE FOR UDVIKLING

For Venstre Jammerbugt er den anerkendende dialog mellem borgere, brugere, ansatte og politikere udgangspunktet for en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugt Kommune – vi skal i fællesskab udvikle en moderne kommune i en globaliseret hverdag. Fremsyn, nysgerrighed og udsyn! Det at se muligheder frem for begrænsninger, være parate til at drive udvikling frem for passivitet, skal altid være udgangspunktet for de politiske beslutninger i Jammerbugt Kommune.

Venstre Jammerbugt ser fortsat borger- og brugerinddragelse, bl.a. via borgermøder, byvandringer, ildsjæleakademier, LUP-møder, plenummøder, bilaterale møder m.v., som helt centralt. Borger- og brugerinddragelsen vil fortsat spille en vigtig rolle i den borgernære udvikling af Jammerbugt Kommune.

Venstre Jammerbugt vil fortsat arbejde for et miljø, hvor faglighed og tværfagligheder forudsætningen for helhedsorienteret sagsbehandling med mennesket, borgeren, erhvervet og ildsjælen i centrum, hvilket ses som den helt naturlige arbejdsmetode. Dette er afgørende for at udnytte Jammerbugt Kommunes samlede ressourcer på den bedst mulige måde.

DECENTRAL KOMMUNE – ”TÆTTERE PÅ”

Venstre Jammerbugt vil være garant for, at Jammerbugt Kommune kan fungere så decentralt som muligt på alle niveauer. Mennesker er forskellige og harderfor også forskellige behov. Derfor går Venstre ind for flest mulige individuelle valgmuligheder, frem for standardløsninger, også når det gælder offentlig service. De kommunale servicetilbud skal baseres på en høj grad af faglighed, nærvær og så frit valg som muligt, for derigennem at kunne matche borgernes behov – uanset alder, køn og eventuelt handicap.

TRYGHED – ”DET GODE LIV”

For Venstre Jammerbugt er en sund økonomi, med overskud på driften, en naturlig nødvendighed for overhovedet at kunne opstille politiske visioner og troværdige målsætninger. Venstre Jammerbugt er garant for en fastholdelse af kommunens gode eksistensgrundlag og økonomiske handlefrihed.

Venstre Jammerbugt har stor respekt for det faktum, at sund økonomi og overskud på driften er forudsætningen for, at vi kan sikre;

• den bedst mulige borgernære velfærd.

• borgernes tryghed, sociale sikkerhed og velfærd, i form af ”det gode liv”.

• al fremtidig udvikling af og i Jammerbugt Kommune,• den politiske handlefrihed til at kunne foretage langsigtede, gode investeringer.

DET, VI SIGER FØR VALGENE,GÆLDER OGSÅ EFTER VALGENE!

I Venstre er vi til enhver tid klar til at blive holdt op på dette udsagn. Derfor har vi altid skrevet vores valgprogrammer så konkrete og målbare som muligt. Det betyder bl.a., at borgerne i Jammerbugt Kommune kan bruge vores valgprogram som checkliste for de resultater, vi har arbejdet for i valgperioden fremmod et kommunalvalg. Sådan er det også denne gang.

I dette afsnit har vi derfor opstillet et udvalg af punkter fra afsnittet, der handlerom ”de gode liv” i vores seneste valgprogram; ”Mod flere nye mål”, gældende for valgperioden 2018-2022, med eksempler på, at vi har sat handling bag valgprogrammet:

DET GODE BØRNELIV:

Venstre vil sikre og udvikle decentral børnepasning, som vi kender det i dag og med flere voksne. 

Det har vi bl.a. gjort via en udvidelse på 118 vuggestuepladser, som er med til at sikre fagligt, økonomisk og socialt bæredygtige decentrale daginstitutioner, det er samtidigt sket med flere voksne, så vi nu har normeringer på niveau med landsgennemsnittet.

DET GODE SKOLELIV: 

Venstre er fortsat garant for samarbejdet, uanset om der er tale om ”Liv i By og Skole” eller ”Liv i By uden Skole”.

Det har vi sikret ved at aftale, at alle eksisterende skoler fortsætter valgperioden ud. Desuden er der fra Venstre et stort fokus og en høj politisk involvering i samarbejdet, ligesom vi er garant for gennemførelse af konstitueringsaftalens lovede evaluering i forhold til de vedtagne principper. Denne evaluering skal dannebaggrund for den kommende kommunalbestyrelses beslutninger på området.

DET GODE UDDANNELSESLIV:

Venstre vil være garant for opbakning til lokale uddannelsesinstitutioner som f.eks. Fjerritslev Gymnasium, VUC, AMU, efterskoler og friskoler, samt medvirke til samarbejdet i uddannelsesnetværket.

Det har vi sikret bl.a. via etablering af Fjerritslev College med 76 studieboliger og et fortsat intensivt arbejde for at få nye uddannelser til Jammerbugt Kommune– f.eks. grundforløb til SOSU-uddannelsen.

DET GODE UNGELIV:

Venstre vil sikre en ungdomsskole, som supplerer folkeskolens tilbud. 

Det har vi sikret gennem etablering af tilbud i Pandrup og Saltum, samt via en generel opgradering af de fysiske rammer. Herudover er der etableret en del outdooraktiviteter; f.eks. skaterbaner, mountainbikespor, vandaktiviteter - ofte i samarbejde med det lokale foreningsliv. Samtidigt gennemføres der ungehøringer, f.eks. i forbindelse med planstrategien, kommuneplan og ved ungerådsmøder.

DET GODE FAMILIELIV:

Venstre vil fortsat sikre dagpasning med familievenlige åbningstider.

Det har vi bl.a. gjort ved at sikre endnu større muligheder for tidlig morgen- og sen aftenåbning med mulighed for 52,75 ugentlige åbningstimer. Yderligere har vi via etablering af Lokale Udviklingsplaner (LUP) med tilhørende økonomi, sikret rammer for udvikling af aktiviteter, der kan bidrage til at samle familierne i de enkelte lokalsamfund.

DET GODE ARBEJDSLIV:

Venstre vil være garant for, at Jammerbugt Kommune er en ”rummelig kommune”, med fokus på fastholdelse og integration af arbejdskraft, herunder fastholdelse af status som en kommune med Danmarks mest socialt ansvarlige erhvervsliv.

Det har vi bl.a. sikret ved, at der arbejdes med at få udsatte grupper, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, bragt tættere på. Det sker bl.a. i samarbejde med udvalgte virksomheder i kommunen. Vi understøtter, via en politiskfølgegruppe, fortsat de i kommunen værende socialøkonomiske virksomheder.

DET GODE ÆLDRELIV:

Venstre vil sikre de ældre og deres pårørende tryghed både i eget hjem og på plejecenter.

Det har vi bl.a. gjort ved at sikre tryghed for de ældre i eget hjem via de vedtagne politikker og gennem udarbejdelsen af en plejeboligplan, hvor der bliver indlagt et tryghedskriterium. Ligeledes sikrer vi generel tryghed og let tilgængelighed ved, at der til alle ældre med plejebehov er tilknyttet en fast kontaktperson.

DET GODE HANDICAPLIV:

Venstre vil sikre, at der arbejdes målrettet med at fastholde og udvikle specialinstitutioner i nærmiljøet – under hensyntagen til fagligheden.

Det har vi arbejdet målrettet med, seneste eksempler er Ressourcecenter Jammerbugt og Hjerneskadecenteret Poppelvej.

DET GODE SUNDE LIV:

Venstre vil arbejde for at sikre praktiserende læger til Jammerbugt Kommune.

Det er der arbejdet ihærdigt med, seneste konkrete succes er nyt lægehus i Aabybro samt plejehjemslæger til alle plejecentre.

DET GODE ERHVERVSLIV:

Venstre vil fortsat sikre udvikling og udbygning af de fire hovedbyer ved at optimere rammerne for detailhandlen i bycentrene, bl.a. sammen med citykonsulenten.

Det er sket ved, at Venstre i den grad har sat en positiv dagsorden med centerbysamarbejdet, midtbyplaner og Midtbyen først som markante eksempler. Mange af de generelle rammebetingelser for erhverv skabes på regionsniveau, og her er vi dybt involverede og har stor påvirkningskraft via Mogens Christen Gades deltagelse i mange af initiativerne.

DET GODE LANDMANDSLIV:

Venstre vil gå aktivt ind i dialogen med andre myndigheder vedr. f.eks. vandplaner.

Det er sket via, at Venstre og Mogens Christen Gade specielt taler landbrugets sag på landsplan, altid på et fagligt og sagligt solidt grundlag, bl.a. omkring vandplanerne. Lokalt har Venstre en meget stor del af æren for det gode samarbejde med landbrugserhvervet, på trods af mange udfordringer på området, og vi lykkedes med at få en god dialog med landbrugets interesseorganisationer omkring såvel klimaplaner som konkrete planer for lavbundsområder. 

DET GODE TURISTLIV:

Venstre vil, i dialog med lokalbefolkningen, understøtte turistudviklingen i respektfor, at vi både skal beskytte og benytte naturen.

Det har vi sikret via et meget stærkt fokus på naturstier, ligesom der p.t. arbejdes med mulighederne for, i samarbejde med Naturstyrelsen, at etablere en Naturnationalpark Tranum på lokalbefolkningens præmisser. Som på landbrugsområdet, er det tværkommunale samarbejde af afgørende betydning for de rammer, som gives turisterhvervet. Også her er Jammerbugt Kommune repræsenteret med Mogens Christen Gade på centrale poster, som f.eks. i Destination Nordvestkysten, der har fået hovedkontor i Jammerbugt Kommune.

DET GODE LANDDISTRIKTSLIV:

Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat er en attraktiv landdistriktskommune.

Det har vi bl.a. gjort via det meget succesfulde arbejde med en landdistriktsindsatsversion 2.0, herunder bl.a. mere struktur på de lokale LUP´er og mere struktur på organiseringen med én indgang.

DET GODE BOSÆTNINGSLIV:

Venstre vil arbejde for, at vi fortsat bliver flere indbyggere.

Det har vi sikret via videreudvikling af en målrettet bosætningsstrategi samt ansættelse af en bosætningskonsulent.

DET GODE FRIVILLIGE LIV:

Venstre vil fortsat bakke op om de frivillige foreninger og grupper, herunder det frivillige sociale arbejde og værdien af at skabe i samarbejde – samskabelse.

Det gør vi via f.eks. §18 midler på det sociale område og via en fair og god økonomiskstøtte til de mange idræts- og folkeoplysningsforeninger m.fl.

DET GODE FLYGTNINGE- OG INTEGRATIONSLIV:

Venstre vil være garant for, at flest mulige nydanskere kommer i job eller uddannelse og hurtigst muligt bliver selvforsørgende.

Det har vi stor succes med – vi er jf. undersøgelser i februar 2020 en af de allerbedstekommuner i Danmark på området.

DET GODE TRAFIK- OG KOMMUNIKATIONSLIV:

Venstre vil sikre bedre mobildækning via konkrete projekter og samarbejde medudbyderne.

Det har vi sikret via en håndholdt indsats over for teleselskaberne, og der bliver faktisk opsat en del master, men der skal fortsat gøres en målrettet indsats forbedre dækning via opsætning af endnu flere master.

DET GODE POLITISKE LIV:

Venstre er garant for politisk stabilitet og det bredest mulige samarbejde.

Det ses ved, at det ligger i Venstres DNA at være i dialog med alle, der vil og kan, for at sikre så brede løsninger som muligt. Konstitueringen for indeværende periode skete således enstemmigt og med fuld opbakning bag Mogens Christen Gade. Seneste eksempel er budget 2021, som har alle kommunalbestyrelsens27 medlemmer bag. Endelig kan det nævnes, at en samlet kommunalbestyrelse har vedtaget et handlingskatalog med 46 konkrete indsatser, der skal sikrefremtidig udvikling og vækst for Jammerbugt Kommune.

PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER

• Venstre vil sikre, at der fortsat er styr på økonomien.• Venstre vil fortsat sikre borger- og brugerinddragelse.

• Venstre vil være garant for det brede politiske samarbejde.

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune er en god arbejdsplads.

• Venstre vil fortsat være garant for sikker politisk ledelse.

• Venstre vil sikre den borgernære velfærd på alle områder.

• Venstre vil være garant for den handlingsorienterede landdistriktspolitik.

• Venstre vil være garant for så decentral en struktur som muligt.

• Venstre vil fortsat være garant for projektet ”Liv i by og skole” – med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens aftale om en evaluering af projektet.

• Venstre vil sikre og udvikle den decentrale børnepasning.• Venstre vil være garant for fortsat vækst og udvikling.

• Venstre vil sikre fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling.

• Venstre vil fortsat bakke op om de frivillige og ildsjælene.

• Venstre vil sikre et bredt udbud af kulturelle aktiviteter.

HVORDAN VIL VENSTRE SKABE RESULTATER?

Venstre vil med udgangspunkt i ovenstående primære fokusområder fortsat skabe rammerne for det gode liv. I det efterfølgende har vi beskrevet, hvordan Venstre vil skabe disse rammer, og hvad det konkret vil betyde for borgerne, erhvervslivet og de ansatte i Jammerbugt Kommune.

DET GODE BØRNELIV:

• Venstre vil sikre og udvikle decentral børnepasning, som vi kender det i dag, og med flere voksne!

• Venstre vil sikre en fastholdelse af pasningsgarantien.

• Venstre vil være garant for, at der lokalt – i den enkelte institution – er mulighed for fleksible åbningstider.

• Venstre vil være garant for, at vi fastholder den brede vifte af tilbud, såvel kommunale som private, bl.a. privat pasning, tilskud til pasning af eget barn, privat dagpleje og pasning udenfor kommunegrænsen.

• Venstre vil sikre, at der arbejdes målrettet med profil på børnepasning, f.eks. profiler som natur, idræt, skov osv.

DET GODE SKOLELIV:

• Venstre vil sikre en folkeskole i TOP 20.

• Venstre vil sikre en skole, hvor faglighed, læring og trivsel går hånd i hånd.

• Venstre vil sikre en skole, hvor elevernes mangfoldighed anerkendes og tilgodeses.

• Venstre er fortsat garant for samarbejdet med lokalsamfundene, gennem projekt Liv i by, skole og lokalsamfund.

• Venstre vil fortsat arbejde for en så decentral skolestruktur som muligt, medrespekt for fagligheden og det sociale liv.

• Venstre vil sikre maksimal kompetence til skolebestyrelser, brugerråd m.v. og give størst mulig metodefrihed.

• Venstre vil sikre, at skolen åbnes mod lokalsamfund og erhvervsliv.

• Venstre vil fortsat sikre løbende renovering og udvikling af folkeskolernes fysiske rammer.

• Venstre vil via budgetrammerne sikre finansiering af det nye skolecenter Jetsmark.

• Venstre vil fortsat arbejde for et frit skolevalg.

• Venstre vil fortsat være positiv for eventuelle friskoleinitiativer.

• Venstre vil fortsat arbejde for, at skolevejene bliver så sikre som muligt.

• Venstre vil sikre, at skolerne kan anvendes til andet og mere end skolegang –skolerne som de lokale kulturcentre.

DET GODE UDDANNELSESLIV

• Venstre vil arbejde for, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til uddannelsesinstitutionerne– livslang læring begynder allerede i dagpasningen.

• Venstre vil arbejde for, at Jammerbugt Kommune fortsat kan tilbyde et varieret studiemiljø så tæt på de unge som muligt, med høj faglighed, relevante virksomhedsbesøg og med uddannelsestilbud, der er så varierede som muligt – tilbud, der favner uddannelsessøgende på alle niveauer og i alle aldersgrupper.

• Venstre vil være garant for opbakning til lokale uddannelsesinstitutioner som f.eks. Fjerritslev Gymnasium, VUC, AMU, FGU, efterskoler, friskoler og kulturskolen, samt medvirke til samarbejdet i uddannelses-netværket.

• Venstre vil arbejde for, at flest mulige unge gennemfører en uddannelse, og at de har mulighed for det i Jammerbugt Kommune, bl.a. med hjælp fraovergangsmentorer.

• Venstre vil sikre fokus på hjælpen til de udfordrede elever, og vi skal være åbne for nye veje mod denne hjælp.

• Venstre vil sikre samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i et uddannelsesnetværk.

• Venstre vil sikre, at der ydes individuel støtte og rådgivning til elever i Jammerbugt Kommune, bl.a. via vores uddannelseskoordinator.

DET GODE UNGELIV

• Venstre vil videreudvikle den handlingsorienterede ungdomspolitik via fortsat inddragelse af de unge i demokratiprocessen, f.eks. ved, at unge får mulighed for at være ”politiker for en dag”, via ”Unge på tinge”, ungeråd, eller gennem generel involvering i kommuneplan og planstrategi.

• Venstre vil sikre en Ungdomsskole, som supplerer folkeskolens tilbud.

• Venstre vil sikre flere aktiviteter for unge mellem 13 og 25 år – også for de, som ikke bruger ungdomsklubberne.

• Venstre vil sætte fokus på mulighederne for etablering af klubtilbud i lokalområderne– f.eks. i samarbejde med de lokale fritidstilbud.

DET GODE FAMILIELIV

• Venstre vil fortsat sikre vilkår, der understøtter, at familien er et vigtigt netværk for vi mennesker.

• Venstre anerkender, at; når familien trives - trives vi som mennesker.

• Venstre vil fortsat sikre dagpasning med familievenlige åbningstider.

DET GODE ARBEJDSLIV

• Venstre vil være garant for, at Jammerbugt Kommune til alle tider skal fokusere på at være en god arbejdsplads.

• Venstre vil fortsat have fokus på kompetenceudvikling, både hos medarbejdere og ledelse.

• Venstre vil arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed i såvel den offentlige som den private sektor.

• Venstre vil sikre meningsfyldt aktivering, både for den enkelte og fællesskabet.

• Venstre vil sikre, at aktivering primært foregår i de private virksomheder, hvor de bedste muligheder findes for at opnå ordinær beskæftigelse.

• Venstre vil fortsat arbejde for en proaktiv, fleksibel og dialog baseret beskæftigelsesindsatsmed fokus på borgernes og virksomhedernes behov.

• Venstre vil sikre, at princippet om straks aktivering efterleves.• Venstre vil være garant for, at Jammerbugt Kommune er en ”mangfoldigkommune”, med fokus på fastholdelse og integration af arbejdskraft, herunder fastholdelse af status som en kommune med Danmarks mest socialtansvarlige erhvervsliv.

• Venstre vil sikre, at borgere, der bliver ramt af sygdom, i størst muligt omfang kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

DET GODE SENIORLIV

• Venstre vil arbejde for, at der etableres supplerende plejehjemspladser, hvor der er behov for disse med henblik på at skabe størst mulig geografisk nærhed for borgerne.

• Venstre vil sikre de ældres tryghed både i eget hjem og på plejecentrene. Det er meget afgørende, også for de pårørende.

• Venstre vil sikre brugernes valgmuligheder i forhold til leverandører, f.eks. hjemmehjælp og mad.

• Venstre vil sikre det nære sundhedsvæsen med borgeren i centrum, bl.a. med det formål at forebygge genindlæggelser.

• Venstre vil arbejde på, at borgerne får størst mulig livskvalitet via mestring af de daglige gøremål - Vi bevæger ældre!

• Venstre vil være nysgerrig på at undersøge velfærdsteknologiens muligheder i dialog med borgerne, de pårørende og seniorrådet.

 Venstre vil arbejde for, at det sundhedspersonale, der er tættest på borgerne, får størst mulige kompetencer.

• Venstre vil arbejde på, at flere borgere får bedre livskvalitet via telemedicin, eksempelvis indenfor KOL og hjertelidelser.

• Venstre vil sikre mulighed for opbakning til forskellige boligformer for ældre– f.eks. seniorbofællesskaber.

• Venstre vil sikre fortsat opbakning til det frivillige arbejde omkring plejecentre og ældre borgere.

• Venstre vil via sundhedspolitikken sætte fokus på ensomhed blandt ældre.

DET GODE HANDICAPLIV

• Venstre vil via sundhedspolitikken sætte fokus på ensomhed blandt handicappede.

• Venstre vil være nysgerrig på at undersøge velfærdsteknologiens muligheder i dialog med borgerne, de pårørende og handicaprådet.

• Venstre vil sikre, at handicappede har et værdigt liv. Det er meget afgørende, også for de pårørende.

• Venstre vil sikre, at der arbejdes målrettet med at fastholde og udvikle specialinstitutioner i nærmiljøet – under hensyntagen til fagligheden.

• Venstre vil sikre, at der er fokus på fysisk tilgængelighed, f.eks. i forbindelse med nybyggeri og renovering af fortove.

• Venstre vil arbejde for, at handicapvenlige boliger og bofællesskaber er tidssvarende, bl.a. i forbindelse med renovering og nybygning.

• Venstre vil fastholde de fire væresteder og de tilknyttede støtte-/kontaktpersonkorps.

• Venstre vil sikre, at dagtilbud, undervisning, uddannelse og job også er naturlige muligheder for vores handicappede borgere.

• Venstre vil fortsat sikre relevante fritidstilbud til vores handicappede borgere.

DET GODE KULTURLIV

• Venstre vil sikre, at kulturtilbud bliver prioriteret som en naturlig del af det gode liv for både børn og voksne, f.eks. arrangementer på biblioteker, kulturrygsæk, kultur på recept, egnssamlinger, ”makerspaces” lokalt i klubberne, samt sommerkunstskole.

• Venstre vil sikre rammerne, der giver mulighed for et varieret og aktivt kultur-,fritids- og foreningsliv.

• Venstre vil fortsat bakke op om de frivillige foreninger og grupper, f.eks. kulturelt samvirke, egnssamlinger og andre foreninger med kulturelt fokus.

• Venstre vil fortsat bakke økonomisk op om kulturelle arrangementer og events i samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv og ildsjæle.

DET GODE SUNDE LIV

• Venstre vil arbejde for at sikre både fysisk, social og mental sundhed medudgangspunkt i sundhedspolitikken.

• Venstre vil fortsat arbejde for at sikre praktiserende læger til Jammerbugt Kommune.

• Venstre vil sikre fokus på, at sundhed integreres i alle fremtidige beslutninger som et gennemgående grundlag for ”Det Gode Liv”. Familie og netværk skal anerkendes som vigtige ressourcer i forhold til det sunde liv.• Venstre vil arbejde for en fortsat positiv udvikling og profilering af sundhedshusene, herunder fortsat samarbejde med regionen.

• Venstre vil sikre en levendegørelse af sundhedspolitikken – via et bredt samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Sundhedshusene, forenings-, fritids-og erhvervslivet, samt den enkelte borger.

DET GODE ERHVERVSLIV

• Venstre vil sikre rammevilkår, så erhvervslivet fortsat har mulighed for at udvikle sig og øge antallet af arbejdspladser i Jammerbugt Kommune.

• Venstre vil sikre mere sammenhæng mellem erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

• Venstre vil ikke pege på nye områder til vindmølleparker.• Venstre vil sikre fortsat fokus på, at alle henvendelser og ansøgninger fra erhvervslivet bliver behandlet hurtigt, effektivt og i dialog med virksomhederne om deres behov.

• Venstre vil sikre, at iværksættere fortsat får støtte fra Vækst Jammerbugt.

• Venstre vil arbejde for lokalplaner, der sikrer virksomheder mulighed for den ønskede udvikling.

• Venstre vil arbejde for, at der til enhver tid er attraktive erhvervsarealer i de 4hovedbyer til rådighed.

• Venstre vil fortsat sikre, at flest mulige bygge- og anlægsudbud sker i form af mindre fagentrepriser, hvor de lokale håndværkere finder det naturligt at deltage.

• Venstre vil fortsat sikre udvikling og udbygning af de 4 hovedbyer ved at optimere rammerne for detailhandlen i bycentrene.

• Venstre vil sikre, at Vækst Jammerbugt giver rådgivning og vejledning til virksomhederne om mulighederne hos bl.a. Erhvervshus Nordjylland, Universitetet og Business Region North Denmark.

• Venstre vil fastholde og videreudvikle Jobcentrenes service overfor virksomhederne.

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune og virksomhederne fortsat samarbejder om at gøre ledige borgere arbejdsparate, således de kan blive tilkommende medarbejdere.

• Venstre vil sikre, at Vækst Jammerbugt kontakter virksomheder, som ikketidligere har benyttet sig af Jammerbugt Kommunes tilbud og rådgivning. Formålet er, at flest mulige virksomheder kender til og benytter sig af Vækst Jammerbugt.

• Venstre vil fortsat have fokus på Socialøkonomi, bl.a. i relation til erhvervs- og landdistriktsudvikling.

• Venstre vil sikre et fortsat samarbejde med regionens lokomotiv – Aalborg –bl.a. på områder som erhverv, kultur og events.

DET GODE LANDMANDSLIV

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat er en landbrugskommune.

• Venstre anerkender, at landbruget også i fremtiden er et vigtigt erhverv i Jammerbugt Kommune, og at landbruget har helt særlige vilkår, forskellige fra andre erhverv.

• Venstre vil fortsat udfordre og tilvejebringe rammevilkår, som understøtter landbrugets behov og dermed også medvirker til at fastholde eller øge væksten i de typiske følgeerhverv; tømrere, murere, maskinhandlere.

• Venstre vil gå aktivt ind i dialogen med andre myndigheder vedr. f.eks. vandplaner og klimaindsatser.

• Venstre vil arbejde for, at miljøpolitik og samfundsøkonomi går hånd-i-håndmed udgangspunktet i ”mest miljø for pengene”. F.eks. minivådområder, muslingeopdræt og stenrev.

• Venstre vil fortsat arbejde sammen med landbruget for en øget klimaindsats, herunder etablering af flere naturlige søer og udtagning af lavbundsarealer.

• Venstre vil være garant for god og kompetent behandling af ansøgninger fralandmænd og eventuelt fremtidige pelsdyravlere.

• Venstre vil sikre en god dialog med erhvervet og dets organisationer.

DET GODE TURISTLIV

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat er en ambitiøs turistkommune.

• Venstre vil sikre, at Vækst Jammerbugt fortsat har fokus på at servicere bådede store og de mange små virksomheder i turisterhvervet.

• Venstre vil sikre, at de grundlæggende rammer er på plads for udvikling af erhvervet.

• Venstre vil sikre renholdelse af kommunale områder, strande, stier og toiletter m.v.

• Venstre vil sikre muligheder for øget omsætning i turisterhvervet, bl.a. viamålrettet opbakning til f.eks. overnatningssektoren, detailhandlen og oplevelsessektoren.

• Venstre vil, i dialog med lokalbefolkningen, understøtte turistudviklingen i respekt for, at vi både skal beskytte og benytte naturen.

• Venstre vil understøtte vestkystturismen i regi af Vækst Jammerbugt, Vestkystpartnerskabet og destination Nordvestkysten.

• Venstre vil sikre størst mulig tilgængelighed for alle – både borgere og gæster.

• Venstre vil sikre en øget formidling af det autentiske og stedbundne, bl.a. viabrug af moderne teknologi.

• Venstre vil fortsat sikre støtte i form af økonomi og ressourcer til lokale udviklingsprojekter i f.eks. Blokhus/Hune, Slettestrand/Svinkløv/Thorup Strand og Limfjordslandet.

DET GODE LANDDISTRIKTSLIV

• Venstre vil være garant for en handlingsorienteret landdistriktspolitik, der sikrer lys i vinduerne i by og på land.

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat er en attraktiv landdistriktskommune.

• Venstre vil sikre en fortsat handlingsorienteret, dynamisk landdistrikts- og ildsjælepolitik.

• Venstre vil fortsat sikre, at der afsættes midler i de kommende års budgetter, til projekter, der handler om nedrivning af faldefærdige og sundhedsskadelige ejendomme, så vi også på dette punkt er en attraktiv bosætningskommune.

• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune aktivt bidrager til udviklingen af de enkelte lokalsamfund via de eksisterende lokale udviklingsplaner, det sker bl.a. via lokale LUP møder. Endvidere afholdes fælles og individuelle møder med deltagelse af de lokale repræsentanter i landdistriktsudvalget sammenmed formænd og næstformænd for økonomiudvalg, kultur-, fritids- og landdistriktsudvalg samt børne- og familieudvalget. Der er også mulighed for, at Jammerbugt Kommune stiller konsulenter til rådighed for udarbejdelse af gode projekter.

• Venstre vil fortsat sikre, at alle lokalsamfund hvert år får midler til understøttelse af fortsat udvikling.

• Venstre vil sikre en fortsat prioritering af landdistriktsudvalget og arbejdet med tildeling af midler.

• Venstre vil fortsat sikre, at de enkelte lokalsamfund har en indgang til forvaltningen, og at forvaltningen har tildelt en kontaktperson i hvert lokalsamfund.

DET GODE BOSÆTNINGSLIV

• Venstre vil arbejde for, at vi bliver flere indbyggere.

• Venstre vil med baggrund i nærhedstanken søge etableret aktiviteter, så der bliver mulighed for fritidsaktiviteter, bomuligheder og arbejdsmuligheder i lokalområdet.

• Venstre vil sikre så lokale pasningstilbud som muligt – med respekt for fagligheden.

• Venstre vil sikre byggegrunde, hvor der er dokumenteret efterspørgsel.

• Venstre vil sikre forskellige boligtyper, herunder lejeboliger, hvor der er dokumenteret efterspørgsel.

• Venstre vil arbejde for at nytænke markedsføringen af Jammerbugt Kommune som en attraktiv bosætningskommune.

DET GODE FRIVILLIGE LIV

• Venstre vil fortsat bakke op om de frivillige foreninger og grupper, herunder det frivillige sociale liv.

• Venstre vil fortsat sikre et konstruktivt samarbejde med de frivilliges organisationer.

• Venstre vil sikre frivillighusets fremtid.

• Venstre vil være garant for en fortsat opprioritering og påskønnelse af det frivillige sociale arbejde og ser det som et naturligt supplement til de kommunale service tilbud.

• Venstre vil sikre fortsat økonomi og opbakning til oplysningsforbundene.

• Venstre vil sikre, at der i samarbejde med de frivillige arbejdes på, at Jammerbugt Kommune bliver Danmarks bedste fritidskommune.

DET GODE FLYGTNINGE- OG INTEGRATIONSLIV

• Venstre vil være garant for en ansvarlig flygtninge- og integrationspolitik i Jammerbugt Kommune.

• Venstre vil være garant for, at flest mulige nydanskere kommer i job eller uddannelse og hurtigst muligt bliver selvforsørgende.

• Venstre vil fortsat støtte den vigtige integrationsopgave, bl.a. via frivillige, foreningslivet, lokalsamfundene og arbejdsmarkedet.

• Venstre vil arbejde for, at udenlandske borgere, der kommer til Jammerbugtkommune for at arbejde, sikres gode muligheder for at tilegne sig det danske sprog.

• Venstre vil arbejde for, at EU borgere kan anvende deres nationale uddannelse i forbindelse med job i Jammerbugt Kommune.

DET GODE TRAFIK- OG KOMMUNIKATIONSLIV

• Venstre vil sikre god infrastruktur, herunder veje, cykelstier, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, bredbånd og mobiltelefoni.

• Venstre vil arbejde for, at der ved udvikling af byområder fra start medtænkes infrastruktur i bred forstand – f.eks. veje, stier, børnepasningsmuligheder og skole.

• Venstre vil fortsat arbejde for en fremrykket etablering af en 3. vestlig limfjordsforbindelsesamt en udbygning af Aggersundbroen.

• Venstre vil fortsat arbejde for en omfartsvej, i forbindelse med rute 11 mellem Aabybro og Brovst.

• Venstre vil sikre bedre mobildækning via konkrete projekter og samarbejde med udbyderne.

• Venstre vil sikre hurtigere udrulning af bredbånd i samarbejde med udbyderne.

• Venstre vil være garant for størst mulig digital kommunikation, til gavn for borgerne i deres kontakt med det offentlige og Jammerbugt Kommune.

DET GODE POLITISKE LIV

• Venstre er garant for, at politik bygger på gensidig tillid. Det, vi siger før valgene, gælder også efter valgene.

• Venstre er garant for ordentlighed, politisk stabilitet og det bredest mulige samarbejde.

• Venstre vil sikre, at der sker en fortsat udvikling af borgerinddragelsen –f.eks. via tiltag som brug af internettet, borgerpanel og ungdomshøringer– således flest mulige borgere, uanset alder, har mulighed for at komme til orde og give deres mening til kende.

• Venstre er garant for et respektfuldt samarbejde med medarbejdere og ledelse.

• Venstre vil fastholde brugerinddragelsen, bl.a. ved at støtte de råd og nævn, som er nedsat af Jammerbugt Kommune.

• Venstre vil sikre, at de politiske beslutninger holder mennesket i centrum, bl.a. via helhedsorienteret sagsbehandling.