Borgmesteren informerer – til Apropos Jammerbugt september 2017

17. september 2017

Budget 2018 er i hus – og en samlet kommunalbestyrelse står bag. 

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen indgik den 8. september 2017 en fælles samlet aftale om budgettet for 2018. 

Bag budgetaftalen står således samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Alternativet.

Det glæder mig, at Kommunalbestyrelsen dermed fortsætter den tradition for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling, og det lover godt for fremtiden. 

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 har været forholdsvis positivt som følge af en gunstig økonomisk udvikling og økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2018. Der er gang i en positiv udvikling i Jammerbugt Kommune, hvilket kommer til udtryk i en meget lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens, vækst i antal arbejdspladser, vækst i turisterhvervet og flere overnatninger samt en positiv udvikling i fødselstallet og det samlede befolkningstal. 

Fokus på velfærd

Driftsbudgettet er generelt udtryk for, at vi i Kommunalbestyrelsen prioriterer de basale velfærdsområder højt.

I budgettet afsættes der midler til at dække de ekstra udgifter på dagtilbudsområdet, som er en følge at det stigende børnetal.  

Og i forlængelse af de allerede gennemførte tiltag for at styrke 0-6 års området - herunder at sikre decentrale pasningstilbud i lokalområderne -  sætter vi yderligere initiativer i gang. I 2018 etablerer vi vuggestuepladser i Pandrup og i Skovsgaard. Og vi undersøger mulighederne for at etablere vuggestue i Biersted.

I den anden ende af aldersskalaen er der afsat ekstra midler til øgede udgifter på ældreområdet – både som følge af, at vi bliver flere ældre, men også fordi sundhedsopgaverne efterhånden er blevet så komplekse, at de kræver yderligere kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet. Som en del af budgetaftale 2017 blev der tilført 4 mio. kr. til plejecenterområdet, og denne tilførsel stiger i Budget 2018 til 7 mio. kr. Derudover er der tilført 3 mio. kr. fra værdighedspuljen. Budgettet anvendes til opnormering af plejepersonalet på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. 

Andre fokusområder i Budget 2018 er:

Styrkelse af uddannelsesområdet via udpegning af en uddannelseskoordinator

Flere aktiviteter på Folkeoplysningsområdets område

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen og rehabiliteringsindsatsen i Jammerbugt Kommune med en pulje på 3 mio. kr.

Flere ressourcer til behandling af byggeansøgninger og arbejdet med lokalplaner

Flere midler til Handicaprådet

Renovering af Saltum Skole

Renovering og /eller nybygning af Jetsmark Skolecenter

Implementering af Masterplan Brovst

Renovering og forbedring af haller, herunder Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev. Desuden er der afsat et beløb til Brovst Speedwaycenter og lysanlæg på Jetsmark Stadion.

En pulje afsat til at fremme bedre mobildækning og udbredelse af bredbånd

Fortsat udstykning og byggemodning af byggegrunde i Jammerbugt Kommune

Styrkelse af trafiksikkerheden i Aabybro - herunder sikre skoleveje og bedre sikring af bløde trafikanter

Skovrejsning – til gavn og glæde for både grundvand og borgere

Fortsat behov for at optimere driften

Som Budget 2018 også er udtryk for – så går det ikke så ringe endda. Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. I Kommunalbestyrelsen er vi enige om målsætningen om, at en større andel af anlægsbudgetterne fremover skal finansieres via tilstrækkeligt driftsoverskud fremfor øget gældsætning. Det betyder, at der er behov for fortsat at optimere driften. Samtidig har vi dog positive forventninger til en reel udligningsreform, der kan styrke og sikre et langsigtet indtægtsgrundlag. 

Jeg vil gerne afsluttende benytte lejligheden til at takke mine kolleger i Kommunalbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde om Budget 2018 – det sidste budget, som vi i den nuværende kommunalbestyrelse har samarbejdet om.