Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet

2. november 2018

Budget 2019 er også et udtryk for et løft på ældreområdet – og en fastholdelse af serviceniveauet på det voksne specialiserede område. 

Budgetløft til flere seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen

Den positive udvikling i demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager hjemmepleje og sygepleje. Udviklingen i opgaverne i Det Nære Sundhedsvæsen er stærkt stigende. Det er som konsekvens af opgaveflytning fra Regionen, hurtigere udskrivning fra sygehusene, færre sengepladser på sygehusene og stigningen i ambulante behandlinger. Derfor styrkes hjemmeplejen og sygeplejen samtidig med, at den rehabiliterende indsats forøges, således Jammerbugt Kommunes borgere sikres en optimal sundhedsindsats i egen kommune. Endelig stiger kompleksiteten i sundhedsopgaverne, hvilket stiller krav om forøgede kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet.

Som en del af budgetaftalen for 2018 blev der tilført 6 mio. kr. til hjemmepleje og sygepleje. Det beløb blev senere suppleret med 4 mio. kr. fra finanslovsaftalen. I budget 2019 øges budgettet med henholdsvis 4 mio. kr. og yderligere 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering fra politikområde 6. Samlet set et stort budgetløft til sundheds- og seniorområdet på 10 mio. kr., hvilket sikrer samme høje serviceniveau på hjemme- og sygeplejeområdet som i 2018.

Som en særlig indsats afsættes der 0,5 mio. kr., finansieret inden for rammen, til øget natsygepleje.

Den rehabiliterende indsats løftes ved at tilføre sundheds- og seniorområdet et årligt beløb på 3 mio. kr. til en styrket indsats vedr. forebyggelse, træning og mestring af egen tilværelse. Målet er bl.a., at antallet af indlæggelser kan reduceres, behovet for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere forbliver selvhjulpne.

Plejeboligplanen justeres i 2019

Med henblik på at sikre en sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger, og det aktuelle behov på området, justeres plejeboligplanen i 2019. Justeringen vil tage udgangspunkt i behovet for permanente plejeboliger og et stigende behov for aflastningsboliger. Der er behov for aflastningsboliger som alternativ til indlæggelser, til rehabiliteringsforløb og til borgere, hvis ægtefælle har behov for midlertidig aflastning bl.a. i forbindelse ferie og lignende. Ligeledes vil visitationskriterierne blive justeret således, at der indarbejdes et tryghedskriterium.

Fastholdelse af serviceniveau på det voksne specialiserede område

Der er enighed om, at det nuværende serviceniveau på det voksne specialiserede område fastholdes, derfor øges budgettet med 6 mio. kr. til finansiering af tilgang af nye borgere på området. Dermed vil det nuværende serviceniveau på det specialiserede område være uændret i 2019