Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune: Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2019-22

30. oktober 2018

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab, dog således at et flertal på 20 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.  

Den første budgetaftale i den nye kommunalbestyrelse

Budgetaftalen er udtryk for, at der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet.

Udgangspunktet for budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune og en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed for et løft til de velfærdsområder, hvor der er en demografisk udvikling, og hvor der kan konstateres en stigning i opgaverne.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er tilsvarende højt. Dette understøttes også af en stabil udvikling i fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.  

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

Investering i kommunens yngste borgere

En investering i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Derfor investeres der med budget 2019 2 mio. kr. til kommunens yngste borgere, så normeringen højnes i vuggestuerne og børnehaverne. Dermed sikres mere pædagogisk personale hos børnene i dagligdagen, hvilket har været en vigtigt politisk prioritering.

Derudover kan der konstateres en stigning i antallet af børn i de kommunale vuggestuer – primært som følge af oprettelsen af to nye kommunale vuggestuer i henholdsvis Skovsgaard og Pandrup. Derfor tilføres der med budgetaftalen yderligere midler til 0-2 års området.  

Et yderligere løft af tilskuddet til de private institutioner på 0-2 års området fra 2020

En god normering, i såvel kommunale som private pasningstilbud, er afgørende for vores børns udvikling og senere mestring i voksenlivet. Med den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft 1. juli 2018, åbnes der for, at kommuner kan udbetale et større driftstilskud til private institutioner på 0-2 års området. Dette har Kommunalbestyrelsen valgt at prioritere, derfor vil der fra 2020 bliver tilført ca. 1,8 mio. kr. mere i tilskud til de private institutioner på 0-2 års området. Men allerede fra 2019 vil driftstilskuddet til de private pasningstilbud stige - i tråd med udviklingen på det kommunale område.

En forudsætning for det øgede tilskud i 2020 er, at de eksisterende godkendelseskriterier revideres således, at kommunale og private institutioner efterlever de samme krav og retningslinjer i forhold til personalesammensætningen i institutionen.