Den første budgetaftale i den nye kommunalbestyrelse

15. september 2018

Arbejdet med det kommende års budget – det er en at de faste og bundne opgaver i en kommune. Det er en opgave, som kræver megen tid og stor opmærksomhed fra mange sider, og det er ikke så få beregninger, opgørelser og drøftelser, der ligger forud for det Budgetseminar, som Kommunalbestyrelsen samles på hvert år i september. Og som det er tilfældet i mange af livets forhold – så sikrer en god forberedelse ofte et godt resultat.  

Et godt udgangspunkt

Jammerbugt Kommune er ikke født med en guldske i munden – alligevel er vores forudsætninger og udgangspunktet for året budgetlægning ikke helt dårligt:  

Udviklingen i kommunen er fortsat præget af en lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens og vækst i antal arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er tilsvarende højt. Oven i købet er Jammerbugt Kommune i en ny undersøgelse vurderet som den mest erhvervsvenlige kommune i Nordjylland! Endelig understøttes udviklingen af en stabil udvikling i fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune. Jo – det går ikke så ringe endda, og det var da også en optimistisk kommunalbestyrelse, der var trukket i arbejdstøjet, da vi mødtes til budgetseminar den 7. september. 

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen står bag budgettet

Den 8. september kunne jeg så med glæde og tilfredshed konkludere, at alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen for 2019-2022. Dermed fortsætter den tradition for brede forlig, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet her i Jammerbugten. Det glæder mig på borgernes vegne, for det lover godt for fremtiden, at der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling.  

Rustet til fremtiden

Derudover glæder jeg mig også over indholdet i budgetaftalen, som er udtryk for, at Kommunalbestyrelsen har blik for fremtiden og tør investere i udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig – både for familier og virksomheder. 

Det er en aftale, som både sikrer fortsat sikker drift og tager højde for forskellige behov for tilpasninger, nytænkning og udvikling. Og det sidste er nødvendigt. For selvom vi måske selv kan synes, at vi har fundet de vise sten på et område, og at ’her går det godt’ – så står verden omkring os ikke stille. Det stiller krav til os om, at vi løbende reflekterer over vores måde at gøre tingene på – at vi løbende vurderer og afvejer, om vi med fordel kan gøre tingene anderledes – om vi overhovedet skal fortsætte med at gøre dem – og om der eventuelt skal helt nye tiltag til. 

Basal velfærd højt prioriteret

Budgetaftalen er udtryk for, at de basale velfærdsområder er højt prioriteret i kommunalbestyrelsen. Som en del af aftalen er det via tilpasninger i driftsbudgettet lykkedes at finde midler til at dække de udgifter, der er en konsekvens af, at der bliver flere børn, flere ældre og flere handicappede i Jammerbugt Kommune. Samtidig løftes ambitionsniveauet for udvikling af kommunens folkeskoler. 

Plads til investeringer

Budgetaftalen giver også mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan forfølge en ambitiøs strategi for investeringer på de borgernære områder, herunder at der er afsat midler til skolebyggeri, ny- og ombygning af daginstitutioner og fritidsfaciliteter. Eksempelvis er der afsat penge til ny skole i Jetsmark, ombygning og modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, byudvikling i Aabybro samt udstykning af byggegrunde i Brovst. 

Der er også afsat flere midler til at vedligeholde og istandsætte kommunens egne bygninger og anlæg. 

Hovedelementer i budgetaftalen:

  • Flere midler til hjemmehjælp, hjemmesygepleje og rehabilitering som følge af befolkningsudviklingen
  • Styrkelse af folkeskolen generelt
  • Løft i normeringerne i daginstitutionerne med henblik på at gøre børnene skoleparate
  • Flere ungdomsboliger og lejeboliger
  • Forstærket indsats for udviklingen i landdistrikterne
  • Ambition om at blive bedste fritidskommune i Danmark
  • Fastholdelse af indsatsen for erhvervsfremme og øgede ressourcer til aktiviteter, der fremmer bosætningen
  • Effektiv drift af kommunen, bl.a. gennem digitale løsninger, velfærdsteknologi samt konkurrenceudsættelse ift. indkøb af varer og tjenesteydelser 

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr. 

Budgettet behandles over to gange i Kommunalbestyrelsen og vedtages med 2. behandlingen den 11. oktober 2018.