Fortsat Liv i by og skole

11. januar 2018

Af: Mogens Christen Gade

Hvordan sikrer vi, at vores lokalsamfund ikke bare overlever, men også udvikler sig? Hvordan undgår vi at lukke og slukke for de lokale kommunale tilbud? Hvordan skaber vi fælles fodslag mellem kommune, lokale ildsjæle og andre aktører?

Det var spørgsmål som disse, Kommunalbestyrelsen tumlede med i 2014.


Projektet ”Liv i by og skole” viste sig at være svaret.

I stedet for at lukke de små skoler i ni små lokalsamfund – en mulighed, som ud fra et snævert økonomisk perspektiv var i spil – så valgte Kommunalbestyrelsen at gå en anden vej.

Sammen med lokalbefolkningerne har vi siden 2014 arbejdet for at skabe et fortsat grundlag for at bevare skolerne. Indsatsen har været en succes, og derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at fortsætte indsatsen.

”Liv i by og skole" har vist sig som eksemplet på samskabelse. På at lokalsamfund i samarbejde med kommunen kan løfte opgaven med at udvikle og bevare skolerne i Jammerbugt Kommunes mange landdistrikter og dermed arbejde for øget bosætning.

Hvert lokalsamfund, bestående af skoler, en styregruppe og andre frivillige fra lokalsamfundene, har udarbejdet en udviklingsplan for deres lokalsamfund. Efter en periode på tre år, og på baggrund af interviews med de deltagende skoler og lokalsamfund, har projektet vist sig at have stor opbakning fra alle deltagende lokalsamfund. Lokalsamfundene har lagt et stort arbejde i udviklingen og gennemførelsen af målene i udviklingsplanerne, og mange nye ildsjæle er blevet engageret i arbejdet.

Derfor glæder det mig meget, at vi nu kan videreføre projektet i yderligere fire år. Vi kan allerede nu klart konkludere, at der med "Liv i by og skole" er udviklet nye metoder, som bidrager til øget lokaludvikling, og at der med "Liv i by og skole" er sat en positiv dagsorden, som også med Erhvervsministeriets udnævnelse af Jammerbugt Kommune til Årets Landdistriktskommune har sat Jammerbugt Kommune på Danmarks kortet.

Konkrete indsatser – og plads til forbedring
Interviewene med lokalsamfundene har vist, at lokalsamfundene er meget positive over for projektet, og at den fælles indsats har sat gang i byernes udvikling. Konkret har projektet blandt andet:

  • Mobiliseret flere og nye frivillige
  • Fået lokalsamfundene til at organisere sig og systematisere de lokale tiltag
  • Fået formuleret flere ideer

Samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund har over en treårig periode også vist, at der er områder, der kan forbedres. Det er områder, som vi i fortsættelsen af "Liv i by og skole" vil se på, så der kan skabes endnu flere gode resultater i den kommende periode.

Det drejer sig om:

  • Stærkere sekretariatsbetjening og mere support fra kommunen
  • Friere anvendelse af de midler, lokalsamfundene får stillet til rådighed
  • Bedre vidensdeling mellem de deltagende lokalsamfund
  • Uddannelse af frivillige

Der skal ikke herske tvivl om, at ”Liv i by og skole” ligger mig meget nært, og jeg har da også selv fornøjelsen af at sidde for bordenden i styregruppen for projektet. Jeg glæder mig til at følge det de næste fire år!

"Liv i by og skole" omfatter lokalsamfund og skoler i Nørhalne, Biersted, Gjøl, Saltum, Tranum, Skovsgård, Trekroner, Ørebro og Klim.