Nyt fra Kommunalbestyrelsen – april 2023

30. april 2023

Årsregnskabet for 2022 bliver nu sendt til revisionsgennemgang

Jammerbugt Kommunes årsregnskab for 2022 ligger nu klar, og Kommunalbestyrelsen har godkendt, at det bliver sendt til revisionsgennemgang.

Regnskabet for 2022 viser et driftsoverskud på 59,9 mio. kr. Det er 103,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 22,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 94,1 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2022 er på 173,9 mio. kr.

”Regnskabet for 2022 er et udtryk for, at Jammerbugt Kommune endnu en gang aflægger et regnskab med et positivt resultat i form af et driftsoverskud. Regnskabet for 2022 viser dog også, at 2022 har været et udfordrende år for Jammerbugt Kommune – med stigende priser, udgifter i forbindelse med modtagelse af ukrainere og større udgifter på sygedagpengeområdet og de specialiserede områder – såvel på børnefamilieområdet som på voksen/handicapområdet. Dette gjorde, at Kommunalbestyrelsen besluttede et budgettjek allerede i januar måned for indeværende års budget, så vi for 2023 i højere grad får et budget og regnskab. der ligner hinanden, ligesom vi plejer i Jammerbugt Kommune. Overskuddet i 2022 er på ca. 60 millioner kr., men med mindre indtægter end forventet og langt større udgifter end forventet er der brug for et kassetræk på 94 millioner kr.,” udtaler borgmester Mogens Christen Gade om regnskabet. 

Masterplan for Nørhalne sendes i offentlig høring

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en masterplan for Nørhalne. Planen sendes nu i offentlig høring i fire uger.

I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for Nørhalne er der afholdt adskillige interviews med lokale borgere og aktører i Nørhalne, der samlet har givet forskellige perspektiver på byen. Udover interviews har der været udsendt spørgeskema til byens borgere. Derudover blev der i november 2022 afholdt et større borgermøde i Nørhalne. Her var mange borgere mødt op, ligesom Ungerådet i Jammerbugt Kommune deltog.

Om planen

Formålet med planen er at skabe overblik over byen og sikre, at nye udviklingsprojekter bliver indpasset i helheden. Masterplanen giver derudover en forståelse for de mest betydningsfulde træk i byen og skaber et overblik over de fysiske forhold.

Planen tydeliggør de potentialer og udfordringer, som Nørhalne står overfor, og masterplanen skal være grundlaget for igangsættelse af nye projekter i byen, som er med til at understøtte Nørhalnes rolle som bosætningsby, der kan tiltrække nye borgere til Jammerbugt Kommune.

Med planen er der blevet fastlagt nogle principper for byens fremtidige udvikling. Principperne skal respekteres i den fremtidige byudvikling og planlægning, og kan bruges som rød tråd i bl.a. arbejdet med Nørhalnes Lokaludviklingsplan (LUP).

Principperne er:

1.    Byens identitet

2.    Byens nye behov

3.    Byens sammenhold og fællesskab

4.    Byens grønne områder

5.    Byens infrastruktur og mobilitet

Masterplanen kan ses på kommunens hjemmeside, hvor der også kan afgives høringssvar fra og med 28. april 2023 til og med 26. maj 2023: https://www.jammerbugt.dk/demokrati-og-indflydelse/horinger-og-afgorelser/?text=&limit=24 

Pengene fra kommunens halpulje er blevet fordelt

I Jammerbugt Kommunes budget for 2023 er der afsat et beløb til en halpulje på ca. 1 mio. kr. til renovering af haller. Årets halpulje er nu blevet fordelt mellem fem af kommunens haller, som har søgt penge fra puljen.

”Kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme de fleste ønsker i år. Alle de haller som har søgt om penge fra puljen, bliver tildelt penge. Så de foreningsaktive kan se frem til endnu bedre forhold i foreningerne, som kan få udbedret skader og få lavet energioptimeringer,” fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Sådan er puljen blevet fordelt

ØAH-Hallen, Halvrimmen får et tilskud til etablering og opsætning af solcelleanlæg. Anlægget bliver opsat på fritidshuset (den gamle del af hallen, motionscenter og omklædningsrum). ØAH-Hallen havde derudover søgt om tilskud til udskiftning af lysanlæg på en fodboldbane. Dette ønske får ikke tildelt midler fra halpuljen, men bliver i stedet taget med i budgetlægningen for 2024.

Skovsgaard Multihus får et tilskud til udskiftning af en spildevandspumpe, der er brudt sammen.

DGI-Huset, Aabybro får et tilskud til opsætning af ventilatorer i loftet i svømmehallen. Ventilatorernes formål er at skubbe den varme luft, som hænger oppe under loftet, ned i hallen med henblik på at reducere energiforbruget med 15-30%.

Trekroner Landsbycenter får et tilskud til dækning af hallens udgifter i forbindelse med en vandskade. Hallens forsikringsselskab har dækket størsteparten af udgifterne. Det ansøgte beløb dækker hallens udgifter, som ikke dækkes af forsikringen.

Biersted Idrætsforening (Biersted Hallen) får et tilskud til lakering af gulv og energioptimeringer.

Øland Medborgerhus vil fortsat holde til på den gamle skole  

Den forhenværende Øland Skole anvendes af Netværk Øland, som driver Øland Medborgerhus. Aftalen om brugen af skolen blev indgået mellem Øland Netværk og Jammerbugt Kommune for en 10-årig periode. Aftalen er nu udløbet, og Netværk Øland ønsker at forlænge aftalen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme ønsket, og Netværk Øland kan således fortsætte succesen med et medborgerhus, der danner ramme om en lang række foreningsaktiviteter og sociale og kulturelle arrangementer. Huset er drevet af stærke frivillige kræfter og danner et samlingspunkt i lokalsamfundet.

Netværk Øland vil fortsat være ansvarlig for den indvendige drift og vedligeholdelse, mens Jammerbugt Kommune støtter med et driftstilskud og varetager den udvendige drift og vedligeholdelse. Forlængelsen af aftalen er nu uden slutdato og fortsat med opsigelsesvarsel på tre måneder. Det er blevet indført i aftalen, at der hvert andet år holdes et dialogmøde mellem Netværk Øland og Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. 

For yderligere:

Borgmester Mogens Christen Gade, tlf. 4191 2001.