Nyt fra Kommunalbestyrelsen august 2017

2. september 2017

Kommunalbestyrelsen har godkendt årsregnskab 2016 

Revisionsgennemgangen af Jammerbugt Kommunes årsregnskab 2016 er afsluttet, og Kommunalbestyrelsen har godkendt årsregnskab for 2016 med tilhørende revisionsberetning.  

Gennemgangen af årsregnskab 2016 gav ikke anledning til bemærkninger, og er revisionspåtegnet uden forbehold. 

Revisionen konkluderer, at kommunen i 2016 har realiseret et meget flot resultat af ordinær driftsvirksomhed. Resultatet er ca. 11 mio. kr. bedre i forhold til det oprindelige budgetterede. Revisionen sammenfatter også, at Jammerbugt Kommune ingen problemer har med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. 

 ”Årsregnskabet er meget tilfredsstillende. Og i Kommunalbestyrelsen er vi glade for det gode resultat, Kommunen kommer ud med i 2016. Det giver et godt afsæt for den videre drift og udvikling af vores kommune”, siger Borgmester Mogens Gade.  

Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside: https://www.jammerbugt.dk/kommunen/%C3%B8konomi/%C3%A5rsberetning-og-regnskab/%C3%A5rsberetning-og-regnskab-2016/

 Kulturen i Jammerbugt Kommune

Siden 2015 har Jammerbugt Kommune arbejdet målrettet med visionen ”Vi går efter forskellen”. En vision, som kommunens politikere og administration arbejder med både i forhold til driften og i forhold til at styrke samarbejdskulturen på tværs af forvaltninger.  

I daglig tale arbejder kommunens ansatte og politikerne med begreberne: ”Vi har styr på butikken”, og ”Vi mestrer det professionelle samarbejde”.  

”Vi mestre det professionelle samarbejde” er blevet et omdrejningspunkt i et organisationsudviklende kulturprojekt. Formålet med kulturprojektet er at styrke samarbejdet og sammenhængskraften på alle niveauer i kommunen, og i samarbejdet både internt og eksternt med borgere, erhvervsliv mv. 

Kongstanken er at styrke ledelsespraksis i forhold til den sikre drift, og i forhold til det professionelle samarbejde med afsæt i seks kulturnøgler, der skal styrke den adfærd Jammerbugt Kommune ønsker at praktisere. Nøglerne er:  

Vi har fokus på helhedstænkning og sammenhængskraft i   hele organisationen.

Vi er generøse i samarbejdet med hele organisationen – og bringer hinandens kompetencer i spil.

Vi har et højt fagligt niveau, som vi bidrager med i tværfaglige løsninger til gavn for borgerne.

Velfærd er noget, vi skaber sammen med borgerne.

Vi er risikovillige og tør prøve nye metoder af.

Vi er innovative - på jammerbugtsk.  

En løbende udvikling

Projektet har været en del af hverdagens opgaveløsning og mødekultur i en længere periode nu med flere milepæle. En milepæl er, at samtlige afdelinger og arbejdspladser under Jammerbugt Kommune i foråret har arbejdet med begreberne lokalt for at forankre dem på en måde, som giver mening hos de enkelte afdelinger. Som opfølgning på dette arbejde har samtlige arbejdspladser netop formidlet, hvordan det lokale kulturarbejde er foregået.  

”I Kommunalbestyrelsen har vi fulgt processen og har nu fået fremlagt et udsnit af arbejdet i diverse fagudvalg og på det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Vi er nået langt, men vi fortsætter udviklingen af kommunens måde at arbejde på – både internt og i forhold til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere”, fortæller borgmester Mogens Gade.   

Samtlige bidrag er ligeledes formidlet til og delt som grundlag for videndeling og inspiration for samtlige medarbejdere.