Nyt fra Kommunalbestyrelsen december 2018

26. december 2018

Budgetopfølgningen

Jammerbugt Kommune har gennemført anden budgetopfølgning 2018. Opfølgningen er lavet for alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået for indtægter og anlæg.

Budgettet viser tegn på et positivt regnskab for 2018 med et forventet overskud på den skattefinansierede drift på 39,7 mio. kr. Mens forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at blive 74,2 mio. kr. I dette beløb er der overført investeringer fra 2017 i form af ikke-afsluttede projekter. På brugerfinansieret anlæg forventes et forbrug på 18,0 mio. kr., så det samlede anlægsforbrug forventes at blive 92,2 mio. kr.

Inklusive lånoptag og finansforskydninger forventes et forbrug af likvide aktiver på 59,6 mio. kr

I forhold til første budgetopfølgning for 2018 er driftsresultatet øget og anlægsforbruget er reduceret, hvilket betyder en væsentlig forbedring af det korrigerede budget.


Tillægsbevillinger og genbevillinger

Siden det oprindelige budget for 2018 blev vedtaget er der givet tillægsbevillinger og genbevillinger på både indtægter, drift, anlæg og finansiering. Forskellen skyldes bl.a. genbevillinger.

På indtægtssiden er budgettet nu ændret med en mindreindtægt på 24,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder mv. samt ændret skøn for pris- og lønudvikling. Hvilket er en del af forklaringen på, at driftsbudgettet er ca. 28 mio. kr. dårligere end budgetteret - nemlig på 39,7 mio. kr. mod budgetteret 67,2 mio. kr.

Det korrigerede budget på brugerfinansieret anlæg er 22,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det skyldes overførsel af uforbrugte beløb til genbrugspladser. Under finansieringsposter er der merindtægter for netto 17,8 mio. kr., hvilket især skyldes øget lånoptagelse til genbrugspladser.

Ændringerne betyder, at det budgetterede træk på de likvide aktiver er 148,6 mio. kr. større i det korrigerede budget end i det oprindelige budget.

"Jeg hæfter mig ved, at man kan konstatere et rimeligt resultat for Jammerbugt Kommune, selvom resultatet ikke er helt så positivt som forventet" siger borgmester Mogens Gade.


Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Fokus for næste års beskæftigelsesplan er fortsat på en bred og helhedsorienteret ungeindsats, som suppleres med tiltag, der skal skabe tilknytning til arbejdsmarkedet i form af "småjobs". Ligesom der skal ske en tidlig indsats allerede i folkeskolen.

Virksomhedsindsatsen - i form af samarbejde med virksomhederne, og mere opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne - vil også være et fokusområde.

Derudover vil der i 2019 for eksempel også være fokus på sygedagpengemodtagere og jobparate ledige - med særligt fokus på de unge og de 50+ årige. Der er fortsat kvalificeret arbejdskraft i disse grupper, eksempelvis inden for metalfagene.

Og i lighed med regeringens udmelding har Jammerbugt Kommune naturligvis fokus på udsatte ledige og flygtninge og muligheden for at kombinere virksomhedspraktikker med ordinære timer - de såkaldte "småjobs" - i forhold til denne målgruppe.

Høring vedr. praksisplan for almen- og speciallægepraksisområdet

Praksisplanerne er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger og speciallæger. Planerne beskriver, hvilke opgaver almen- og specialpraksis skal varetage samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen.

Derudover skal praksisplanerne bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

"Jammerbugt Kommune er vågne i forhold til samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger, men der er et hængeparti i forhold til regionen, som har et ansvar i forhold til at skaffe læger til Nordjylland" siger borgmester Mogens Gade, og tilføjer:

"I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi arbejder videre med planerne om at etablere en ny lægeklinik i Aabybro".

I forhold til speciallæger er Jammerbugt en af de kommuner, der har forholdsvis få speciallæger. Der er dog ledige ydernumre, som for eksempel kunne placeres i Brovst, hvor alle faciliteter i forvejen er til stede for oprettelse af speciallægepraksis.