Nyt fra kommunalbestyrelsen februar 2018

17. februar 2018

Fortsat Liv i By og Skole i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes succesfulde tiltag Liv i By og Skole fortsætter. Det har Kommunalbestyrelsen netop vedtaget. Rammen er fortsat, at lokalsamfundene og skolen forpligter sig til at arbejde for øget bosætning, mens kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke lukker skoler.

 

Det har vist sig at være et frugtbart samarbejde inddrage borgerne og skolerne i udviklingen af lokalsamfundene. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget at fortsætte samarbejdet. Et samarbejde der forpligter.  

”Som udgangspunkt betyder aftalen, at vi ikke lukker skoler i lokalsamfundene de næste fire år. Målet er, at skolerne i gennemsnit har et elevtal på minimum 70 elever. Med det antal er det forsvarligt at beholde skolerne ud fra faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske hensyn”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.   

Hvert lokalsamfund er en gruppe nedsat til at koordinere samarbejdet lokalt og i forhold til kommunen. Til Liv i By og skole er også knyttet en styregruppe bestående af borgmester, næstformand for Økonomiudvalget, formand og næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget, kommunaldirektør, Direktør for Vækst Jammerbugt, Direktør for Børne- og Familieudvalget, Planchef, Afdelingsleder for Kultur og Fritid og Chef for Vækst Jammerbugt. 

Samarbejdet mellem lokale og kommunen
Meget af udviklingsarbejdet foregår lokalt i de grupper, byerne har nedsat. Men i løbet af året vil de lokale gruppe mødes både individuelt med styregruppen og i plenummøder med samtlige lokalsamfund, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og ideer. En model, der har vist sig at fungere, men derfor er der også plads til forbedringer. 

”Vi har faste møder med de lokale ildsjæle, det giver os løbende indblik i, hvilke tiltag og behov, der opstår. Erfaringer fra hidtil har imidlertid også vist, at vi fra kommunen skal arbejde på at styrke kommunikationen til lokalgrupperne og støtte op om de lokale tiltag eksempelvis ved mere sparring med de frivillige”, forklarer Mogens Christen Gade.  

Et vigtigt indsatsområde bliver, at lokalsamfundene får etableret en lokal paraplyorganisation for at skabe en mere helhedsorienteret udvikling i det enkelte lokalområde. Samtidig skal paraplyorganiseringen understøtte muligheden for ”en indgang” til lokalsamfundet. Målet er at adgangen til informationer, samarbejder mv. koordineres, udvikles og forenkles. 

I 2018 er der afsat 50.000 kr. til hver af de deltagende lokalsamfund. 

Borgerne involveres i planlægningen af ny skole i Jetsmark  

I planlægningen af den nye skole i Jetsmark vil der ud over tidsplan og finansieringsplan også ske en omfattende involvering af de kommende brugere af skolen.  

Jammerbugt Kommune har prøvet at bygge en ny skole før. Og erfaringerne herfra med at inddrage brugerne var så frugtbart, at det igen sker, når planlægningen så småt går i gang i første halvdel af 2018. Her vil lokalbefolkningen, elever, ansatte, skolebestyrelsen, skoleledelsen og kommunalbestyrelsen få mulighed for at give deres besyv med.  

”Vi havde en omfattende involvering af brugerne forud for byggeriet i Aabybro, og det vil vi gentage forud for planlægningen og byggeriet af Jetsmark ny skole. Vi holdt blandt andet workshops, hvor alle brugere af skolen kom med forslag til, hvad skolen skal indeholde. Det var et frugtbart samarbejde, som vi nu gentager”, siger borgmester Mogens Christen Gade.  

Lige som ved opførslen af Aabybro Skole, vi der også i forhold til Jetsmark Skole nedsættes en politisk styregruppe. Styregruppen sammensættes således: 

·         Formand og næstformand i Økonomiudvalget

·         Formand og næstformand i Børne- og Familieudvalget

·         Kommunaldirektør

·         Børne- og Familiedirektør

·         Vækst- og Udviklingsdirektør

·         Skole- og Dagtilbudschef 

Derud over vil Jammerbugt Kommunes projektleder og rådgivere være associerede medlemmer af styregruppen. Erfaringer fra opførelsen af Aabybro Skole bliver naturligt inddraget i det nye skolebyggeri. 

Der er endnu ikke fastlagt en endelig pris for opførelsen af skolen. Dette vil afhænge af valg af etaper, som ikke af truffet endnu. 

Lokalplan godkendt for Biersted 

Lokalplan 28-005 for boligområdet ved Haldagervej i Biersted er nu vedtaget.  

Der har i længere tid været arbejdet på, at sikre flere attraktive byggegrunde i Biersted. Med en vedtagelsen af lokalplanen for Biersted, er disse byggegrunde nu sikret.  

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for lokalplanområdet kan bygges parcelhuse og rækkehuse. De forskellige boligtyper fordeles i tre delområder: 

Delområde 1 udlægges til boligområde, herunder areal til parkering. Den tidligere børnehave på Haldagervej ligger i dag på området. Bygningen kan i fremtiden benyttes til bolig/boliger. Den nuværende parkeringsplads, vil i fremtiden fortsat påtænkes anvendt til parkering. Eventuelt ny boligbebyggelse i delområde 1 kan bestå af parcelhuse og rækkehuse. I Delområde I giver planen mulighed for, at der kan opføres op til tre parcelhusbebyggelser eller ni rækkehusbebyggelser. Der kan også etableres en kombination af de to boligtyper. 

I delområde 2 kan bygges parcelhuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 18 parcelhusbebyggelser. Mens der i delområde 3 kan bygges rækkehuse. Der kan inden for delområdet maksimalt opføres 20 rækkehusbebyggelser. Alternativt kan der i dette delområde opføres seks parcelhuse i stedet for rækkehusbebyggelserne. 

Mindste grundstørrelse for parcelhuse er 700 m², og mindste grundstørrelse for rækkehuse er 250 m². Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for parcelhuse og 40 for rækkehuse.