Nyt fra Kommunalbestyrelsen Januar 2018

28. januar 2018

Af: Mogens Gade


Beskyttelse af drikkevandsressourcer på Brovst Bakkeø

Skovrejsning ved området omkring vandforsyningen for Brovst og omegns boringer skal hjælpe til en faldende nitratkoncentration frem mod 2050.

Projektområdet for skovrejsning omfatter ca. 52 ha, og området, hvor skoven skal etableres, ligger i et område med drikkevandsinteresser i et nitratfølsomt indvindingsområde. 

”Vandforsyningen for Brovst og Omegn har registreret et stigende indhold af nitrat og sulfat i boringerne. Sammen med vandforsyningen, Naturstyrelsen har Jammerbugt Kommune derfor lavet en samarbejdsaftale om, at vi rejser skov omkring kildepladsen for at sikre grundlaget for rent grundvand”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

I kommunes Vandforsyningsplan er en af grundtankerne, at forsyningen af drikkevand skal ske på grundlag af rent grundvand. Et af del målene for at beskytte grundvandsressourcen, er derfor at udlægge nye områder til skov, natur og rekreative formål.

Skovrejsningen forventes ud fra beregninger at reducere nitratkoncentrationen med 25% og dermed holde sig under 50mg/L.

Samtidigt med skovrejsningen arbejder forsyningen med en optimering af indvindingsstrukturen og etablerer nye boringer mod øst.

Særlig indsats nødvendig
Geologisk er området et grundvandsmagasin, der er sårbart over for påvirkninger fra overfladen. Samtidig er en særlig indsats i området nødvendig for at opretholde en god vandkvalitet i forhold til nitrat.

Området er knyttet til ”Indsatsområdet for grundvandsbeskyttelsesområdet Tingskov/Brovst”. Skovrejsning indgår som en del af planen, der forventes godkendt medio 2018. 

Renovering af Brovst Speedwaycenter

Renoveringen af baneanlægget i Brovst Speedway Club kan begynde, nu Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har frigivet anlægsmidlerne til baneanlægget.

I budget 2018 har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune afsat 1.5 mio. kr. til renoveringen af baneanlæg i Brovst Speedway Club.

Speedwaysæsonen starter i begyndelsen af marts måned, derfor ønsker er det et stort ønske fra både Brovst Speedway Club og Jammerbugt Kommune, at banen står klar til sæsonstart.

Da projektet er et kommunalt projekt, er Jammerbugt Kommune ansvarlig for, at indhente tilbud. Ligesom kommunen indhenter de tilladelser, der er nødvendige ved renovering af både baneanlæg og senere ryttergård. 

Særlige udvalg skal understøtte det tværfaglige samarbejde

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune ønsker at optimere det tværgående samarbejde på tværs af Jammerbugt Kommunes forvaltninger, politiske udvalg og uddannelsesinstitutioner. Det skal være på indsatsområder, som er relevante og tværgående.

Konkret bliver der tale om tre såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, som Jammerbugt Kommune ønsker at nedsættelse. De tre udvalg skal alle understøtte det tværgående samarbejde med hver deres fokus.

De tre udvalg:

Udvalg for unge og udsatte
Første § 17, stk. 4 udvalg er Udvalg for unge og udsatte. Formålet er at følge udviklingen med de fondsmidler, som kommunen har modtaget fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Desuden skal udvalget følge den generelle ungeindsats på tværs af forvaltningerne i Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundhed-og Beskæftigelsesforvaltningen. Endelig vil udvalget også følge implementeringen af Forberedende Grunduddannelse, som træder i kraft til august 2019.

Udvalget starter op 1. marts 2018 med:
Ulla Flintholm, Susanne Møller Jensen, Lisbet Emmery, Frank Østergaard, Morten Klessen, Malou Skeel, Mariane Andersen og Jens Chr. Golding,

Desuden vil udvalget også have medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget, Jammerbugt Ungdomsskole, Jammerbugt Produktionsskole, Forstanderen fra VUC&HF Jammerbugt, Rektoren fra Fjerritslev Gymnasium, direktørerne i Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skole- og Dagtilbudschefen, Familie- og Forebyggelseschefen samt Sundheds- og Arbejdsmarkedschefen.

Udvalg for sundhed på tværs
Det andet § 17, stk. 4-udvalg skal varetage interesserne vedrørende sundhed på tværs. Da den nye organisering af Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesforvaltning skete sidste år, blev sundhed bredt ud i organisationen som en matrix-organisation. Udvalget skal bistå med den tværgående forankring og koordinering af sundhedsindsatsen i alle stående udvalg og forvaltninger.

Udvalgets kerneområder er: Sundhedsstrategier på tværs og understøttelse Den Sundhedsstrategiske Tænketank politisk.  

Udvalget foreslås opstartet den 1. juni 2018 med:
Susanne Møller Jensen, Niels Jørgen Pretzmann, Ib Nellemann, Diane Aarestrup; Mariane Andersen, Helle Bak Andreasen, Per Halsboe-Larsen

Ud over de politiske medlemmer vil udvalget også omfatte de tre direktører i Jammerbugt Kommune samt formanden for Sundhedsstrategisk Tænketank.

Udvalg for erhverv, beskæftigelse og uddannelse
Det tredje og sidste § 17, stk. 4-udvalg skal koncentrere sig om erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Konkret med forankring af den tværgående virksomhedsrettede indsats. Formålet er at sikre forankring og koordinering af virksomhedsindsatsen primært i Økonomiudvalg, Beskæftigelsesudvalg og Teknik- & Miljøudvalg.

Udvalget kerneområder er: Fælles fokus på vækst i erhvervslivet, fælles fokus på kvalificeret arbejdskraft, fælles fokus på uddannelse i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft og at følge arbejdet med "En indgang for virksomhederne".  

Udvalget opstarter 1. november 2018 med:
Ulla Flintholm, Michael Krogsgaard, Bøje Holmsgaard Lundtoft, Christian Hem, Morten Klessen, Rene Rosenkranz, Malou Skeel og Mogens Christen Gade.

Dertil kommer formændene for hhv. Erhvervs- og Turistrådet, Dansk Industri og Dansk Byggeri samt forstander fra VUC & HF Nordjylland, Rektor fra Fjerritslev Gymnasium, Cheferne fra hhv. AMU Nordjylland, Tech College og EUC Nordvest, en LO-repræsentant, en repræsentant fra produktionsskolen, de tre direktører i Jammerbugt Kommune, Sunheds- og Arbejdsmarkedschefen samt chefen for VÆKST Jammerbugt.