Nyt fra kommunalbestyrelsen juni 2022

23. juni 2022

Udvikling af havnene i Jammerbugt Kommune 

I slutningen af 2021 holdt Jammerbugt Kommune de første dialogmøder med repræsentanter fra lokalsamfundene i de tre havnebyer: Attrup, Gjøl og Haverslev. Her kom de forskellige interessenter med forslag til visionsplanen, og derfor er visionsplanen i høj grad udtryk for foreningers, bådelaugs og lokalsamfundenes visioner for udvikling af havnene. Visionsplanen er nu godkendt af kommunalbestyrelsen.  

 

Udvikling af havnene i Attrup, Gjøl og Haverslev bliver fremover med fokus på at skabe aktiviteter og tiltag, der tager afsæt i de muligheder, havnene byder på og i tæt samarbejde med lokale interesser. Med Visionsplanen er der nu en klar retning for, hvordan de enkelte havne skal udvikle sig. 

”Vi har et klart formål med visionsplanen for havnene i Attrup, Gjøl og Haverslev. Involveringen af brugere af havnene, aktører og foreninger har været og er fortsat vigtig, når vi ser på, hvilke aktiviteter havnene i Jammerbugt Kommune kan danne ramme om i fremtiden. Det gælder både i forhold til de traditionelle aktiviteter og i forhold til andre maritime fritidsoplevelser. Gennem møderne med lokalsamfundene er vi nået frem til en ambitiøs visionsplan”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

Attrup Havn
Attrup Havn er den næststørste Havn i Jammerbugt Kommune. Havnen har tilstrækkelig kapacitet i forhold til den nuværende efterspørgsel efter bådpladser. Der er dog et ønske om at etablere pladser til mindre både og joller. 

I dag danner Attrup Havn rammen om flere fritidsaktiviteter, hvoraf flere gennemføres i samarbejde med Jammerbugt Ungdomsskole og de nærliggende lokalsamfund. Rammerne for aktiviteterne ønskes udbygget med en fast badebro til de badene, Stand-Up-Paddle (SUP), kajak og lystfiskere. Generelt er interessen for fritidsaktiviteter som SUP og kajak stigende i Attrup Havn, og derfor er der ønske om en bygning med bad og toilet til omklædning. I tilknytning til en sådan bygning er ønsket også at etablere grillplads og udendørsscene til kultur– og musikarrangementer. 

Visionerne for Attrup Havn rækker videre endnu. Der er blandt andet ønsker om at etablere et stenrev øst for havnen, som kan skabe et spændende aquamiljø og være interessant for biologer og fritidsdykkere, lave en sti langs fjordbredden til turister og borgerne i Jammerbugt Kommune, etablere en autocamperplads med elinstallationer og tømmestation og meget andet. 

Haverslev Havn
På Haverslev Havn arbejdes der allerede med at realisere ”Fjordhuset”. ”Fjordhuset” skal danne rammen om en lang række forskellige maritime fritidsaktiviteter som SUP, kajak og surf. Derudover er det et ønske, at det bliver muligt at leje robåde eller andre mindre bådtyper. 

Ønsker om et madpakkehus, sauna, vildmarksbad, bålplads og fjordhaver, hvorfra man kan dyrke muslinger er også taget med i visionsplanen for Haverslev Havn, og det samme er et stisystem, der kan skabe bedre forbindelse mellem havnen og de omkringliggende lokalsamfund. 

Udover ovenstående påpeges nogle mindre forbedringer som for eksempel: Renovering af at ophalerpladsen og opstilling af flere affaldscontainere på havnen. 

Gjøl Havn
I visionsplanen for Gjøl Havn er der specielt fokus på en havneudvidelse. Det vil give plads til flere store sejl- og motorbåde, og vil gøre det muligt at besejle havnen året rundt. Udvidelsen vil også gøre det muligt at etablere en mindre jollehavn i havnebassinet, hvor fiskerjoller, robåde, kajakker m.v. har vandadgang. Endelig vil en havneudvidelse også gøre det muligt at lave et havnebad med vandaktiviteter.   

I tilknytning til områdets fritidstilbud ønsker interessenterne bag Gjøl Havn at etablere en Surfstation for windsurf, kitesurf, SUP og andre vandsportsaktiviteter. Der er en stigende interesse for vandsport, og ønsket er at samle aktiviteterne og udstyret til aktiviteterne ét sted på havnen.  Det er netop visionen, at Gjøl Havn skal være et fristed for foreningerne med tilknytning til havnen, for gjølboere og øvrige borgere i Jammerbugt Kommune og selvfølgelig turister. 

Visionerne for Gjøl Havn omfatter derudover: Bedre forhold for autocampere, opholds- og overnatningsmuligheder, bedre parkeringsfaciliteter, lege- og aktivitetsredskaber for børn, udvidelse af vinterbadebroen mv. 

Boliger og rekreativt område på Gjøl
Kommunalbestyrelsen sender også et forslag til ændring af lokalplanen for området ved Gjøl Havn og Gjøl Kro. Området ønskes udlagt til rekreativt område, og et område på hjørnet af Fjordgade og Limfjordsgade ønskes udlagt til boliger. Forslaget skal dog først i offentlig høring i otte uger. 

Lokalplanen for de to områder vil være en slags "overgangslokalplan", der skal sikre umiddelbare udvidelses- og byggemuligheder, så Gjøl Havn og Gjøl Kro også fremover kan udvikle sig i takt med efterspørgslen. I overgangslokalplanen er indtænkt surferstationer, plads til autocampere og muligheder for etablering af solceller på bygningerne. Lokalplanen er delt op i fire delområder: Et område til havne- og foreningsrelaterede formål, et delområde til hotel- og restauration, handel, galleri, kunst og parkering, et delområde til oplagsplads og primitiv overnatning, og endelig et delområde til boligformål. 

Lokalplan for erhvervsområdet ved Teknologiparken i Aabybro sendes i offentlig høring 

Den nye lokalplan dækker et erhvervsområde i Teknologiparken og Nordstjernevej i Aabybro, er udarbejdet så den eksisterende arealramme for større butikker udvides. 

”I kommunalbestyrelsen arbejder vi hele tiden på at tilpasse rammerne, sådan de tilgodeser den efterspørgsel, der er på erhvervsområdet”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade. 

Lokalplanområdet er på ca. 14 ha, og det meste af lokalplanområdet ligger i byzone. Området anvendes i dag til tankstation, uddannelse, fastfoodrestaurant, tandlæge, detailhandel og håndværksvirksomhed. Med den nye lokalplan 27-037 bliver der fremover mulighed for at området bruges til undervisningsinstitution, tankstation – en kiosk i tilknytning til tankstationen, spisested, kontor- og serviceerhverv, lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder og butikker i form af store udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Samtidig øges den tilladte bebyggelsesprocent fra 40% til 50%.

Lokalplanen skal efter kommunalbestyrelsesmødet 22. juni i offentlig høring i otte uger, og forventes at blive endelig vedtaget på et møde i kommunalbestyrelsen i september 2022. 

Liv i By og Skole 

Liv i By og Skole er blevet evalueret, og som del heraf har Forslag til den fremadrettede organisering af Liv i By og Skole været i høring fra 5. april 2022 til 1. juni 2022. 

Forslaget tager afsæt i otte anbefalinger, og særligt forslaget om at nedlægge Tranum Undervisningssted og SFO har resulteret i mange høringssvar. 

Efter høringsperioden, hvor der kom 115 høringssvar, har kommunalbestyrelsen – i tråd med Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget – besluttet ikke at lukke Tranum Skole og SFO. 

”Vi anerkender de mange indkomne høringssvar og dermed også behovet for at imødekomme ønsket om fortsat at have mulighed for at øge bosætning i Tranumområdet. Målet er at bringe elevtallet tæt på de 70 elever”, fortæller Mogens Christen Gade. 

Store dele af høringssvarene har tilkendegivet det positive arbejde, der sker mellem lokalsamfundene, skoler og kommunen i udviklingen af lokalområderne, og understreger, at organiseringen giver ro og stabilitet i forhold til også fremadrettet at arbejde sammen om udviklingen af både skole og landdistrikt i kommunen. 

Den fremadrettede organisering af Liv i By og Skole betyder: 

·         At kontrakten mellem lokalsamfund, skoler og kommunalbestyrelse forlænges i den indeværende kommunalbestyrelsesperiode

·         At dagtilbud, der ikke er organiseret under en skole, også deltager aktivt i Liv i by og skole

·         At Styregruppen med politisk og administrativ repræsentation fortsætter i indeværende kommunalbestyrelsesperiode

·         At indsatsen fortsættes med det nuværende årshjul

·         At lokalsamfundene kan anvende det årlige tilskud på 50.000 kr. mere fleksibelt i forhold til projekterne i deres Lokale Udviklingsplaner

·         At elevtallet på minimum 70 elever fastholdes med henblik på en vurdering af skolernes bæredygtighed

 

Næste evaluering af projektet Liv i By og Skole bliver i 2025.


Konvertering fra naturgas til fjernvarme 

Tre områder i Jammerbugt Kommune skal omlægges fra naturgas til fjernvarme. 

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at Biersted by, Bispehaven i Aabybro og erhvervsområdet i den sydlige del af Aabybro ændre status fra naturgasområde til fjernvarmeområde, og dermed kan de alle få fjernvarme fra Aabybro Fjernvarme, så snart det er etableret. 

Det er ca. 600 boliger og fire virksomheder i Biersted, ca. 60 boliger i Bispehaven i Aabybro og 49 virksomheder og 10 boliger i erhvervsområdet i Aabybro, der kan se frem til at få varme fra Aabybro Fjernvarme.

De stigende energipriser betyder et hurtigere skifte til en grønnere og mere fremtidssikker forsyning. Borgerne har løbende henvendt sig til Aabybro Fjernvarme for at konvertere, og med det aktuelle projektforslag imødekommer Aabybro Fjernvarme og Jammerbugt Kommune at imødekomme henvendelserne, så resten af områdets ejendomme kan få fjernvarme. 

”Ligesom Aabybro Fjernvarme har vi kun interesse i at reagere så hurtigt som muligt på den konkrete udfordring mange boligejere og virksomheder står i. Med beslutningen er vi et skridt nærmere at kunne lægge om til grøn fjernvarme”, udtaler Mogens Christen Gade. 

Aabybro Fjernvarme forventer, at projektet opstartes november 2022, og at hovedledningsnet og stikledninger til de første forbrugere kan etableres i maj 2023.