Nyt fra kommunalbestyrelsen maj 2020

3. juni 2020

Nye parcelhusgrunde og erhvervsgrunde i Jammerbugt kommune

Der er aktivitet i udstykningerne i Jammerbugt Kommune. I Brovst skal 23 parcelhusgrunde byggemodnes, mens 11 erhvervsgrunde byggemodnes i Aabybro. Samtidig er lokalplan godkendt for boligområdet ved Stenmarksvej i Hune, og der arbejdes på at udsende forslag til lokalplan for 3. etape af Horsbækken i Aabybro og 2. etape af Solstrålen.

I løbet af et år forventer Jammerbugt Kommune at udbyde 23 attraktive og højt beliggende byggegrunde i Brovst med udsigt mod syd. Projektet er fremrykket for at sætte ekstra gang i det lokale erhvervsliv. Det betyder også, at der endnu ikke ligger en egentlig udstykningsplan. Men kommunen forventer, at grundene hver bliver på ca. 1.000 m2, alle med bedst mulig udsigt mod syd. Byggegrundene forventes at komme i udbud 1. kvartal 2021.

”Vi ser fortsat en stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde i Jammerbugten. Nu kan vi inden længe tilbyde højt beliggende grunde med udsigt over Limfjorden centralt i kommunen. Det er vigtigt, at vi sikrer et varieret udbud af grunde – både geografisk og typemæssigt – så vi kan følge efterspørgslen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Flere erhvervsgrunde
Kommunalbestyrelsen har ligeledes vedtaget at byggemodne 11 erhvervsgrunde i Aabybro.

De sidste erhvervsgrunde er ved at være solgt i Aabybro, og derfor er der brug for at byggemodne nye. Det sker på et areal, som kommunen tidligere har erhvervet sig. Arealet ligger i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde i Aabybro.

”Det er glædeligt, at kommunen er i en positiv udvikling, både når det kommer til at bosætte sig, og når det kommer til, at virksomheder ønsker at etablere sig i vores kommune. De nye erhvervsgrunde får en attraktiv placering i forhold til hovedvejen og i det hele taget i forhold til den nordjyske infrastruktur”, siger Mogens Christen Gade.

Hovedparten af erhvervsgrundene bliver på omkring 4.000 m2, og vil være synlige fra hovedvejen fra Aalborg. Grundene forventes at komme i udbud i 1. kvartal af 2021.

To lokalplaner i proces
Lokalplan 19-009 for det kommende boligområde på Stenmarksvej i Hune er netop godkendt af Kommunalbestyrelsen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Afhængig af typen af boliger, vil der kunne bygges cirka 110 boliger på området.

3. etape af Horsbækken i Aabybro ser også snart dagens lys. Jammerbugt Kommune har tidligere udstykket byggegrunde i området ad to omgange, og disse grunde har været meget eftertragtede.

Kommunalbestyrelsen ønsker at fremrykke udvikling af 3. etape ved Horsbækken – dels for at imødekomme behovet for byggegrunde, og dels for at fremrykke investeringer, der kan komme det lokale erhvervsliv til gode.

For at spare tid i forhold til den normale sagsbehandlingstid af lokalplaner, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget kan udsende forslag til lokalplan for Horsbækken 3. etape og sende forslaget i offentlig høring. Med politiske behandlinger, høringer og klagefrister vil en samlet behandlingstid normalt være ca. seks måneder, med Kommunalbestyrelsens beslutning om at delegere opgaven til Teknik- og Miljøudvalget, kan der spares en til tre måneder i processen.

Hvis alt forløber planmæssigt, forventer Jammerbugt Kommune at vedtage lokalplanen i september 2020.

Endelig fortsætter den private udstykning af grunde ved Solstrålen i Aabybro Nord med 2. etape. Lokalplanen skal sikre, at der kan opføres parcelhuse og rækkehuse i området. Området kommer til at bestå af tre delområder, hvor delområde I giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II udlægges til enten 20-45 rækkehuse og/eller 10-15 parcelhuse. Delområde III udlægges til fælles rekreativt område. 

Rapportering: Lovpligtige tilsyn på plejecentre og hos leverandører af hjemmepleje i Jammerbugt kommune

En gang årligt skal kommuner aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg hos deres leverandører af hjemmepleje og på plejecentrene. BDO har udført besøgene for Jammerbugt kommune på plejecentre og i hjemmeplejen for at se, om borgerne får de ydelser, som de er visiteret til.

I Jammerbugt Kommune er der seks kommunale hjemmeplejegrupper, tre kommunale plejecentre, fire private plejecentre og et friplejehjem. Alle steder og områder er blevet tilset for at vurdere, at borgerne bliver tilgodeset bedst muligt inden for det fastlagte serviceniveau, den faglige standard, og kommunens regler, instruktioner og værdier.

BDO har gennemført tilsynet for kommunen på baggrund af dokumentation fra kommunen, observationer og interviews med ledelse, medarbejdere og borgere.

Både plejecentre og hjemmeplejen lever op til servicestandarderne, i rapporten står der, at områder er meget velfungerende og arbejder struktureret og systematisk med opgaverne og udvikling.

”Det er med glæde, jeg kan konstatere, at vores plejehjem og hjemmeplejen får ros i tilsynsrapporten for 2019. Både medarbejdere og ledelsen arbejder med fokus på, at beboere på plejehjemmene og borgere, der modtager hjemmehjælp i egen bolig, oplever fleksibilitet og høj faglig kvalitet i vores ydelser, og det bekræfter rapporten os i, at vi lykkes med”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

I rapporten er konklusionen for plejehjemmene og hjemmeplejen, at personalet og ledelsen arbejder målrettet for et meningsfyldt hverdagsliv med høj faglig kvalitet i pleje og omsorg.

”Vi arbejder for, at vores personale er fagligt kompetente, så de kan imødekomme borgernes behov. Derfor ved jeg, at Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen løbende sørger for, at personalet er opkvalificeret og får den faglige sparring og tværfaglige videndeling, der er brug for”, fortæller Mogens Christen Gade.

Rapporten peger også på nogle anbefalinger for videre udvikling. Det drejer sig primært om mere struktur i forhold til dokumentation, mens der også peges på yderligere fokus i forhold til grundigere oplæring af afløsere, og en løbende forventningsafstemning mellem borgerne og plejerne.

”Forvaltningen tager udviklingspunkterne til sig som en del af det naturlige arbejde med at løfte kvaliteten i ældreplejen yderligere. I forhold til dokumentation, så er det vigtig, at vi får dokumenteret, at borgerne får den behandling, der er aftalt. Når vi yder pleje og omsorg sker det ofte på tværs af sektorer og forskellige medarbejdergrupper, og her vil en yderligere dokumentation også hjælpe os til at koordinere og understøtte de forskellige indsatser. Når det er sagt, så er der altid en balance i, hvor meget tid, medarbejderne skal bruge på dokumentation kontra den tid, de skal bruge på pleje og omsorg for de ældre”, forklarer Mogens Christen Gade.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen vil arbejde med at organisere dokumentationsarbejdet på en måde, så det ikke går ud over kerneopgaven.

For kommentarer og yderligere informationer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001