Nyt fra kommunalbestyrelsen maj 2022

23. maj 2022

Budgetopfølgning i Jammerbugt Kommune – første kvartal 2022

Vanen tro har Jammerbugt Kommune lavet budgetopfølgning på budget 2022 efter erfaringerne i årets tre første måneder. Alle driftsbudgettets aktivitetsområder og budgetforudsætningerne vedrørende indtægter og anlæg er gennemgået.

I forhold til det oprindelige budget forventes der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. på indtægtssiden, mens der forventes et merforbrug på driften på 41,3 mio. kr.

Der forventes især et merforbrug på seniorområdet og det specialiserede børneområde. Desuden forventes der merforbrug på sygedagpengeområdet som følge af pandemien.

Anlægsforbruget forventes at blive 2,6 mio. kr. større end oprindeligt budget, og dermed forventes det skattefinansierede område at få et merforbrug på 44 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til nettolåneoptag og finansforskydninger forventer kommunen et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget består af stigende udgifter til indefrysning af grundskyld og indbetaling til Landsbyggefonden.

På forsyningsområdet forventes forbruget at blive 4,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Efter lånoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger forventes forbruget af likvide aktiver at blive 44,6 mio. kr. større end oprindeligt budget.

”Alt i alt ser budgetopfølgningen fornuftig ud. Dog ser vi, at forudsætningerne for budget 2022 har ændret sig, og vi derfor har et betydeligt merforbrug på forskellige driftsområder. Derfor appellerer Kommunalbestyrelsen til, at forvaltningerne udviser mådehold resten af 2022, så vi kan sikre et samlet tilfredsstillende driftsresultat”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Øget serviceramme og bruttoanlægsramme
Serviceudgifterne forventes herefter at blive på samlet 1.850,5 mio. kr. Dermed vil kommunens forventede udgifter være 0,9 mio. kr. over servicerammen.

Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsudgifter (inklusive jordforsyning) forventes at blive 144,4 mio. kr. Dermed forventes anlægsforbruget at blive 17,4 mio. kr. over den fastlagte bruttoanlægsramme.

I forbindelse med budgetopfølgningen sker en række omplaceringer mellem politikområderne, der samlet er udgiftsneutrale.

Nøgletallene viser et overskud på den ordinære drift på 119,7 mio. kr., mens Jammerbugt Kommune forventer at bruge 129,6 mio. kr. på anlæg.

Se flere nøgletal fra budgetopfølgningen her.

Nu er konsekvensvurderingen af vindmøllerne ved Thorup-Sletten færdig

Resultaterne af en vurdering af konsekvenser vedrørende vindmøller ved Thorup-Sletten er nu klar. Der er i dag opstillet 18 vindmøller i området, hvoraf ni af disse ligger i Jammerbugt Kommune, og de andre ni ligger i Vesthimmerlands Kommune.

Jammerbugt Kommune gav tilladelse til vindmølleprojektet tilbage i 2018, og 21 ældre vindmøller blev herefter nedtaget og 18 nye opstillet i 2020. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde dog i marts 2021, at der i forbindelse med de nye opstillede vindmøller ikke i tilstrækkelig grad var foretaget en konsekvensvurdering i forhold til en række fuglearter, herunder rørhøg og blå kærhøg.

Iværksættelse af konsekvensvurdering

Efter de to nævns afgørelser blev det besluttet at iværksætte en lovliggørelse af projektet i form af netop en vurdering af konsekvenser og påvirkning af fugle og evt. nye arter og naturtyper.

Vurderingen medtager alle arter og naturtyper, herunder også de to fulgearter blå kærhøg og rørhøg. Vurderingen inddrager derudover bl.a. nyere undersøgelser om fugles kollision med vindmøller og nye flagermusundersøgelser.

Resultat af konsekvensvurderingen

Samlet set viser vurderingen, at vindmølleprojektet ikke medfører skader på arter og naturtyper. Det er således blevet vurderet, at der ikke er en skadelig påvirkning af bestanden af fugle i området.

Dog bliver det i vurderingen anbefalet, at der bliver taget hensyn til beskyttelse af flagermus, så der fremover er driftsstop på nogle af vindmøllerne om natten i perioden 15. juli til 15. oktober, selvom vindmølleområdet ved Thorup-Sletten ikke har en høj aktivitet af flagermus.

På baggrund af vurderingen arbejder Jammerbugt Kommune nu videre med en lovliggørelse af vindmølleprojektet. Kommunen vil derfor udarbejde et opdateret plangrundlag og en opdateret miljørapport.

I sommeren og efteråret 2022 vil der være politisk behandling og offentlig høring af lokalplanen og miljørapporten.


 

Jammerbugt Kommune er med i etableringen af et nyt døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd

Der er et stigende antal unge med svære socialpsykiatriske problemer. Samtidig kan det være svært at finde tilbud, som kan hjælpe de unge, fordi det kræver en høj specialisering, som hverken de eksisterende døgntilbud eller psykiatrien alene kan tilbyde. Derfor har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland nu et nyt tilbud på tegnebrættet.

En arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland har haft til opgave at vurdere behovet for at etablere et højtspecialiseret tilbud til svært selvskadende unge i aldersgruppen 14-23 år. Et tilbud der på nuværende tidspunkt ikke findes i Nordjylland. De eksisterende døgntilbud har ikke den nødvendige specialisering til gruppen af unge med svær selvskadende adfærd, ligesom alene et tilbud i psykiatrien ikke rækker i forhold til de unges behandlingsbehov.

Vigtigt med et tilbud tættere på

Vurderingen er, at der er grundlag for – både fagligt og økonomisk - at drive et nordjysk tilbud, som kan favne målgruppen af unge med svær selvskadende adfærd.

Derudover er vurderingen, at det er vigtigt, at der findes et højtspecialiseret tilbud i de unges nærmiljø, så de unge ikke, som det er i dag, er nødt til at flytte til andre dele af landet – langt væk fra deres nærmiljø og pårørende.

Vurderingen er samtidig, at man med oprettelsen af dette tilbud skaber nogle gode rammer og forudsætninger for, at socialområdet og psykiatrien arbejder endnu tættere sammen. Det er der gode erfaringer med fra eksempelvis Region Midtjylland.

Det er vurderingen, at tilbuddet skal have 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som sekundær målgruppe.

Jammerbugt Kommune støtter op om etableringen

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop besluttet at godkende etableringen af det nye døgntilbud og dermed også medfinansieringen af det.

”Vi har besluttet at støtte op om etableringen og finansieringen af dette tilbud, som vil blive drevet i fællesskab med de andre nordjyske kommuner og regionen. På den måde kan Jammerbugt Kommune være med til at sikre, at der bliver taget bedst muligt hånd om disse hårdt ramte unge mennesker med svære udfordringer. Og dette i deres nærområde, så de fortsat er tæt på deres familie og nære relationer”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Finansiering

Tilbuddet vil være 100% takstfinansieret, og de nordjyske kommuner vil forpligte sig til finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland vil forpligte sig som leverandør af indsatsen.

75% af udgifterne til etablering og opstart at tilbuddet vil blive fordelt mellem de nordjyske kommuner på baggrund af indbyggertal. Jammerbugt Kommune vil således skulle bidrage med mellem 276.000 kr. til 361.000 kr. Dette afhænger af, hvor hurtigt tilbuddet er fuldt belagt. De resterende 25% af udgifterne afholdes af regionen.

”Det er vigtigt, at vi nordjyske kommuner står sammen om at løfte opgaver, som vi med fordel kan løse i fællesskab. På den måde sikrer vi den bedste kvalitet med de midler, som skal til for at drive f.eks. dette tilbud – og som vi som enkeltkommune alene ikke har samme mulighed for at levere”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Der er endnu ikke taget stilling til den endelige placering af tilbuddet. Tilbuddet forventes at kunne blive etableret fra 2024.

 

 

Kontakt:

Borgmester Mogens Christen Gade, tlf. 7257 7001.