Nyt fra kommunalbestyrelsen marts 2018

25. marts 2018

Foreløbigt regnskabsresultat for 2017

Jammerbugt Kommunes foreløbige regnskab for 2017 viser et særdeles tilfredsstillende resultat. Regnskab 2017 har et driftsoverskud på godt 103,7 mio. kr., et resultat der ligger væsentligt over det budgetterede.

Indtægterne var budgetteret til 2.388,9 mio. kr., og det realiserede regnskab viser 2.390,5 mio. kr.

Heraf udgør skatteindtægterne knap 70%, nemlig 1.665,3 mio. kr., mens bloktilskud mv. udgør 725,2 mio. kr. De samlede driftsudgifter i regnskabet er på 2.282,3 mio. kr., det er 31,3 mio. kr. lavere end det budgetterede.

Resultatet af kommunens ordinære drift er et overskud på 103,7 mio. kr. Et særdeles tilfredsstillende resultat, da det er 33 mio. kr. bedre end forventet.

På den langfristede gæld har Jammerbugt Kommune afdraget 42,1 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede.

Dermed viser den samlede bundlinje, at kommunens likviditet, ved udgangen af 2017, er forøget med 49,4 mio. kr. Dette er godt 67 mio. kr. bedre end det budgetterede. Den gennemsnitlige likviditet for kommunen er gennem 2017 steget markant. Gennemsnittet 31. december 2016 var på knap 148 mio. kr., mens det tilsvarende ved udgangen af 2017 var på knap 219 mio. kr.,

”Vi ser en meget tilfredsstillende udvikling i Jammerbugt Kommunes likviditet. Det er lykkedes os gennem årene at gøre kommunens økonomi mere robust, og det kommer borgerne og virksomhederne til gode”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Det endelige regnskab behandles i april måned. 

Penge til kommunens haller og anlæg

En relativ stor anlægsramme til haller og idrætscentre i Jammerbugt Kommune betyder, at mange får del i midlerne i år.  

I budgettet for 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen tidligere en anlægsramme på 2 mio. kr. til renovering af haller og anlæg. Der er kommet ansøgninger til tilskud på 18 tiltag fra flere af hallerne i kommunen. Heraf har kommunen imødekommet 13 ønsker:

Birkelse Hallen:  Udskiftning af lysarmatur til LED-belysning til 91.276 kr.

DGI-Huset i Aabybro:

Etablering af åbent træningsområde til 107.092 kr.

Renovering af saunaer til 52.186 kr.

Udskiftning af vådrumsdøre i omklædningsrum til 59.148 kr.

Nols Hallen: Renovering af to omklædningsrum til 284.659 kr.

Nørhalne Hallen:

Døre i omklædningsrum til 35.000 kr.

Udskiftning af gulvfliser i to omklædningsrum m.v. til 96.500 kr.

Renovering af omklædningsrum i kælder (gulvbelægning) til 56.838 kr.

Skovsgaard Multihus:  Udskiftning af udvendig dør/port til14.675 kr.

Sport & Kulturcenter Brovst: Renovering af 4 omklædningsrum 800.000 kr.

Trekroner Landsbycenter:

Renovering af fire omklædningsrum til 85.000 kr.

Udskiftning af elevator til 210.000 kr.

ØAH-Hallen: Udskiftning af rørføring til varmt brugsvand til 62.805 kr.  

Almene boliger i Hune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt, at der opføres 11 almene familieboliger på Klitheden Nord, Hune samt fem private boliger.

Det er Boligselskabet Nordjylland, der kommer til at opføre de 11 almene familieboliger på Klitheden i Hune. Otte af boligerne bliver 3-rums boliger på hver 94,75 m2, og de resterende tre boliger bliver 2-rums boliger på hver 77 m2.

Boligerne kommer til at ligge i den nordlige del af Klitheden Nord.

De fem private boliger bliver placeret vest for det arealet, hvor de almene boliger ønskes opført. De fem private boliger vil ud af til fremstå med samme udtryk som de 11 almene boliger. De vil dog være større og ikke have nogen yderligere sammenhæng med det almene boligprojekt.

”Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at vi har et bredt udbud af boligtyper. Det er de kommende almene og private boliger med til at sikre”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Med opførelsen af de i alt 16 nye boliger på Klitheden Nord, vil området være fuldt udbygget. Arealet er centralt beliggende med gåafstand til Hune.

Byggeperioden forventes at gå i gang i august 2018, og boligerne forventes klar til indflytning ultimo 2019.

Den samlede anskaffelsessum for de 11 boliger er 19.216.000 kr. inkl. moms fordelt på grundudgifter, entrepriseudgifter, gebyrer og generelle omkostninger. 

Anskaffelsessummen finansieres ved en kommunal grundkapital, beboerindskud og støttede lån.   

Huslejen forventes månedligt at blive husleje på ca. 7.500 kr. for trerums boligerne og ca. 6.100 kr. pr. måned for torums boligerne. 

Byggemodning af kommunale parcelhusgrunde

Med godkendelsen af byggemodning af parcelhusgrunde i både Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er der mere end 60 nye parcelhusgrunde på vej i Jammerbugt Kommune.

Pandrup
I Pandrup er der allerede etableret 14 parcelhusgrunde i den sydlige del af Jacobsvej. Flere familier har forespurgt til yderligere parcelhusgrunde på Jacobsvej, blandt andet som følge af beslutningen om at bygge en ny skole i området mellem Pandrup og Kaas.   

En yderligere byggemodning vil kræve, at der etableres nye kloakinstallationer. Installationerne kan med fortrin placeres nord for en evt. byggemodning, derfor vil det være hensigtsmæssigt, at et kommende byggemodningsprojekt omfatter ni parcelhusgrunde. 

Da der i dag ofte er et ønske om en større parcel, end lokalplanen for området (lokalplan 251) fastsætter, så er der i foråret 2017 udarbejdet en alternativ udstykningsplan for Jacobsvej i Pandrup. I den er grundstørrelserne på Jacobsvej gjort større, og det vil være denne revideret udstykningsplan, der skal etableres ny grund efter.

De ni grunde vil herefter variere i størrelsen mellem 1.321 m2 og 1.659 m2. Salgsprisen for grundene er endnu ikke fastlagt, men kommunen vil skele til de grunde, der tidligere er solgt i Pandrup samt kommende udstykninger på Klosterlunden i Pandrup. Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab samt udgifter fra vandmålerbrønd til huset.

Byggemodningsomkostningerne til de ni parcelhusgrunde vil være på 2.500.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til spildevand og byggemodningsbidrag til el, vand og varme. Regnvandsnedsivning skal ske fra egen grund. Endvidere er der indregnet udgifter til fortov i den ene side af stamvejen, gadelys og 100 m stiforbindelse i den nordlige del af udstykningen. Byggemodningsomkostningerne svarer til 179 kr./m2 ekskl. moms.

Byggemodningsprojektet forventes at være afsluttet, så grundene kan være klar til overtagelse i slutningen af 2018. 

Klosterlunden Pandrup
I Pandrup bliver der også byggemodnet 22 parcelhusgrunde på Klosterlunden i Pandrup 

Hovedparten af de 22 grunde er på mellem 1.000 m2 og 1.100 m2, men varierer totalt set i størrelsen mellem 947 m2 til 1.388 m2. 

Området er ved at blive færdigprojekteret, og grundene forventes at være klar til overtagelse fra 1. september 2018.

Jammerbugt Kommune har tidligere haft gode erfaringer med at udbyde grundene et stykke tid, før de er klar til overtagelse. Det giver kommende grundejere mulighed for at starte deres byggeprojekt umiddelbart efter, de har overtaget grundene. Derfor forventer Jammerbugt Kommune at udbydegrundene til salg medio april 2018. Grundene vil komme i udbud med en fastsat mindstepris på 400 kr/m2 incl. moms. Prisen er fastlagt ud fra erfaringerne fra de tidligere solgte grunde i kommunen. Eventuelt resterende grunde vil først blive prissat efter, der har været et udbud.

Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab samt udgifter fra vandmålerbrønd til huset.

Fjerritslev
I Fjerritslev er det besluttet af byggemodne ti 10 parcelhusgrunde på Rugmarken. De 10 parcelhusgrunde er første deletape af en mulig byggemodning på i alt ca. 30 grunde.

Grundene vil være mellem 1.000 m2 til 1.205 m2, og de forventes klar til overtagelse fra 1. juli 2018.

Også i Fjerritslev vil grundene blive udbudt et stykke tid, før de er klar til overtagelse, så kommende grundejere har mulighed for opstart af deres byggeprojekt umiddelbart efter grundene overtages. Derfor forventer Jammerbugt Kommune, at grundene bliver sat til salg medio april.

Grundene er fastsat til en minimumspris på 400 kr /m2 incl. Moms forud for udbuddet. Mens en endelige prisfastsættelse pr. m2 på de eventuelt resterende grunde først vil ske efter, der er foretaget udbud.

Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til tilslutningsbidrag, der afhænger af størrelsen på den bolig, der opføres på grunden. Endvidere kan der komme udgifter til vandtilslutningen

2. etape Horsbækken Aabybro
Yderligere 20 parcelhusgrunde blive byggemodnet i 2. etape af Horsbækken i Aabybro. Her er grundene på mellem 1.002 m2 og 1.391 m2. 

Grundene forventes at være klar til overtagelse fra 1. september 2018. Også her forventes grundene at blive udbudt til salg, før byggemodningen er klar, så kommende grundejere får mulighed for opstart af deres byggeprojekt umiddelbart efter grundene overdrages. Derfor forventes grundene at blive udbudt fra medio april 2018.

Grundene i etape 1 blev udbudt til en minimumspris på 550 kr./m2 inkl. moms. Enkelte grunde blev dog solgt til ca. 625 kr. og 675 kr./m2 inkl. moms, mens den sidste halvdel blev solgt til mindsteprisen på 550 kr./m2 inkl. moms.

Efterfølgende er der solgt to yderligere grunde på Skovparken i Aabybro til 575 kr. /m2 inkl. moms. Derfor har Jammerbugt Kommune fastlagt en mindstepris i udbuddet på 600 kr/m2 incl. moms. Den endelige prisfastsættelse pr. m2 på eventuelt resterende grunde vil først blive fastsat efter, der har været foretaget udbud.

Ud over grundprisen vil en køber skulle betale tilslutningsbidrag til vand og fjernvarme på ca. 25.000-27.500 kr.