Nyt fra kommunalbestyrelsen marts 2020

4. april 2020

Syv mio. kr. til bedre infrastruktur i Aabybro

Aabybro er populær blandt tilflyttere, og byen har gennem de seneste år oplevet et støt stigende indbyggertal. Det øger presset på byens infrastruktur. Både biltrafikken, lastbil- og bustrafikken er i vækst, samtidig med at der er flere cyklister på vejene. Det tog Kommunalbestyrelsen højde for i budgettet for 2020. De afsatte nemlig syv mio. kr. til at forbedre infrastrukturen i Aabybro, og det er de midler, som er frigivet på Kommunalbestyrelsesmødet i marts.

”Det er positivt, at Aabybro er et trækplaster for tilflytning. Og som en konsekvens af udviklingen i byens indbyggertal, er vi er nødt til at udbygge infrastrukturen”, siger borgmester Mogens Chr. Gade, og fortsætter: ”Det er vigtigt, at den øgede trafik kan afvikles på en sikker og smidig måde, og at der samtidig er gode og sikre forhold for de bløde trafikanter. Det glæder mig, at vi med frigivelsen af de syv mio. kr., som vi afsatte i budget 2020, tager endnu et stort skridt for at understøtte udviklingen i Aabybro”.

De syv mio. kr. skal blandt andet bruges til:

En rundkørsel ved Ø. Hovensvej, Kattedamsvej og Knøsgårdsvej

At udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej udvidet til 6,5 meters bredde med kantsten

Et to meter bredt fortov med vejbelysning fra Kattedamsvej til Skovparkens indkørsel over for Aabyskovens P-plads

At anlægge fortov langs Knøsgårdsvej til Porsevej og til Kattedamsvej

At anlægge ekstra parkeringspladser ved Østergade og ved Lægehuset Postvænget 

Feriehotel Tranum Klit skal omdannes til ejerlejligheder

For at hjælpe Feriehotel Tranum Klit til en mere bæredygtig økonomi og tilpasse hotellets faciliteter til efterspørgslen, har Jammerbugt Kommune netop vedtaget forslag til en ny lokalplan for området. Den giver mulighed for at lave ejerlejligheder i hotellet. Tidligere er lignende tiltag foretaget for hoteller i Blokhus og Grønhøj Strand med stor succes.

Med den ændrede lokalplan får hotellejlighederne status af helårsboliger. Helårsboliger giver nogle andre muligheder i forhold til finansiering af bl.a. renoveringer, og de forbedringer, som en renovering af hotellet medfører, vil være med til at udvikle og forbedre nærområdet.

Forslaget til den nye lokalplan skal nu i otte ugers høring, og forventes at blive vedtaget endelig i slutningen af august, når Kommunalbestyrelsen mødes efter sommerferien. 

”Jammerbugt Kommune er en stor turistdestination, og derfor er det vigtigt, at vi tilpasser udbuddet til efterspørgslen. Fra tidligere lokalplansændringer, kan vi se, at det er stor interesse i at købe ejerlejligheder i kystnære områder, og derfor giver det god mening også at gøre det i Tranum, så vi kan imødekomme det ønske”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.  

Selv om hotellejlighederne i fremtiden vil være helårsboliger, vil der fortsat være mulighed for udlejning af lejlighederne. 

Forslag til lokalplan for området ved Solstrålen i Aabybro skal i høring

Aabybro er fortsat et attraktivt område for mange at bosætte sig i. Med forslag til lokalplanen for området ved Solstrålen, giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opføre flere boliger.

Forslaget til den nye lokalplan er 2. etape i den samlede visionsplan for Solstrålen. Første etape blev vedtaget i efteråret 2018.  

Lokalplanen skal nu i høring i otte uger, og vil tidligst blive endeligt godkendt ved kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af august 2020.

Med den nye lokalplan bliver der mulighed for at opføre en række parcelhuse og rækkehuse. Den er opdelt i tre delområder, hvor første delområde giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II giver mulighed for 20-45 rækkehuse eller 10-15 parcelhuse. Delområde tre omfatter ikke boliger, men er et fælles rekreativt område.  

Den nye udstykning kommer til at få adgang fra den nye vej Solstrålen, som går gennem den eksisterende etape ét af visionsplanen, og som på sigt forlænges ved etape tre, hvor den forbindes til Østre Hovensvej. 

Ingen prisstigning på parcelhusgrunde og erhvervsarealer

Kommunalbestyrelsen har netop fastsat minimumssalgspriser for 2020 for kommunens arealer til bolig- og erhvervsformål.

Priserne fastholdes på 2019-niveau. For priserne på arealer til erhverv vil det sige 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Dog er prisen i Teknologiparken i Aabybro 125 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Priserne på parcelhusgrunde spænder fra 130 kr./m2 (inkl. kloaktilslutning) for grunde på Halkærvej i Moseby til 600 kr./m2 (inkl. el- og kloaktilslutning) for grunde på Horsbækken i Aabybro.

Som udgangspunkt skal kommunen sælge sine byggegrunde til den højeste mulige pris og som minimum til markedsprisen. I praksis opnår kommunen kun sjældent salgspriser, der er højere, end priserne vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Bortset fra når der sælges grunde fra udstykkede byggemodninger i Aabybro.

I 2019 og frem til og med februar 2020 er der solgt én parcelhusgrund i Brovst, seks i Fjerritslev, seks i Pandrup, én i Ingstrup, to i Nørhalne og 12 parcelhusgrunde i Aabybro.

I Jammerbugt Kommune er der kommunale byggegrunde til salg i Arentsminde, Brovst, Halvrimmen, Skovsgaard, Fjerritslev, Moseby, Saltum, Kaas, Vester Hjermitslev, Pandrup, Birkelse, Gjøl og Aabybro. 

Jammerbugt Kommune har desuden et antal grunde til salg til det højest antagelige bud. Det er grunde, som kommunen har opkøbt, og hvor bygningerne er nedrevet som en del af kommunens kondemneringsprojekt efter Statens Indsatspulje. Disse grunde ligger i Vester Hjermitslev, Saltum, Sdr. Saltum, Pandrup, Bratbjerg, Arentsminde, Halvrimmen, Ø. Svenstrup, Sønder Økse, Lerup, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, Vester Torup og Thorup holme. 

Alle ledige byggegrunde til boliger udbydes på kommunens hjemmeside

Tilfredshed med foreløbigt regnskabsresultat

Der tegner sig et tilfredsstillende foreløbigt regnskabsresultat for 2019 i Jammerbugt Kommune.

”Det ser rigtig fornuftigt ud med et driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Det er 28,1 mio. kr. mere, end vi regnede med i det oprindelige budget, og 8,5 mio.kr. mere end i det korrigerede budget”, siger kommunens borgmester, Mogens Chr. Gade.

Det foreløbige regnskab for 2019 viser blandt andet også, at det lykkedes at overholde den meget omtalte serviceramme på 1.709,9 mio. kr. Servicerammen er det økonomiske loft, som kommunerne og regeringen har aftalt forud for årets budget, og en overskridelse af servicerammen kan ende med en bøde.

Få måneder inde i 2019 viste en budgetopfølgning ellers, at kommunen var udfordret på at holde sig inden servicerammen. Kommunen iværksatte i den forbindelse en række tiltag og besparelser.

”Det viste sig at være rettidig omhu at trække i den økonomiske nødbremse”, siger Mogens Chr. Gade: ”Vi nåede at få bragt Jammerbugt Kommune tilbage på sporet inden årets udgang, og undgik på den måde en mulig bøde på helt op imod 20 mio. kr.”

Det endelige regnskab for 2019 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april. 

For mere information, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001