Nyt fra Kommunalbestyrelsen november 2017

26. november 2017

CO2-regnskab 2016
Fra 2015 til 2016 er der sket et fald i udledningen af CO2 i Jammerbugt Kommune på 2,4% 

Jammerbugt Kommune begyndte i 2008 at mindske CO2-udledningen, og siden da er det reduceret med 17,7%. Dermed overholder Jammerbugt Kommune den aftale, de har med Danmarks Naturfredningsforening.  

Hvordan nedbringer kommunen forbruget?
For at mindske forbruget af CO2 sidste år, satte Jammerbugt Kommune LED-belysning op på flere skoler – heriblandt Brovst og Nørhalne skoler og på Aabybro Tandklinik.  

Flere børnehaver har desuden fået varmestyring, og Fjerritslev Skole fik ny styring af ventilationen. Det er alle investeringer, som hurtigt kan ses på forbruget. Eksempelvis giver LED-belysningen en besparelse på knap 60.000 kWh pr. år.  

Hybridbiler i hjemmeplejen i kommunen er også med til at reducere CO2-udledningen, og i 2016 fik kommunen leveret yderligere 16 hybridbiler. De i alt 58 hybridbiler vil, når de er fuldt implementeret, spare kommunen for 31,7 ton CO2 pr. år.  

”Vi har forpligtiget os til at nedbringe CO2-udledningen med 2% hver år frem til 2025. Vi lever allerede op til aftalen, og næste år fortsætter vi med at investere i mere LED-belysning samt i varmestyring og ventilationsprojekter”, fortæller borgmester Mogens Gade.  

Jammerbugt Kommune udledte sidste år i alt 6.111,4 ton CO2. 

Vuggestue i Skovsgaard
Etableringen af vuggestue i Skovsgaard er et skridt nærmere, efter Kommunalbestyrelsen vedtog at frigive en anlægsbevillig på 250.000 kr. til rådgiverydelse og øvrige omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af udbud af projektet.  

Det er planen, at vuggestuen skal etableres i tilknytning til Skovsgaard børnehave og have plads til otte børn i lighed med de øvrige vuggestuer, der er etableret i 2017 i kommunen. Da antallet af børn i børnehaven er stabilt, forventes det ikke, at der er fysisk kapacitet i børnehaven til en vuggestuegruppe på otte børn. Derfor vil der blive tale om en tilbygning. 

Der er pt. én kommunal dagplejer i Skovsgaard, mens der i Brovst er fem kommunale dagplejere. Disse har ikke tilstrækkelig kapacitet til at dække det forventede behov næste år. Næste år forventes det, at der skal være pasningsmulighed for de 13 børn, der er født i 2017 (pr. medio oktober 2017).  

”Det er positivt, at udviklingen i børnetallet i Skovsgaard er stabilt. Samtidig skal vi som kommune leve op til pasningsgarantien, og løsningen med at etablere en vuggestue i tilknytning til den eksisterende børnehave vil skabe det nødvendige antal pladser”, fortæller Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.  

Projektet forventes at blive sat i gang hurtigst muligt for at efterkomme det forventede behov for pasning af 0-3 årige i 2018. 

Budgetopfølgning
Budget opfølgning 2 er ultimo september blevet gennemgået, og det viser et driftsoverskud på -68,7 mio. kr. Det er -44,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget og -19,7 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.    

Ved budgetopfølgningen var der nogle overordnede afvigelser i forhold til det korrigerede budget: 

-       Merindtægt på -13,3 mio. kr. vedr. skatter og tilskud. De -11,9 mio. kr. er en merindtægt pga. nyt særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Mens et provenue på -2,5 mio. kr. er en opkrævning i 2017 af dækningsafgift i stedet for grundskyld i statsskovene

-       Færre udgifter på driften på -28,4 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug på driften på -11,00 mio. kr. Og budgetpuljen på -17,4 mio. kr. som er ubrugt pga. jf. budgetaftalen 2018 forudsættes overført til Budget 2018

-       Mindreudgifter på renter på -2,6 mio. kr.

-       Mindreudgifter på det skattefinansierede anlægsområde på -17,7 mio. kr.

-       Mindreudgifter på affaldsområdet på -21,6 mio. kr. Det skyldes primært udskydelsen af Genbrugsplads Brovst

-       Mindreindtægt på låneoptagelse på 25,7 mio. kr., som også skyldes udskydelsen af Genbrugsplads Brovst.  

Efter behandlingen af budgetopfølgningen har Kommunalbestyrelsen besluttet ikke at søge om tillægsbevilling på drifts- og anlægsområderne. En samlet tillægsbevillingssag vil derimod blive fremsendt efter Kommunalbestyrelsesmødet i starten af december.