Nyt fra kommunalbestyrelsen oktober 2018

21. oktober 2018

Udvikling og investeringslyst i Jammerbugt 

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop godkendt flere lokalplaner for at sikre fortsat udvikling på såvel boligområdet som erhvervsområdet.  

Flere byggegrunde i Biersted og Aabybro. Mulighed for at bygge tidvarende sommerhuse i Blokhus. Byfornyelse og mulighed for flere lejligheder i Aabybro. Det er mulighederne, der er sat i spil efter kommunalbestyrelsen har godkendt fem lokalplaner og mulighed for ekspropriation i Biersted.  

”Der er fortsat stor efterspørgsel på såvel lejeboliger og parcelhusgrunde i kommunen. Oveni oplever vi en stor investeringslyst i forhold til at udvikle erhvervslivet, og det skal og må vi imødekomme”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.  

Det er netop erhvervsudvikling, turisme, landdistriktsudvikling og bosætning kommunen skal leve af. Områderne skaber vækst – og dermed velfærd – i Jammerbugt Kommune. 

”Vækst og velfærd hænger uløseligt sammen. De er ganske enkelt hinandens forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen er vores ansvar bevidst og skaber rammerne for, at vækst og udvikling fortsat har gode kår i vores større byer og i landdistrikterne”, siger Mogens Christen Gade.  

Områderne der er omfattet af lokalplanerne er: 

Biersted
Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre udviklingen af Biersted med et nyt boligområde i byen. Da der ikke er byggemodnede grunde til salg i byen, ønsker kommunen at erhverve sig en del af lokalplanen i området i den sydlige del af byen ved ekspropriation. Arealet er på 1,6 ha og vil dermed skabe mulighed for et boligområde af en betydelig størrelse, samtidig med, at denne del af byen vil blive samlet mere.  

Aabybro
Aabybro er forsat i udvikling, og med lokalplanen ved Hovensvej bliver det muligt at opføre enten 30-45 parcelhuse eller en blanding af 20-35 parcelhuse og 35-50 rækkehuse eller etagebebyggelse.  

Med yderligere to godkendelser af lokalplaner for centerområdet i Aabybro vil flere af byens ældre bygninger kunne ombygges og dermed skabe nyt liv til byen. Det tidligere posthus og Spar Nord-bygningen giver mulighed for at lave bygningerne om til boliger og erhvervsmål. Ligesom lokalplanen gør det muligt, at Aabybro Centret og Aabybro bymidte kan blive samlet til én enhed.  

Blokhus

Godkendelsen af lokalplaner for hhv. sommerhusområderne ved Klitvejen samt Pirupshvarre og Lien i Blokhus giver muligheder for at bygge nyt i områderne, der imødekommer de ønsker, der er til sommerhusbyggeri i dag. Samtidig betyder lokalplanerne et mere forenklet plangrundlag, som er lettere forståeligt for borgerne.  

Budget 2019 endeligt vedtaget 

En samlet kommunalbestyrelse gav allerede i september håndslag på næste års budget. Torsdag blev det formelt vedtaget, da budgettet for 2019 skulle igennem anden behandling. Alle 27 medlemmer stemte for.  

Budget 2019 afspejler en optimeret og effektiviseret drift, der sikrer sammenhæng mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder. Budgettet vidner om en solid økonomi i Jammerbugt Kommune, hvor skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau, og velfærdsområderne samtidig får et løft.  

”Det er glædeligt, at det brede samarbejde om budgetaftalen er fortsat i den nye kommunalbestyrelse, og vi kan være meget tilfredse med, at vi afsætter yderligere midler til bl.a. sundhedsområdet, seniorområdet, det specialiserede område for voksne og daginstitutionerne”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

En styrkelse af områderne, der er præget af vækst, midler til investeringer på de borgernære områder samt til renovering af kommunens bygninger betyder, at kommunalbestyrelsen i det kommende år sender et tydeligt signal om, at de ønsker at understøtte den positive udvikling Jammerbugt Kommune er i, når det kommer til vækst i erhverv, turisme, bosætning og befolkningstallet.  

To millioner kroner til kommunens yngste borgere

Mogens Christen Gade glæder sig over, at der med budget 2019 investeres to mio. kr. i kommunens yngste borgere. Det sker for at højne normeringen i vuggestuerne og børnehaverne, og dermed sikre mere personale omkring børnene i dagligdagen. 

”En god normering i pasningstilbuddene er vigtigt for os. Vi ved, at det har indflydelse på børns udvikling og deres senere mestring i voksenlivet. I budgetforhandlingerne har området derfor været en vigtigt politisk prioritering”, siger Mogens Christen Gade.   

Sundhedsindsats i hele Jammerbugt kommune

Politikkerne fortsætter også i 2019 kommunens fokus på både den fysiske og mentale sundhed for borgere i Jammerbugt kommune. 

Der er enighed om også i 2019 at yde økonomisk støtte til projekt ”Cykeltur for det gode liv”, der gennemføres i samarbejde mellem Familiestøtten og Jammerbugt Kommune. Her er fokus på at hjælpe børn og unge med at styrke deres robusthed, selvværd, sociale netværk og gode vaner. 

I budget 2019 øges budgettet til hjemmepleje og sygepleje med henholdsvis 4 mio. kr. og 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering. Dermed får sundheds- og seniorområdet et budgetløft på 10 mio. kr. for at sikre et fortsat højt serviceniveau på hjemmepleje- og sygeplejeområdet. På området afsættes der yderligere ½ mio. kr. til øget natsygepleje.

Jammerbugt Kommune investerer 8,6 millioner kroner i IT 

IT- løsningen i Jammerbugt Kommune trænger til opgradering og fornyelse, derfor investerer kommunen 8,6 mio. kr. for at sikre fortsat sikker drift. 

Kommunens IT-løsninger dækker over hjemmepleje og plejecentre, administrative funktioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, borgerservice og digitale løsninger på biblioteker.  

”Vi har ikke investeret bemærkelsesværdigt i IT-løsninger i mange år. Nogle af løsningerne er fra før kommunesammenlægningen, og derfor er det nu tid til at fremtidssikre netværk- og serverplatforme, så vi har en sikker drift for kommunens knap 3.000 IT-brugere”, siger lederen af kommunens IT-afdeling”, Morten Hedegaard.  

Netværket består af ca. 300 enheder og 400 servere, de ældste og mest centrale enheder af disse er købt brugt i 2003 og sat i drift samme år.  

De 8,6 mio. kr. omfatter en opgradering og fornyelse af hardware, projektstyring, servere, fiberinfrastrukturen, datacentre og forventes at have en levetid på ca. ti år.  

Jammerbugt Kommune forventer, at investeringen i en fornyelse og opgradering af IT-platformen vil give brugerne på blandt andet skoler, administrative områder og i de borgerrettede snitflader en mere stabil IT-drift og dermed mindre spildtid.  

Økonomisk set vil en investering i IT-løsninger på sigt give mindre udgifter og mindre tidsforbrug til service og vedligeholdelse på området.  

For mere information, kontakt

Borgmester Mogens Christen Gade tlf. 41912001.