Nyt fra kommunalbestyrelsen september 2022

5. oktober 2022

Planer om nyt boligområde i Nørhalne skal i offentlig høring

Flere ønsker fortsat at flytte til Nørhalne, derfor sender Jammerbugt Kommune en lokalplan i høring. Lokalplanen skal sikre et fortsat attraktivt udbud af boliger i området.

De seneste år har der været en positiv udvikling af tilflyttere til Nørhalne, og den ser nu ud til at kunne fortsætte. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop vedtaget, at et område skal udlægges til et nyt boligområde med en grøn karakter.

”Vi ser, at flere ønsker at bosætte sig i vores velfungerende lokalsamfund, herunder også Nørhalne. Det aktuelle forslag til lokalplanen i Nørhalne kommer til at binde området naturligt sammen med resten af byen, og samtidig er der indtænkt et grønt område”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

Området, som lokalplan 29-007 dækker er på ca. 6 hektar og grænser mod nord op mod det nuværende boligområde ved Nicolajs Have.

Det nye boligområde vil netop adskille sig ved, at der er indarbejde en markant grøn karakter og skæve lukkede vejforløb. Konkret kommer en grøn kile til at løbe midt gennem lokalplanområdet og forbinde de eksisterende grønne områder mod øst og vest til området. De grønne arealer vil skabe tværgående rekreative muligheder med stier, og regnvandsbassiner vil samtidig kunne håndtere overfladevand. Som del af den grønne karakter, skal al beplantning i lokalplanområdet være vildtvoksende natur.

39 nye byggegrunde
Byggegrundene bliver på mindst 1000 m2, det betyder, at der vil kunne udstykkes omkring 39 byggegrunde i området.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse med stor variation i materialer og stilarter. Byggeprocenten forventes at blive fastsat til 30% med mulighed for at opføre et hus i 1½ etage på en maksimal højde på 8,5 meter.

Forslag til lokalplan 29-007 skal nu sendes i otte ugers høring, inden den kan vedtages. 

Forslag til lokalplan 27-037 har været til genbehandling i Kommunalbestyrelsen

Lokalplan 27-037 dækker erhvervsområdet ved Teknologiparken i Aabybro. Forslaget til lokalplanen var i offentlig høring hen over sommeren, og i den forbindelse er der kommet høringssvar. Derfor er lokalplanen blevet genbehandlet og er nu endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget dækker det eksisterende erhvervsområde på Teknologiparken og Nordstjernevej i Aabybro. Og den er udarbejdet, for at udvide den samlede arealramme for udvalgsvarebutikker fra 4.000 m2 til 11.000 m2, og udvider afgrænsningen af aflastningsområdet til at omfatte Nordstjernevej. Lokalplanområdet er på ca. 14 hektar, hvoraf det meste ligger i byzone.

De indkomne høringssvar har konkret givet anledning til at øge den tilladte bygningshøjde fra oprindeligt 8,5 meter til 9,2 meter. Og den tilladte bebyggelsesprocent øges fra 40% til 50%.

Med vedtagelsen af lokalplan 27-037 aflyses de gamle lokalplaner: Lokalplan 1.43 og 27-032 - bortset fra enkelte bestemmelser om grundejerforeninger og tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Lokalplanen muliggør, at området kan bruges til undervisningsinstitution, tankstation, spisested, kontor- og serviceerhverv, lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder og store udvalgsvarebutikker, butikker med særligt pladskrævende varegrupper, og en mindre dagligvarebutik/kiosk i forbindelse med en tankstation.

”Det er en naturlig udvikling af Aabybro, at der kommer flere og større udvalgsbutikker mv. i området. I takt med, at byen vokser, så bliver området også mere interessant for virksomheder og detailhandlen”, udtaler Mogens Christen Gade. 

Områder til planlægning af energiparker

Bolig- og Planstyrelsen har sammen med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sat gang i en screening af områder, der er egnede til energiparker på land. Screeningen skal være med til at sikre en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiteknologier, herunder vindmøller, solceller og PtX-anlæg (Power-to-X).

I første omgang er der tale om områder, som staten vil udpege, så de vedvarende energiteknologier kan udbygges på land frem mod 2030.

Efter en grundig proces i Jammerbugt Kommune er Kommunalbestyrelsen nu kommet med forslag til områder, der kan egne sig til at etablere vedvarende energiteknologier på.

Det er KIim og Rendbæk Øst, der meldes ind som projektområder til den statslige screening af arealer til energiparker, og begge projektansøgninger omfatter både solceller, vindmøller og Power-to-X-anlæg. Samtidig indarbejdes de to projektområder sammen med området Kaasholm som interesseområder i Kommuneplan21 ved kommuneplantillæg.

”Vi har meldt disse områder ind som egnede til energiparker. Her har vi har taget hensyn til placering i forhold til boliger, el-nettet, natur- og miljøinteresser, lavbundsjorde og områder med særlige drikkevandsinteresser. I Jammerbugt Kommune har vi vedtaget, at strategien for vedvarende energi frem til næste kommuneplanrevision i 2025 har fokus på solceller og biogas, så det går godt i tråd med dette”, siger Mogens Christen Gade.

I sidste kvartal af 2022 vil forslag til kommuneplantillæg blive behandlet i Økonomiudvalget, hvorefter det hen over årsskiftet 2022/-23 vil komme i otte ugers offentlig høring. Herefter vil Kommuneplantillæg blive vedtaget endeligt og konkret planlægning og VE-anlæg kan igangsættes.

Den konkrete lokalplanlægning for interesseområdet ved Kaasholm påbegyndes som det første efter vedtagelsen af kommuneplantillægget. 


Udsattepolitik for Jammerbugt Kommune er godkendt

Der er på tværs af afdelinger i Jammerbugt Kommunes forvaltninger udarbejdet en Udsattepolitik. Politikken skal synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre den bedst mulige sagsbehandling med fokus på inddragelse af borgerne.

I Jammerbugt Kommune skal borgere opleve sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen. Det skal blandt andet ske gennem samarbejde på tværs af forvaltninger, samarbejde med frivillige og private organisationer. De hensigter og meget mere danner den netop vedtagne Udsattepolitik rammerne for.

Herudover tager Udsattepolitikken udgangspunkt i en række principper for samarbejdet og tilgangen til borgerne. Det er:

-          Muligheder for alle

-          Alle døre ind til kommunen, er den rigtige dør

-          Sammenhæng i indsatsen

-          Tryg og stabil tilværelse

”Politikken skal sikre, at de socialt udsattes problemstillinger bliver mødt med en bred indsats fra kommunens afdelinger. Vores vision er, at udsatte borgere i endnu højere grad får mulighed for at være kaptajn i eget liv, få individuelt tilpasset støtte og kan være en del af et fællesskab”, siger Mogens Christen Gade.

Udsattepolitikken har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Ungerådet, Frivillighuset og Det Lokale Beskæftigelsesråd.