Nyt fra Social- og Sundhedsudvalget

17. februar 2019

I Social- og Sundhedsudvalget har det store fokus i 2018 været, at få sundhed implementeret i alle dele og på tværs af Jammerbugt Kommunes forvaltninger. Det har været et spændende arbejde og det fortsætter i 2019, hvor vi kommer til at arbejde meget med Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik.

Der er lavet et gennemarbejdet og meget flot debatoplæg for en ny Sundhedspolitik, som blev præsenteret på Folkesundhedsmødet den 28. januar 2019. Debatoplægget indeholder mange spændende forslag om, hvordan vi kan videreudvikle sundhedsområdet. Samtidig kom der også mange gode og også spændende forslag fra borgere, brugere, foreninger, erhvervslivet og samarbejdspartnere på folkesundhedsmødet, der vil indgå i den videre proces med udarbejdelsen af Sundhedspolitikken. 

Et af de fokuspunkter som er blevet drøftet i forbindelse med udarbejdelsen, er mental sundhed. Den mentale sundhed er under pres og i år 2020 er stress, angst, depression den største udfordring indenfor sundhed.

ABC for mental sundhed er et koncept, der stammer fra Australien og dokumenterer, at det er muligt at fremme den mentale sundhed ved at gøre noget aktivt sammen med andre.

I Jammerbugt Kommune er der i 2018 blevet uddannet 70 ambassadører i mental sundhedsfremme, herunder ABC-rammen og næste step er at kombinere dette med den generelle sundhedsambassadøruddannelse inden for kost, røg, alkohol og motion (KRAM). I anden bølge sættes også fokus på eksterne samarbejdspartnere, herunder virksomhederne. 

Samtidig er et samarbejdet med de frivillige foreninger omkring det at fremme den mentale sundhed er også gået i gang i 2018, og der er flere spændende ting på vej, hvor ambassadørtanken også bliver tænkt ind. 

Et andet fokuspunkt er fastholdelse og forebyggelse i forbindelse med sygdom, der henvender sig både til medarbejdere bosiddende i Jammerbugt kommune og til deres arbejdsgivere og såvel offentlige som private arbejdsgivere. Er en medarbejder ramt af sygdom eller har på grund af helbredsmæssige problemer svært ved at klare jobbet, har både medarbejderen og arbejdsgiveren mulighed for at anmode om en hurtig indsats fra Jobcenter Jammerbugts Fastholdelses- og Forebyggelsesteam. Temaet er sat i verden i 2015, men er i 2018 udviklet til f.eks. også at arbejde tættere sammen med projekt Rekrutteringshjulet og kommunens sundhedsordning, når det gælder ansatte hos kommunen.

Rekrutteringshjulet har det overordnede formål med projektet, at skabe partnerskabsaftaler med kommunale og lokale virksomheder, fagforeninger og pensionskasser for at opbygge en bæredygtig samarbejdsmodel, som kan sikre en systematisk rekruttering/opsporing af medarbejdere, der er i særlig risiko for at udvikle livsstilssygdomme og muskel-skeletlidelser. Projektet er målrettet SOSU-området, Industrien og landbruget.

I 2018 er der gennemført sundhedssamtaler med stort set alle inden for SOSU-området ansat i Jammerbugt Kommune, samt sat relevante handlinger i gang. Indsatsen i industrien blev tilsvarende skudt i gang, ligesom der er deltaget på relevante landbrugskonferencer med henblik på at ”sælge budskabet” om sundhedssamtaler.

I 2018 fik Jammerbugt kommune bevilliget puljemidler til etablering af en lægeklinik i Aabybro og der har været arbejdet på at sikre bedre lægedækning i Jammerbugt kommune. Arbejdet med etablering af Lægeklinikken i Aabybro pågår stadig og det forventes, at den kan åbne i 2019.

I Social- og Sundhedsudvalget har vi hele tiden fokus på den enkelte borgers helbredstilstand på plejecentre og i hjemme- og sygepleje, og vi har arbejdet med strategiske indsatsområder i 2018 med øget fokus på forebyggelse og borgernes helbredstilstand. Der er lavet forskellige kompetenceudviklingstiltag for at imødegå dette. Eksempelvis kompetenceudvikling af den samlede personalegruppe fordelt på forskellige initiativer, akutuddannelse til Sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter. Og uddannelse i tidlig opsporing af sygdomstegn hos vores ældre borgere.

Kompetenceudviklingen har til formål at understøtte medarbejderens kompetencer, så den enkelte medarbejder kan identificere og handle på ændring i tilstanden hos borgeren. Der er evidens for, at mange indlæggelser på sygehuset kan forebygges, hvis tegnene på begyndende sygdom opdages tidligt. Hjemmeplejen og sygeplejen kan således systematisk arbejder med at vurdere og inddele borgerne efter deres helbredstilstand, så de borgere, der har størst behov, får øget opmærksomhed og målrettet pleje.

Social- og Sundhedsudvalget har arbejdet med meget mere end det, der er beskrevet i disse linjer, derfor vil jeg også vende tilbage på disse sider med opdateringer om, hvad vi har sat i gang, og hvad vi tænker at sætte i gang i løbet af det næste års tid.

Ib Nellemann

17.02.2019