Valgprogram 2017

16. august 2017

MOD FLERE NYE MÅL
Kommunalvalg 21. november 2017

Vision:
Jammerbugt Kommune skal altid være en kommune i sikker drift med blik for fremtiden:
- En kommune med borgerne, ildsjælene, erhvervslivet og det         involverende samarbejde i centrum!
- En kommune, hvor vi er tættere på!
- En kommune, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv!
- En kommune, der fokuserer på muligheder frem for                       begrænsninger!
- En kommune med central ledelse – med decentrale løsninger!
- En kommune, hvor vi sætter mennesket før systemet!

Motto:
- Handling Slår Alt!

Værdier:

Tillid og tryghed
Politik handler om gensidig tillid – og dermed tryghed. Venstre Jammerbugt har høj grad af tillid til borgere, brugere og ansatte. Borgere, brugere og ansatte kan også have tillid til Venstre Jammerbugt og dermed opleve tryghed i hverdagen, fordi: ”Det,
vi siger før valgene, også gælder efter valgene”!

Også ved dette kommunalvalg stiller venstre med et kandidathold, der både kan og vil være garant for gensidig tillid og tryghed:

• Et mangfoldigt, stærkt og bredt kandidathold i forhold til; alder,    køn, baggrund og lokal forankring.
• Et kandidathold med både erfaring og nytænkning, der kan          udmønte Venstre Jammerbugts politiske strategi i praksis.
• Stort set alle lokalområder og nærmest hver en by i Jammerbugt    Kommune er repræsenteret på holdet – vi er ”tættere på”.

Målbar politik
Venstre Jammerbugt har altid lagt vægt på, at vores politik er formuleret som en række meget konkrete, og dermed målbare, udsagn om den udvikling, vi vil sikre for Jammerbugt Kommune. Det er også tilfældet med dette valgprogram for perioden
2018 – 2022. På den måde kan borgerne altid holde Venstre Jammerbugt op på, at:

“Det, vi siger før valgene, også gælder efter valgene”!

Samarbejde for udvikling
For Venstre Jammerbugt er den anerkendende dialog mellem borgere, brugere, ansatte og politikere udgangspunktet for en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugt Kommune – vi skal i fællesskab udvikle en moderne kommune i en globaliseret
hverdag. Fremsyn, nysgerrighed og udsyn! Det at se muligheder frem for begrænsninger, være parate til at drive udvikling frem for passivitet, skal altid være udgangspunktet for de politiske beslutninger i Jammerbugt Kommune.

Venstre Jammerbugt vil fortsætte arbejdet med at motivere og sikre en forvaltningsforståelse, hvor helhedsorienteret sagsbehandling med mennesket, borgeren, erhvervet og ildsjælen i centrum, ses som den helt naturlige arbejdsmetode. Dette
er afgørende for at udnytte Jammerbugt Kommunes samlede ressourcer på den bedst mulige måde.

Decentral kommune - ”Tættere På”
Venstre Jammerbugt vil være garant for, at Jammerbugt Kommune kan fungere så decentralt som muligt på alle niveauer. Mennesker er forskellige og har derfor også forskellige behov. Derfor går Venstre ind for flest mulige individuelle valgmuligheder, frem for standardløsninger, også når det gælder offentlig service. De kommunale servicetilbud skal baseres på en høj grad af faglighed, nærvær og så frit valg som muligt, for derigennem at kunne matche borgernes behov – uanset alder.

Tryghed – ”Det Gode Liv”
For Venstre Jammerbugt er en sund økonomi, med overskud på driften, en naturlig nødvendighed for overhovedet at kunne opstille politiske visioner og troværdige målsætninger. Venstre Jammerbugt er garant for en fastholdelse af kommunens gode eksistensgrundlag og økonomiske handlefrihed.

Venstre Jammerbugt har stor respekt for det faktum, at sund økonomi og overskud på driften er forudsætningen for, at vi kan sikre;
• borgernes tryghed, sociale sikkerhed og velfærd, i form af ”det    gode liv”.
• al fremtidig udvikling af og i Jammerbugt Kommune,
• den politiske handlefrihed til at kunne foretage langsigtede,        gode investeringer.

1. Det, vi siger før valgene, gælder også efter valgene!

Og det er Venstre Jammerbugt parate til at blive holdt op på. Derfor har vi altid skrevet vores valgprogrammer så konkrete og målbare som muligt. Det betyder, at borgerne i Jammerbugt Kommune kan bruge vores valgprogram som checkliste for
de resultater, vi har arbejdet for i valgperioden op mod et kommunalvalg. Sådan er det også denne gang.

I dette afsnit har vi derfor opstillet et udvalg af punkter fra vores seneste valgprogram; ”Mod Nye Mål”, gældende for valgperioden 2014 – 2018, med eksempler på, at vi har sat handling bag valgprogrammet: 

Jammerbugt Kommune skal være en så decentral kommune som muligt:
• Via decentral børnepasning, bl.a. med etablering af                      vuggestuepladser i flere lokalsamfund.
• Via projektet ”Liv i By og Skole”.
• Via opretholdelse af borgerservice i de fire hovedbyer,                  opretholdelse af fire tandklinikker og fire biblioteker etc.
• Via en handlingsorienteret landdistriktspolitik.

Skatten i Jammerbugt Kommune skal ikke være højere end nødvendigt:
• Skattestigning er for Venstre Jammerbugt ikke et mål i sig selv. En skattestigning har ikke været nødvendig, og derfor har vi valgt at fastholde skatteprocenten i indeværende valgperiode.

Liv i lokalsamfundene:
• Vi har sikret bedre og mere fleksible vilkår for alle kommunens      frivillige ildsjæle og motiveret deres kreativitet, bl.a. gennem      tildeling af økonomisk støtte til lokalområderne. Dette                konstruktive samarbejde har medført mange gode lokale              projekter i hele kommunen og bl.a. sikret, at Jammerbugt            Kommune fik Landdistriktsprisen 2016, og Trekroner blev Årets      Landsby i 2016.

Flere indbyggere:
• Jammerbugt Kommune har øget sit indbyggertal i perioden: Pr.    1. januar 2014 var indbyggertallet 38.326, og 1. januar 2017 var     indbyggertallet 38.581.
• Alle lokalsamfund oplever positiv tilflytning.

Flere turistovernatninger:
• Totalt set har Jammerbugten i 2016, 1.577.000 kommercielle        overnatninger indenfor hotel, feriehuse, camping, feriecentre      og vandrerhjem. Det er en fremgang på 56.000 overnatninger      eller knap 4 % i forhold til 2015.

Landbruget:
• Vi har udfordret vandrammeregulativet ved at bruge konkrete      målinger fremfor teoretiske modelberegninger, hvilket giver        landbruget i Jammerbugt bedre mulighed for at drive erhverv i    pagt med naturen og samtidigt sikre økonomisk bæredygtighed.
• Via medlemskab af limfjordsrådet at sikre forskellige forsøg,        som forbedrer vandmiljøet, f.eks. etablering af stenrev i              fjorden og minivådområder.
• Bedre afvanding, f.eks. via Ryå.
• Sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser er faldet i                valgperioden.

Rammevilkår for erhvervslivet:
• Vi har sikret, at erhvervslivet har én indgang til kommunen –        uanset henvendelsens art.
• Stadigt stigende antal arbejdspladser.
• Positiv udvikling omkring iværksætteri.
• Danmarks mest socialt engagerede virksomheder: 24% af vores      erhvervsvirksomheder udviser social ansvarlighed i praksis.

2. Primære fokusområder.

Venstre i Jammerbugt Kommune har lagt stor vægt på, at dialogen og samarbejdet mellem borgere, ansatte og politikere er det bedste grundlag for en dynamisk og positiv udvikling. Sammen med politisk og økonomisk stabilitet har dette vist sig at være recepten på succes for vores udvikling - til gavn og glæde for såvel borgere som ansatte i Jammerbugt Kommune.

Dette brede politiske samarbejde er fortsat centralt for Venstre Jammerbugt – vi ønsker, at den fortsatte positive udvikling af Jammerbugt Kommune sker gennem dialog og inkluderende samarbejde, med fokus på at værdsætte og bevare politisk
og økonomisk stabilitet. Fra denne platform kan og vil vi udvikle vores kommune positivt.

Kommunalvalget er også et borgmestervalg. Stabilitet er meget afhængigt af en erfaren og visionær holdkaptajn, der forstår at formidle det brede samarbejde og kan skabe resultater sammen med hele kommunalbestyrelsen. Der er meget på spil for
Jammerbugt Kommune – det er ikke tid til eksperimenter!
• Venstre vil fortsætte og videreudvikle projektet ”Liv i By og          Skole” – også de næste fire år.
• Venstre vil sikre og udvikle decentral børnepasning, som vi            kender det i dag, og med flere voksne!
• Venstre vil sikre, at plejecentrene får mulighed for selv at            fremstille mad – såfremt det enkelte plejecenter vælger at          prioritere dette.
• Venstre vil sikre, at der fortsat er styr på økonomien i et bredt      politisk samarbejde. Der vil fortsat være politisk og økonomisk    stabilitet i Jammerbugt Kommune.
• Venstre vil arbejde for, at vi fortsat bliver flere indbyggere, får    flere arbejdspladser, flere turistovernatninger og endnu mere        liv i lokalsamfundene.
   Vækst er en forudsætning for velfærd og ”Det Gode Liv”. Derfor    vil Venstre arbejde for, at der også de kommende fire år vil          være en positiv udvikling i forhold til indbyggertal, antal              arbejdspladser og antal turistovernatninger.
   Landdistriktspolitikken og ildsjælepolitikken bliver afgørende      for, at Jammerbugt Kommune kan opnå vækst.
• Venstre vil sikre fokus på, at sundhed integreres i alle                  fremtidige beslutninger.

3. Det Gode Liv 

Venstre vil skabe rammerne for det gode liv.

Der skal fortsat være fokus på borgernes valgmuligheder, og de skal opnås gennem nytænkning og fleksibilitet. Venstre vil arbejde for, at der findes så mange valgmuligheder som muligt, fordi vi anerkender, at menneskers behov er forskellige – mennesket frem for systemet.

For Venstre er der en logisk sammenhæng mellem en sund økonomi, overskud på
driften og borgernes tryghed. Med andre ord, er en sund økonomi forudsætningen for den velfærd, vi ønsker i alle livets faser –Det Gode Liv.

Venstre ønsker at fremme en forvaltningspraksis, som gennem helhedsorientering og samtænkning anvender Jammerbugt Kommunes samlede ressourcer bedst muligt. Derfor er det også helt afgørende for Venstre, at der altid fokuseres på et trygt samarbejdsmiljø, hvor medarbejdere, borgere, ildsjæle og erhvervsliv vises tillid og gives anerkendelse.

Det gode børneliv:
• Venstre vil sikre og udvikle decentral børnepasning, som vi            kender det i dag, og med flere voksne!
• Venstre vil sikre en fastholdelse af pasningsgarantien.
• Venstre vil være garant for, at der lokalt – i den enkelte                institution – er mulighed for fleksible åbningstider.
• Venstre vil være garant for, at vi fastholder den brede vifte af      tilbud, bl.a. privat pasning, tilskud til pasning af eget barn,          privat dagpleje og pasning udenfor kommunegrænsen.
• Venstre vil sikre, at der arbejdes målrettet med profil på              børnepasning. F.eks. profiler som natur, idræt og skov.

Det gode skoleliv:
• Venstre vil sikre en skole, hvor faglighed, læring og trivsel går        hånd i hånd.
• Venstre vil sikre en skole, hvor elevernes forskellighed                  anerkendes og tilgodeses.
• Venstre er fortsat garant for samarbejdet, uanset om der er tale    om; ”Liv i By og Skole” eller ”Liv i By uden Skole”.
• Venstre vil sikre maksimal kompetence til skolebestyrelser,            brugerråd m.v. og give størst mulig metodefrihed.
• Venstre vil sikre, at skolen åbnes mod lokalsamfund og                  erhvervsliv.
• Venstre vil arbejde videre med den eksisterende                            skolerenoveringsplan, herunder de fysiske rammer for Jetsmark    Skolecenter.
• Venstre vil fortsat arbejde for et frit skolevalg.
• Venstre vil fortsat være positiv for eventuelle friskoleinitiativer.
• Venstre vil fortsat arbejde for en så decentral skolestruktur som    muligt – det sociale og faglige niveau skal være til stede.
• Venstre vil sikre, at skolerne kan anvendes til andet og mere          end skolegang – skolerne som de lokale kulturcentre.

Det gode uddannelsesliv
• Venstre vil arbejde for, at vi kan tiltrække kvalificeret                  arbejdskraft til uddannelsesinstitutionerne – livslang læring          begynder allerede i dagpasningen.
• Venstre vil arbejde for, at Jammerbugt Kommune fortsat kan        tilbyde et varieret studiemiljø så tæt på de unge som muligt,        med høj faglighed og med uddannelsestilbud, der er så                varierede som muligt – tilbud, der favner uddannelsessøgende
   på alle niveauer og i alle aldersgrupper.
• Venstre vil være garant for opbakning til lokale                            uddannelsesinstitutioner som f.eks. Fjerritslev Gymnasium,          VUC, AMU, efterskoler og friskoler samt medvirke til                      samarbejdet i uddannelsesnetværket.
• Venstre vil via en målrettet ungeindsats arbejde for, at flest          muligt unge gennemfører en uddannelse i Jammerbugt                  Kommune.
• Venstre vil sikre fokus på hjælpen til svage elever, og vi skal          være åbne for nye veje mod dette mål.
• Venstre vil sikre samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne    for at kunne yde individuel støtte og rådgivning af elever i           Jammerbugt Kommune, bl.a. via ansættelse af en                         uddannelseskoordinator.

Det gode ungeliv
• Venstre vil videreudvikle den handlingsorienterede                        ungdomspolitik via fortsat inddragelse af de unge i                        demokratiprocessen, f.eks. ved at unge får mulighed for at          være ”politiker for en dag” via ”unge på tinge” og gennem          ungeråd.
• Venstre vil sikre en ungdomsskole, som supplerer folkeskolens        tilbud.
• Venstre vil arbejde for muligheder for aktiviteter – også for de,      som ikke bruger ungdomsklubberne.
• Venstre vil sætte fokus på mulighederne for etablering af              klubtilbud i lokalområderne – f.eks. i samarbejde med de lokale    fritidstilbud.

Det gode familieliv
• Venstre vil fortsat sikre vilkår, der understøtter, at familien er      et vigtigt netværk for vi mennesker.
• Venstre ser borgeren som en ressource.
• Venstre anerkender, at; når familien trives - trives vi                    mennesker.
• Venstre vil fortsat sikre dagpasning med familievenlige                  åbningstider.

Det gode arbejdsliv
• Venstre vil være garant for, at Jammerbugt Kommune til alle        tider skal fokusere på at være en god arbejdsplads.
• Venstre vil fortsat have fokus på kompetenceudvikling, både hos    medarbejdere og ledelse.
• Venstre vil sikre, at ledelse i Jammerbugt Kommune har høj          kvalitet.
• Venstre vil sikre meningsfyldt aktivering, både for den enkelte      og fællesskabet.
• Venstre vil sikre, at aktivering primært foregår i de private            virksomheder, hvor de bedste muligheder findes, for at opnå        ordinær beskæftigelse.
• Venstre vil sikre, at princippet om straksaktivering efterleves.
• Venstre vil være garant for, at Jammerbugt Kommune er en          ”rummelig kommune”, med fokus på fastholdelse og integration     af arbejdskraft, herunder fastholdelse af status som en                 kommune med Danmarks mest socialt ansvarlige erhvervsliv.
• Venstre vil sikre, at borgere, der bliver ramt af sygdom, i størst    muligt omfang kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Det gode ældreliv
• Venstre vil sikre de ældre og deres pårørende tryghed både i          eget hjem og på plejecenter.
• Venstre vil sikre, at plejecentrene får mulighed for selv at            fremstille mad – såfremt det enkelte plejecenter vælger at          prioritere dette.
• Venstre vil sikre brugernes valgmuligheder i forhold til                  leverandører, f.eks. hjemmehjælp og mad.
• Venstre vil sikre det nære sundhedsvæsen med borgeren i            centrum, bl.a. med det formål at forebygge genindlæggelser.
• Venstre vil arbejde på, at borgerne får størst mulig livskvalitet      via mestring af de mest basale daglige gøremål - Vi bevæger        ældre!
• Venstre vil være nysgerrig på at undersøge velfærdsteknologiens    muligheder i dialog med ældrerådet.
• Venstre vil arbejde for, at det sundhedspersonale, der er              tættest på borgerne, får størst mulige kompetencer.
• Venstre vil arbejde på, at flere borgere får bedre livskvalitet via    telemedicin, eksempelvis indenfor kol og hjertelidelelser.
• Venstre vil sikre mulighed for opbakning til forskellige                  boligformer for ældre – f.eks. oldekolle og                                    seniorbofællesskaber.
• Venstre vil sikre fortsat opbakning til det frivillige arbejde            omkring plejecentre og ældre borgere.

Det gode handicapliv
• Venstre vil sikre, at handicappede og pårørende får et værdigt      liv.
• Venstre vil sikre, at der arbejdes målrettet med at fastholde og    udvikle specialinstitutioner i nærmiljøet – under hensyntagen til    fagligheden.
• Venstre vil sikre, at der er fokus på fysisk tilgængelighed, f.eks.    i forbindelse med nybyggeri og renovering af fortove.
• Venstre vil arbejde for, at handicapvenlige boliger og                    bofællesskaber er tidssvarende, bl.a. i forbindelse med                renovering og nybygning.
• Venstre vil fastholde de fire væresteder og de tilknyttede              støtte-/kontaktpersonkorps.
• Venstre vil sikre, at undervisning, uddannelse og job også er          naturlige muligheder for vores handicappede borgere.
• Venstre vil fortsat sikre relevante fritidstilbud til vores                  handicappede borgere.

Det gode sunde liv
• Venstre vil arbejde for at sikre praktiserende læger til                  Jammerbugt Kommune.
• Venstre vil sikre fokus på, at sundhed integreres i alle                    fremtidige beslutninger som et gennemgående grundlag for ”Det    Gode Liv”, hvor også familie og pårørende udgør vigtige                ressourcer.
• Venstre vil arbejde for en fortsat positiv udvikling og profilering    af sundhedshusene, herunder forsat samarbejde med regionen.
• Venstre vil sikre en levendegørelse af sundhedspolitikken – via      et bredt samarbejde mellem Jammerbugt Kommune,                    sundhedshusene, forenings- og fritidslivet samt den enkelte          borger.

Det gode erhvervsliv
• Venstre vil sikre rammevilkår, så erhvervslivet fortsat har              mulighed for at udvikle sig og øge antallet af arbejdspladser i        Jammerbugt Kommune.
• Venstre vil sikre mere sammenhæng mellem erhvervs- og              beskæftigelsespolitik.
• Venstre vil sikre fortsat fokus på, at alle henvendelser og              ansøgninger fra erhvervslivet bliver behandlet hurtigt og                effektivt.
• Venstre vil sikre, at iværksættere fortsat får støtte fra Vækst        Jammerbugt.
• Venstre vil arbejde for lokalplaner, der sikrer virksomheder          mulighed for den ønskede udvikling.
• Venstre vil sikre, at der til enhver tid er erhvervsarealer til            rådighed.
• Venstre vil fortsat sikre, at flest mulige bygge- og anlægsudbud      sker i form af mindre fagentrepriser, hvor de lokale                      håndværkere finder det naturligt at deltage.
• Venstre vil fortsat sikre udvikling og udbygning af de fire                hovedbyer ved at optimere rammerne for detailhandlen i              bycentrene, bl.a. sammen med citykonsulenten.
• Venstre vil sikre, at Vækst Jammerbugt giver rådgivning og            vejledning til virk - somhederne om mulighederne hos bl.a.            Vækstforum, Væksthuset, Universitetet og Business Region            North Denmark.
• Venstre vil fastholde og videreudvikle jobcentrenes service            overfor virksomhederne.
• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune og virksomhederne      fortsat samarbejder om at gøre ledige borgere arbejdsparate,        således de kan blive til kommende medarbejdere.
• Venstre vil sikre, at Vækst Jammerbugt kontakter virksomheder,    som ikke tidligere har benyttet sig af Jammerbugt Kommunes        tilbud og rådgivning. Formålet er, at flest mulige virksomheder      kender til og benytter sig af Vækst Jammerbugt.
• Venstre vil fortsat have fokus på socialøkonomi, bl.a. i relation      til erhvervs- og landdistriktsudvikling.
• Venstre vil sikre et fortsat samarbejde med regionens lokomotiv    – Aalborg – bl.a. på områder som erhverv, kultur og events.

Det gode landmandsliv
• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat er en                landbrugskommune.
• Venstre anerkender, at landbruget også i fremtiden er et vigtigt    erhverv i Jammerbugt Kommune, og at landbruget har helt          særlige vilkår, forskellige fra andre erhverv. Venstre vil fortsat      udfordre og tilvejebringe rammevilkår, som understøtter
   landbrugets behov og dermed også medvirker til at fastholde        eller øge væksten i de typiske følgeerhverv; tømrere, murere,      maskinhandlere.
• Venstre vil gå aktivt ind i dialogen med andre myndigheder          vedr. f.eks. vandplanter.
• Venstre vil arbejde for, at miljøpolitik og samfundsøkonomi går      hånd i hånd med udgangspunktet i ”mest miljø for pengene”,        f.eks. minivådområder, muslingeopdræt og stenrev.
• Venstre vil være garant for god og kompetent behandling af          ansøgninger fra landmænd og pelsdyravlere.
• Venstre vil sikre en god dialog med erhvervet og dets                    organisationer.

Det gode turistliv
• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat er en                turistkommune.
• Venstre vil sikre, at Vækst Jammerbugt fortsat har fokus på at      servicere både de store og de mange små virksomheder i              turisterhvervet.
• Venstre vil sikre, at de grundlæggende rammer er på plads for      udvikling af erhvervet.
• Venstre vil sikre renholdelse af kommunale områder, strande,      stier og toiletter m.v., bl.a. via aktiveringsforløb.
• Venstre vil sikre muligheder for øget omsætning i                        turisterhvervet, bl.a. via målrettet opbakning til                          overnatningssektoren.
• Venstre vil, i dialog med lokalbefolkningen, understøtte                turistudviklingen i respekt for, at vi både skal beskytte og            benytte naturen.
• Venstre vil understøtte en samlet nordjysk turisme i regi af            Vækst Jammerbugt, Visit Nordjylland og Vestkyst                          partnerskabet.
• Venstre vil sikre størst mulig tilgængelighed for alle – både            borgere og gæster.
• Venstre vil sikre en øget formidling af det autentiske og                stedbundne, bl.a. via brug af moderne teknologi.

Det gode landdistriktsliv
• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune fortsat er en                attraktiv landdistriktskommune.
• Venstre vil fortsat sikre midler til landdistriktsprojekter.
• Venstre vil sikre en fortsat handlingsorienteret, dynamisk              landdistrikts- og ildsjælepolitik.
• Venstre vil fortsat sikre, at der afsættes midler i de kommende      års budgetter til projektet, der handler om nedrivning af              faldefærdige ejendomme, så vi også på dette punkt er en              attraktiv bosætningskommune.
• Venstre vil sikre, at Jammerbugt Kommune aktivt bidrager til        udviklingen af de enkelte lokalsamfund via en lokal                      udviklingsplan.
• Venstre vil fortsat sikre, at alle lokalsamfund hvert år får midler    til understøttelse af fortsat udvikling.

Det gode bosætningsliv
• Venstre vil arbejde for, at vi fortsat bliver flere indbyggere.
• Venstre vil med baggrund i nærhedstanken søge etableret              aktiviteter, så der bliver mulighed for fritidsaktiviteter,                bomuligheder og arbejdsmuligheder i lokalområdet.
• Venstre vil sikre byggegrunde, hvor der er dokumenteret                efterspørgsel.
• Venstre vil sikre forskellige boligtyper, herunder lejeboliger,          hvor der er dokumenteret efterspørgsel.
• Venstre vil fortsat markedsføre Jammerbugt Kommune som en      attraktiv bosætningskommune. 

Det gode frivillige liv
• Venstre vil fortsat bakke op om de frivillige foreninger og              grupper, herunder det frivillige sociale liv og værdien af at            skabe i samarbejde – samskabelse.
• Venstre vil fortsat sikre et konstruktivt samarbejde med de          frivilliges organisationer.
• Venstre vil sikre frivillighusets fremtid.
• Venstre vil være garant for en fortsat opprioritering og                  påskønnelse af det frivillige sociale arbejde og ser det som et        naturligt supplement til de kommunale servicetilbud.
• Venstre vil sikre fortsat økonomi og opbakning til                          oplysningsforbundene.

Det gode flygtninge- og integrationsliv
• Venstre vil være garant for en ansvarlig flygtninge- og                  integrationspolitik i Jammerbugt Kommune.
• Venstre vil være garant for, at flest mulige nydanskere kommer    i job eller uddannelse og hurtigst muligt bliver selvforsørgende.
• Venstre vil fortsat støtte den vigtige integrationsopgave, bl.a.        via frivillige, foreningslivet, lokalsamfundene og                          arbejdsmarkedet.
• Venstre vil arbejde for, at udenlandske borgere, der kommer til    Jammerbugt Kommune for at arbejde, sikres gode muligheder      for at tilegne sig det danske sprog.
• Venstre vil arbejde for, at EU-borgere kan anvende deres              nationale uddannelse i forbindelse med job i Jammerbugt            Kommune.

Det gode trafik- og kommunikationsliv
• Venstre vil sikre god infrastruktur, herunder veje, cykelstier,        trafiksikkerhed, kollektiv trafik, bredbånd og mobiltelefoni.
• Venstre vil fortsat arbejde for etablering af en tredie vestlig          limfjordsforbindelse samt en udbygning af Aggersundbroen.
• Venstre vil fortsat arbejde for en omfartsvej i forbindelse med      A 11 mellem Aabybro og Brovst.
• Venstre vil sikre bedre mobildækning via konkrete projekter og    samarbejde med udbyderne.
• Venstre vil sikre hurtigere udrulning af bredbånd i samarbejde      med udbyderne.
• Venstre vil være garant for størst mulig netbaseret                        kommunikation, til gavn for borgerne i deres kontakt med det        offentlige og Jammerbugt Kommune.

Det gode politiske liv
• Venstre er garant for, at politik bygger på gensidig tillid. Det, vi    siger før valgene, gælder også efter valgene.
• Venstre er garant for politisk stabilitet og det bredest mulige        samarbejde.
• Venstre vil sikre, at der sker en udvikling af borger- og                  brugerinddragelsen – f.eks. via tiltag som brug af internettet,      borgerpanel og ungdomshøringer – således flest mulige borgere,    uanset alder, har mulighed for at komme til orde og give deres    mening til kende.
• Venstre er garant for et respektfuldt samarbejde med                    medarbejdere og ledelse.
• Venstre vil fastholde borgerinddragelsen, bl.a. ved at støtte de      råd og nævn, som er nedsat af Jammerbugt Kommune.
• Venstre vil sikre, at de politiske beslutninger holder mennesket i    centrum, bl.a. via helhedsorienteret sagsbehandling.